Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Előhang. írta: Békássy Jenő

Állami szervezetünk, hatalmas intézményeink feldúltan várták az új nem­zeti Messiást, aki kivezeti a nemzetet reménytvesztett, rettenetes helyzetéből. Vae victis! Jaj a legyözöttnek! És ekkor mindenek fölé emelkedik egy férfiú, aki élére áll az újonnan: szervezett nemzeti hadseregnek, erős kezébe fogja az ország gyeplőjét és szebb r boldogabb jövő felé irányítja az ország szekerét. A nemzet soha el nem muló hálája illeti nagybányai Horthy Miklós kor­mányzót, aki erős kézzel ragadta meg az iránytű nélkül imbolygó hajó kor­mányát és a nemzet élniakarásába vetett törhetetlen hittel és kitartással ve­zette a biztos kikötőbe. Horthy Miklós nemes alakja immár a magyar történelemé és tízéves kor­mányzásához fűződik Magyarország feltám-adása, újjáépítése. Hálás köszönet gróf Bethlen István miniszterelnöknek és kormánya vala­mennyi tagjának, akik sok bántódás, félreértés és társadalmi széthúzás után mégis megtalálták a kibontakozás útját és a trianoni gyűlöletes békediktátum által megcsonkított országot a konszolidáció egyenes útjára vezérelték. Az elismerés zászlóját meg kell hajtanunk Gyömörey György Zala vár­megye főispánja, Bődy Zoltán Zala vármegye alispánja, dr. Brand Sándor Zala vármegye főjegyzője, továbbá Czobor Mátyás és dr. Krátky István Zalaeger­szeg és Nagykanizsa megyei városok polgármesterei, továbbá a vármegye községeinek vezető fér fiai előtt, akiknek közéleti munkájában a vármegye társadalmának tökéletes egysége és összefogása nyilatkozik meg. Űtjára bocsátjuk ezt a munkát, melyben Zala vármegye utolsó tíz eszten­dejének — kissé tán hiányos — történetéről számolunk be. Megírtuk benne r mi történt Zala vármegyében az összeomlás óta és hogyan építették újjá, ho­gyan támasztották fel romjaiból a vármegye, a megyei városok és községek vezetői. Megörökítettük benne a jövő történetírása számára mindazokat T akik lángoló hazaszeretettel, szűkebb hazájuk iránti mélységes rajongással, emberfeletti erővel megküzdöttek a legrettenetesebb tragédia csapásaival és a legmélyebbről felhozták Zala vármegyét a való élet magasságába. BÉKÁSSY JENŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom