Novák Mihály: Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharcban (1908)

Novemberi napok

146 kapott sebet, az egyik dicsőséges halálost; mig az ellenségnek 3 ágy uja s töltésszekere rougáltaték meg, és számos halottai vannak. Az ellenség veterán császári tüzérei tisztelettel fognak megemlékezni a magyar ujoncz tüzérek productiójára, noha ezek nagyrészt fedetlen és csak 4 ágyunkkal, félig fedett állás­ból, mig amazok 3 bámulatos mélységű és erős, végtelen hosszú és roppant számú fegyverest befogadó sánczokból és árkányok­ból működének." 1) A horvát táborbau már azelőtt mutatkozott az elégület­lenség, egy részök haza kivánkozott. És mivel a november 22-iki és 29-iki futás megadta nekik az impulsust, hát meg sem álltak Varasdig. Ez is kén} rszerité tehát a cs. hadsereg parancsnokát a visszatérésre. E vereség és megfutás hire Bécsig hatolt: az ittlevő serezsánok „roppant prédájukat féltvén," csakhamar siettek Varasdra, s ezek és az illető horvát nemzet­örök is nem érezvén bőrüket biztonságban, erőszakosan haza­indultak. 2) Itt jegyzem fel, hogy november közepe táján megváltoz­tak a magyar sorezredek fő- és lióktoborzási kerületei ; igy a 48. ezred toborzási egyik helye Zalaegerszegre tétetett át Sopronból (és Szombathelyre). B) A MEGYEI ÁLLANDÓ BIZOTTMÁNY MŰKÖDÉSE. Hagyjuk a katonai dolgokat, kisérjük ligyelemmel a gócz­pontot, a rendező erőt: a megyei állandó bizottmányt, mely­nek elnöke Csillagh Lajos alispán. Főispán niucs, Batthyány Imre volt az, de megijedvén a dolgok sorától, leköszönt állá­sáról még a harez megkezdésekor. Az áll. bizottmány Csillagh vezetése alatt rendezte a vármegyét, végezte az igazságszolgál­tatást, felügyelt a rendre és a csendre ; őrködött a megye fölött, végrehajtá a kormány és hadparancsnokok kiváuságait, rendeleteit. Szóval: nélküle nem ment volna semmi. Amíg tehát Perczel karddal védelmezte a megyét, az áll. bizottmány intézte a belügyeket. Ülésezett folyton, néha két-három nap is egyhuzomban. !) ,.Magyar forradni oui tört." iz. munka, '234. 1. — Gracza munkája U<;0. 1. ezt találjuk: „1848. november 29. : Légrádnál Gáspár András őrnagy s ürü ködben csatázott a horvátokkal s érzékeny vereséget okozott nekik." 2) Devz. 4. m. jk. 2478. ss.

Next

/
Oldalképek
Tartalom