Halis István – Hoffmann Mór szerk.: Zalavármegyei Évkönyv a Millenniumra (1896)

Zalavármegyei egyesületek - A nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület. Bátorfi Lajostól

Az intézetnek jelenleg van: 19 alapító tagja, 21 örökös tagja, 380 pártoló tagja, vagyona pediglen -meghaladja a 2r00 frtot. Elnöke Vidor Samuné, tit­kár Rosenfeld Lajos. Nagy-Kanizsa város, a nagy-kanizsai és délzalai takarékpénztárak rend­szeres évi segélyben részesitik ezen intézményt, mely Nagy-Kanizsa város humánus intézményei közt ugyan a legifjabb, de a legnagyobb jótékonyságot fejti ki azzal, hogy betevő falatot ád az éhezőknek. A nagykanizsai kisdednevelő egyesület. 1876—1895. Tagadhatatlan, hogy a kisdedek (3—6 évesek) szakszerű nevelése ko­runk egyik legszebb vívmányának te­kinthető. A rendszeres nevelésnek alapját maga a társadalom vetette meg, tehát a szülők szivéből fakadt, a szülői szeretet magasztos virágá­nak méltán nevezhető. A közel múlt­ban már kormányunk is magáévá tette a nemes ügyet s az ország­gyűlés törvénybe iktatta ennek ren­dezését és szükséges fejlesztését. A nagykanizsai kisdednevelő egyesület 20 év óta szolgálja ez ügyet s nevéhez méltólag igyekezett czéljának megfelelni. P. Szathmáry Károly koszorús irónk, az országos kisdedovó egye­sület titkára, mint nagyatádi ország­gyűlési képviselő Nagy-Kanizsán léte alkalmával Belus József akkori pol­gármester felhívására a városházán lelkesítő beszédet tartott 1874. évi szeptember 8-án s kimondatott az Bátorfi Lajos, a »Zalai Közlöny« szerkesztője, alakulás. 1875. febr. 21-én 143 tag jelen­létében tartatott meg Belus József polgármester elnöklete alatt az alakuló gyűlés és egy szervező bizottság küldetett ki, melynek 40 női tagja volt. Elnök Martinkovics Károlyné, alelnökök Gutmann Henrikné és Laky Kristófné. Titká­rok Hajgató Sándor, Hoffmann Mór, Mihály J- Endre és Bátorfi Lajos. Első pénztárnok Häuser János. Tagok száma febr. 28-án 218 nő és 88 férfi, ösz­szesen 306. Jellemző, hogy az első jótékony adomány egy német színtársulat előadásá­nak fele jövedelméből folyt be 17 frt 60 krral. Nagy-Kanizsa város képviselő testülete ez évtől kezdve 500 frt segélyt szavazott meg. Az alapszabályok felterjesztetvén, azok csakhamar megerősítve leérkez­tek s a julius 11-én tartott ülésben bejelentettek s már aug. 15-én tartatott meg a tisztválasztó közgyűlés a következő eredménynyel : Elnök Martinkovics Károlyné, másod elnök Gutmann Henrikné. alelnök Laky Kristófné, másod

Next

/
Oldalképek
Tartalom