Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Zalaegerszeg megyei város

honnan 1925-ben felügyelői rangban a zalaegerszegi vasúti állomás főnökévé nevezték ki. Az új állomási épületet 1927-ben építették és adták át a forgalomnak és azóta a zalaegerszegi állomás forgalma fo­kozatosan emelkedett. Ma már naponta 25 vonatpár közlekedik és Bu­dapest négy útirányon keresztül érhető el. Az állomás személyzete is jelentékenyen emelkedett és jelenleg hat tisztviselő, 22 segédtiszt és 35 altiszt látja el a szolgálatot. miskei és monostori dr. THASSY GÁBOR, vármegyei tiszti főorvos, egészségügyi főtanácsos Zalalövőn született 187l-ben. Középiskoláit Sopronban, az orvosi egyetemet Budapesten, Grázban és Bécsben végezte. A különböző kór­házakban és klinikákon eltöltött gyakorlati ideje után Zalaegerszegen telepedett le r ahol rövidesen keresett és kedvelt orvos lett. A vármegyei szolgálatában fokozato­san ment előre, míg végül vármegyei tiszti­főorvossá nevezték ki. A világháború őt is hadba szólította és a 4. tüzérezreddel az orosz fronton teljesített szolgálatot. Tulaj­donosa a Ferenc József-rend lovagkereszt­jének, a jubileumi éremnek, a német vas­keresztnek és a Károly csapatkeresztnek. A kommün leverésével kapcsolatban jelen tős szerepe volt, melyről e kötet más része számol be részletesen. Tagja a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a város képviselőtestületének és kinevezett törvényszéki orvos. TIKK LÁSZLÓ, ny. állami elemi iskolaigazgató Született 1866 június 20-án. Középiskoláit Zalaegerszegen, a tanító­képezdét Csáktornyán végezte. 1886-ban Ola község tanítóvá válasz­totta és 1888-ban, amikor a községet Zala­egerszeggel egyesítették, állami szolgálatba lépett, melyet nyugalomba vonulásáig, 1926 szeptember l-ig hűségesen és teljes megelégedésre látott el. Bészt vett a zala­egerszegi Kereskedelmi Ifjak Egyesületé­nek megalakulásában, melynek titkára volt, az Iparos Ifjúság Egyesületének da­lárdáját vezette és a műkedvelői előadá­sokat rendezte. A háború alatt a köztiszt­viselők ellátási szervét vezette és jelenleg is a Stefánia Egyesület pénztárosa. Elnöke a zalaegerszegi járási tanítói körnek, tanácstagja volt a római katolikus egyházközségnek és mint aktív igazgató a Közegészségügyi Bizottságnak. 1917-ben a király a III. oszt. érdemkereszttel tüntette ki, 1926-ban pedig közhasznú munkásságáért elnyerte a Wodianer-díjat. 192

Next

/
Oldalképek
Tartalom