Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Zalaegerszegi járás

ZaCaegecszegi fácás Andráshida nemesboesári SVASTITS ELEMÉR, nyűg. honvédezredes Lesencetomajon 1869-ben születeti. Középiskolái elvégzése után a Ludovika Akadémiára ment, ahonnan zászlósi rangban a 20-ik honvéd­gyalogezredhez került. Innen már száza­dosi rangban a lu.gosi 8. honvédgyalog­ezredhez vezényelték. Ezután a 19. hon­védgyalogezrednél a törzstiszti tanfolya­mot elvégezte, elnyerte az őrnagyi rang­fokozatot, majd a 12. honvédgyalogezred­hez helyezték át, ahol a világháború ki­törése érte és mint zászlóaljparancsnokot az orosz harctérre vezényelték. Onnan be­tegen került vissza és felgyógyulása után a 12. honvédgyalogezred egri pótzászlóalj­parancsnokságát vette át. Onnan alezre­desi kinevezése után újból a harctérre ment. Visszatérte után a pénzügyminisztériumban nyert beosztást, ahol a honvédelmi minisztérium felmentési osztályát vezette. Az össze­omláskor ezredesi rangban nyugalomba vonult. A kommün után a zalaegerszegi tiszliigazoló bizottságnak volt elnöke. Tagja a községi képviselőtestületnek, a Levente-egyesület elnöke és a Vármegyei Gaz­dasági Egyesület tagja. Kitüntetései: a legfelsőbb elismerés, a béke­beli és háborús Signum Laudis. néhai nemesvitai VIOSZ FERENC, főszolgabíró Andráshidán született 1861-ben. Középiskoláit Veszprémben és Győrött, az egyetemet Budapesten végezte. Pályáját Zala vármegye szolgálatában kezdte és 28 éves korában már a novai járás főszolgabírája volt. Ezután a nagykanizsai járási főszolgabírói hivatal élére választották meg és ezt a hi­vatalt látta el haláláig, mely 1918-ban kö­vetkezett be. Agilitásáról megyeszerte is­mert volt és fel is szólították az alispáni szék pályázatára, amit azonban elhárított magától. Tagja volt a magyar nemesi pénztárnak, a vármegyei Gazdasági Eeve­sületnek és elnöke volt a nagykanizsai Kaszinónak. Az alkoholellenes mozgalom­nak lelkes előharcosa volt a vármegyében és ezen a téren kétségtelenül nagyjelentőségű érdemeket szerzett. 197

Next

/
Oldalképek
Tartalom