Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Zalaegerszeg megyei város

D P . TOM KA JÁNOS, várra. Il-od főjegyző Zalaszántó községben született 1895-ben. Középiskoláit Keszthelyen, az egyetemet Budapesten végezte, ahol 1919-ben jog­tudori diplomát szerzett. 1915 májusában vonult be hadiszolgálatra a 11. vadász­ezredhez, honnan a repülőkhöz helyezték át, ahol az összeomlásig szolgált az olasz harctéren. Tartalékos hadnagyi rangban szerelt le. Tulajdonosa a bronz vitézségi éremnek, a bronz és ezüst Signum Laudis­nak, a katonai érdemkeresztnek és a Ká­roly-esapatkeresztnek. A vármegye szolgá­latába 1919-ben került és fokozatos elő­menetel után 1924-ben másodfőjegyzővé választották. udvardi és básti UDVARDY JENŐ, ügyvéd, kormány­főtanácsos, a zalaegerszegi ügyvédi kamara elnöke Zalaegerszegen született 1880-ban. Középiskoláit Zalaegerszegen és Veszprémben, az egyetemet Budapesten végezte, ahol ügyvédi okle­velet szerzett. Ezután megnyitotta Zalaegerszegen ügyvédi irodáját, melyet azóta is vezet. A kommün alatt sok kellemetlensége volt haza­fias magatartása miatt, a vörösök többízben letartóztatták, de mind­annyiszor szabadonbocsátották. A kormányzó 1929 júliusában közéleti működésének elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezte ki. Tagja a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a város képviselőtestületének, elnöke a zalaegerszegi ügyvédi kamarának, a kaszinónak és a zala­egerszegi Munkásegyletnek. Zalaegerszeg város tiszti főügyésze, Zala vármegyének tb. főügyésze. VÁMOSSY ISTVÁN, késműves és műköszörűs Székesfehérvárott született 1881-ben, ahol iskoláit végezte és ipa­rát tanulta. Évekig alkalmazásban állott szülővárosában és Buda­pesten. míg 1904-ben Zalaegerszegen önállósította magát, ahol ma is egyedül képviseli iparát. 1925-ben a Faluszövetség kiállításán ezüst éremmel tüntették ki készítményeit és 1910-ben az Ipartestület bronz díszéremmel tüntette ki a tanoncnevelés körül szerzett érdemeiért. Tagja az Iparoskörnek és több társadalmi egyesületnek. VARGA FERENC, Weinberger Herrmann és fia cég tulajdonosa Zalaegerszegen, 1894-ben született, ahol kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Katonai szolgálatát a 48. gv. ezredben teljesítette a világ­háború alatt. A faszakmát a Nasici Tanningyár rt. felsőmagyarországi telepein sajátította el, ahol 10 éven át volt erdőkezelő és fürészvezető minőségben alkalmazásban. Azután átvette az 1872-ben alapított cégé Zala vármegye feltámadása Trianon után 13 193

Next

/
Oldalképek
Tartalom