Novák Mihály: Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharcban (1908)

Augusztusi napok

54 íme a hűtlen és áruló Ottinger ! Ámde ^ttinger parancsa nem vitetett keresztül. Csány orsz.' biztos azonnal értesitette arról a minisztériumot. Ottinger tehát nem maradhatott a sereg élén. De elmozdítását meg­előzte lemondásával, amit betegséggel indokolt. (Utóbb — AVin­dischgrütz betörésekor — mint egy lovasdandár parancsnoka liarczolt ellenünk). A minisztérium Melczer Andor ezredest és hadügyi állam­titkárt küldte le ideiglenesen Ottinger helyébe. Rendeletben utasításul kapta, hogy küldjön rögtön parlamentairt Jellasich­hoz, hogy csapatait vonja vissza, a varasdi hidat bontassa le s a közlekedést az ingérlekenj^ség megszűnéséig akadályozza meg ; ha pedig a horvátok a hidat le nem rontanák, bontassa azt le Melczer egész csendben. De Melczerben nem lévén hazafias lelkesedés és hűség hazája és nemzete ügye iránt, tiltakozott a rendelet ellen, azt törvénytelennek nyilvánitá, mert sem a nádor, sem a kiráty aláírása nem volt rajta. Nem is lett a dologból semmi. Utóbb, augusztus vége felé, ahogy az ügyek mindinkább bonyolódtak, Melczer elbocsájtását kérte, amit meg is kapott. Bécsbe távozott, s az osztrák-orosz beütéskor hazánk ellen liarczolt. A parancsnokságot ekkor gróf Teleky Ádám vezérőrnagy vette át. Ez Kanizsáról és vidékéről csapatait Muraközbe és a Drá­váig tolta előre, hogy Jellasichot, ki akkor már nagyban ké­szült a támadásra, ott mindjárt visszaverje. De bizony Telekv erélyeskedése is — mint később megtudjuk — csak látszat volt. 1) — Ez idő alatt megyénk városai és falvai a nemzetőreik felszerelésével, ellátásával és azok kimozdításával foglalkoztak. — Zalaegerszeg város is aug. 24-én tartott közgyűlésén elha­tározta, hogy a városi nemzetőrsége számára 100 drb szuro­nyos lövőfegyvert szerez be a városi pénztár terhére : s lia abban pénz nem volna, felhatalmazták a város biráját: Patty Jánost, hogy a szükséges pénzt kölcsön is fölveheti bárkitől. (A város tanácsosai ezek voltak : Kovács József, Szmodics Ig­nácz, Reisinger József, Hajgató Lajos, Szekeres István, Já­kum Fereucz, Yarga György, Benkő József, Tivolt Ferencz, i) Horváth Mihály : Függetlenségi harcz. T.. 315-10. és KM). 1.. — továbbá Gelich R. munkája I. k., 178 és követk. 1. — és Alsólendvai Híradó, 1890., 30. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom