Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Pacsai járás

Pacsa hertelendi és vindornyalaki HERTELENDY JÓZSEF, földbirtokos Vindornyalakon (Zala 111.) született 1889-ben, középiskoláit az ausztriai Kalksburgban és Kalocsán végezte 1908-ban. Jogi tanulmá­nyait a pécsi jogakadémián folytatta. Önkéntesi esztendejét 1910 és 1911-ben szolgálta a cs. kir. 5. lovastüzérosztálynál Komáromban. 1913-ban a jogakadémia elvégzése után Zala vármegye szolgálatába lép és egy éven át mint közigazgatási gyakornok működik. Utóbb szolgabíró Perlakon, Keszthelyen, Nagykanizsán és Pacsán. 1914-ben a világháború őt is hadbaszólítja és mint tart. tüzérzászlós bevonul a szegedi 1. honvéd lovastüzér-osztályhoz. Rövid ideig tartó és műtétet igénylő betegsége után ismét felköti a kardot és 1918 novemberéig a fronton marad. Mint tart. főhadnagy szerelt le a forradalomban. Ki­tüntetései: ezüst és bronz vitézségi érem, legfelsőbb elismerés a kar­dokkal, katonai hadi érdemkereszt, Károly csapatkereszt. Az össze­omlás után a pacsai járás szolgabírája lesz. 1920 januárjáig tölti be ezt a hivatalát. Azóta gazdálkodással foglalkozik. Zala vármegye nemesi pénztárának és a községi képviselőtestületnek virilis jogon tagja. Dr. HOFER FERENC, járási tiszíiarvos Pécsett született 1891-ben, középiskoláit a szülővárosában vé­gezte, az egyetemet pedig 1910-ben Budapesten. 1914-ben mint egyéves önkéntes orvostanhallgató a cs. és kir. 38. gyalogezredhez vonul be Péterváradra. Ez­redével a szerb harctérre kerül, ahol 1914 végéig teljesít szolgálatot. Onnan átve­zénvlik az orosz frontra és 1916 júniusá­ban. miután orvosi diplomáját megszerez­te, mint segédorvoshelyet test áthelyezik a 213. népfölkelő kombinált zászlóaljhoz orvosfőnöknek. Ugyanez év július 5-én megsebesül és először Brünnbe, majd Budapestre a Dollinger-klinikára kerül. Onnan Debrecenbe, mint segédorvos a 3-as pótzászlóaljhoz, majd 1916 november 12-én a 9. honvédgyalogezredhez mint zászlóalj-orvosfőnök. Röviddel ezután a román frontra kerül, majd áthelyezik all. honvéd gyalog­ezredhez. 1917 végén kórház-parancsnok a román fronton. 1918 ele­jén Albániába helyezik, mint csoport-orvosfőnököt. Innen csak decem­ber 2-án kerül haza és 1919 január 21-én mint tart. főhadnagy-orvos szerel le. Kitüntetései: Signum Laudis a kardokkal. A. O. K. dicsérő elismerés. Vöröskereszt II. o. a hadiékítménnyel, Károly csapatkereszt. Leszerelés után egy ideig Budapesten a Poiiklinikán, majd 1919 már­ciusában Csurgóra kerül körorvosnak. Közben 1921-ben megkapja tisztiorvosi képesítését és 1923 augusztus 27-ig tölti be ezt a pozícióját, amikor Pacsára nevezik ki járási tisztiorvosnak. 1927-ben a Népjóléti Zala vúrmenye feltámadása Trianon után 25 385

Next

/
Oldalképek
Tartalom