Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Novai járás

Nova BALOGH ENDRE, főszolgabíró Zalaegerszegen született 1888 április hó 8-án. Középiskoláit ugyanott végezte, az egyetemet pedig Budapesten. 1909-ben lé­pett 7ala vármegye szolgálatába. Közigaz­gatási pályáján gyorsan haladt előre, ami jogászi tudásának, közigazgatási képzettsé­gének és személyi tulajdonságainak volt az eredménye. Fokozatos előhaladása folytán 1927-ben választották meg a novai járás főszolgabírájának. Sokat tevékenykedik a járás kulturális fejlesztése érdekében s e téren szép eredményeket ért el. Id. gróf BATTHYÁNY ZSIGMOND földbirtokos, felsőházi tag Zalaszentgróton született 1856-ban. Középiskoláit Kalocsán, Buda­pesten és Marburgban végezte. Testvérbátyja Batthyány Tivadar gróf­nak. a Károlyi-kormány volt belügyminiszterének. Katonai pályára készült, de nem sokáig maradt aktív szolgálatban s rövidesen honvéd­főhadnagyi rangban szolgálatonkívüli viszonyba lépett. Az ezüst Sig­num Laudis tulajdonosa. 1905-ben mint pártonkívülit képviselővé vá­lasztották a muraszombati kerületben. A nemzeti irányú ellenzékhez tartozott és amikor látta, hogy hatvanhetes alapon nem valósíthatók meg a nemzeti követelmények, belépett a függetlenségi és negyven­nyolcas pártba. 1906-ban e programmal választotta meg ugyancsak a muraszombati kerület képviselőjévé. A koalíciós parlametben lelkes híve volt a függetlenségi és negyvennyolcas eszméknek és a párt­életben jelentős szerepe volt. Amikor a párt a bankkérdés körül kelet­kezett ellentétek miatt kettészakadt, ő, mint az önálló bank híve, a Justh Gyula vezetése alatt álló csoporthoz csatlakozott. 1910-ben nem vállalt képviselőséget, hanem a főrendiházban gyakorolta törvényhozói jogait és itt az ellenzék egyik kiváló tagja volt. Előbb a vasmegyei csendlaki birtokán, ezidőszerint pedig Nován, a szombathelyi püspök­ségtől vásárolt 4600 holdas birtokán gazdálkodik. A jelenlegi felső­házba 1927 elején került, Hadik Barkóczy Endre gróf lemondása folytán. Tagja Zala vármegye törvényhatósági bizottságának, a Novai Takarékpénztár alapítója és elnökigazgatója. BEDICS MIHÁLY, róni. kath. esperesplébános A vasmegyei Nagymizdó községben született 1885-ben. Közép­iskoláit és a teológiát Szombathelyen végezte. 1911-ben szentelték pappá és Csesztregre került, ahol másfél évig, Jánosházán ötödfél évig és Sárváron nyolc évig volt káplán. 1926-ban püspöke Nova község plébánosává nevezte ki, ahol 1928-ban esperes lett. Elnöke a Hangva­804

Next

/
Oldalképek
Tartalom