A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 18. (Veszprém, 1986)

Szántó Imre: A balatoni várak övezete a dunántúli védemi rendszerben (1541–1690)

szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirto­kon. ÉrtTTK Bp. 1981. - VERESS D. Csaba: i. m. 1983.51. 112. MORVÁI István: Gersei Pethő Gergely élete és króni­kája. Bp. 1912.11. 113. KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 273-274. Bécs, 1552. jan. 3. 114. KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 273-274. ­SZÁNTÓ Imre: i. m. 1980. 27. 115. KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 420-421. Ger­sei Pethő János Nádasdy Tamáshoz. Rezi, 1561. júl. 20. 116. KOMÁROMY András: i. m. TT 1907. 149. Ormány Józsa Csányi Ákoshoz. Sümeg, 1561. okt. 31. 117. TAKÁTS Sándor: A magyar erősségek. In: Rajzok II. 1915.56. 118. HkA HU Fasc. 15. 1567. nov. Fol. 49-58. - KÁR­FFY Ödön: Lengyeltóti Istvány Szigliget várát Rajka birtokáért cserébe felajánlja a királynak. (1588. szept. 13.) HK 1912. 644-645. - PATAKI Vidor: i. m. 1931. 111. - ACSÁDY Ignác: i. m. 1897. 258. ­KISS István: A parasztság és a főurak 16. századi honvédő harcunkban. HK 1954. 3-4. sz. 69. 119. KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 420-421. 120. KÁRFFY Ödön: i. m. HK 1912. 644-645. 121. CJH 1526-1608. évi törvénycikkek. Bp. 1899. 566­567. 1567: XX. te. 1. §. Id. MÜLLER Veronika: Az egerszegi vár a XVII. században. Zalaegerszegi Füze­tek. II. 1976.5. 122. ZmL Jegyzőkönyvi másolat, 1567. p. 40-42. 123. SÁGI-IVÁNYI-PÉCZELY: i. m. é. n. 39. 124. ZmL Jegyzőkönyvi másolat, 1586. p. 85. „. . . ut ex concensu suae Maiestatis altera Arcium Rezy, aut Thadyka diruatur, et distrahatur, quia intertentio militum in eisdem arcibus est dispar viribus Familiae Pethew ..." 125. PATAKI Vidor: i. m. 1931. 114-115. 126. Uo. 115. 127. KOPPÁNY-PÉCZELY-SÁGI: i.m. 1962. 80-81. 128. CJH 1526-1608. évi törvénycikkek. Bp. 1899. 567. - SÁGI-IVÁNYI-PÉCHELY: i. m. é. n. 40. 129. TAKÁTS Sándor: Régi magyar kapitányok és gene­rálisok. Bp. 1922. 481. - DORNYAY Béla: i. m. 1935.12. 130. KOMÁROMY András: i. m. TT 1907. 393. Takaró Mihály tihanyi kapitány Nádasdy Tamáshoz. 1556. nov. 15. - TAKÁTS Sándor: Emlékezzünk eleinkről. I.Bp. é. n. 149. 131. SINKOVICS István: i. m. Sz 1943.154. 132. SZÁNTÓ Imre: i.m. 1980. 82. 133. ACSÁDY Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. HK 1888. 77. 134. Memóriáié de castris finitimis. Nádasdy Tamás Miksá­hoz. 1561. jún. 14. OL Nádasdy Tamás fogaim. Id. SINKOVICS István: i. m. HK 1966. 4. sz. 781. 135. KrA AF 1566. Fasc. 8. Nr. 2. Batthyány Ferenc a királyhoz. Németújvár, 1566. aug. 26. - TÓTH Lajos: Pápa múltja jelene és környéke. Pápa 1936. 30. 136. VILLÁNY} Szaniszló: Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI­XVII. században, é. n. 41-42. - SZEGŐ Pál: i. m. 1911.77. 137. IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 23. A Kanizsával szemben levő végvárak központja (Zala) Egerszeg volt. Itt állo­másozott a generalutus vicegenerálisa. 138. VILLÁNYI Szaniszló: i. m. é. n. 42. - PATAKI Vi­dor: i. m. 1931. 116.-IVÁNYI Béla: i.m. 1958. 1. 139. RÚZS ÁS Lajos: A dunántúli védelmi vonal és a pa­raszt-polgári fejlődés a XVI-XVII. században. Du­nántúli Tudományos Gyűjtemény 87. sz. Series His­torical49.Bp. 1968. 140. PERJÉS Géza: Az oszmán birodalom európai háborúi­nak katonai kérdései (1356-1699). HK XIII. évf. (1966) 4. sz. 867-868. 141. SINKOVICS István: A török elleni védelem fő kérdé­sei. HK 1966. 4. sz. 781. 142. GECSÉNYI Lajos: Katonák és polgárok a győri vég­várban a XVI-XVII. században. HK XXXI. évf. (1984) 4. sz. 664. 143. PERJÉS Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp. 1965. 345. - MAROSI Endre: Itáliai hadiépítészet részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében 1541-1592 között. HK 1974. l.sz.60. 144. PATAKI Vidor: i. m. 1931. 26. - LUKCSICS­PFEIFFER:i.m. 1933.10. 145. BÉKEFI Rémig. A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. Bp. 1907. 253. - FÜGEDI Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. ÉrtTTK Uj sorozat 82. sz. Bp. 1977. 119. Csobánc, 199. Szigüget; 204. Tátika. - GERŐ László: i. m. 1955.137-145. 146. BÉKEFI Rémig: i. m. 1907. 276. - PATAKI Vidor: i. m. 1931. 116. - GERÖ László: i. m. 1955. 166­168. - KOPPÁNY Tibor-SÁGI Károly: Csobánc. Műemlékeink. Bp. 1965. 11. - FÜGEDI Erik: i. m. 1977.119. 147. CZOBOR Béla: Magyarország középkori várai. Sz 1877.603. 148. PATAKI Vidor:i.m. 1931. 116. 149. PATAKI Vidor: i. m. 1931. 116. - GERÖ László: i.m. 1955. 168-169. 150. OL FCsL Comitatus Castnferrei nro 301. Id. IVÁNYI Béla: i.m. 1958. 2. 151. DORNYAY Béla: A Kisbalaton összezsugorodása. Különlenyomat a Balatoni Kurírból, é. n. 8-9. ­CSUPOR Tibor: Kis-Balaton. Bp. 1983. 50. 152. PESTHY Frigyes: Magyarország vízhálózata a régi korban. Sz 1867. 70-71. - VÁNDOR László: Szent­grót vára. Kutatások a zalaszentgróti volt Batthyány­kastély területén. ZGy 8. sz. Zalaegerszeg 1978. 61. 153. PATAKI Vidor: i.m. 1931. 115. 154. PATAKI Vidor: i. m. 1931. 115. - IVÁNYI Béla: i.m. 1958. 3. 155. IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 3., 10. 156. IVÁNYI Béla: i. m. 1958. 2. - PATAKI Vidor: i. m. 1931.116. 157. SINKOVICS István: i. m. HK 1964. 4. sz. 781. ­MÜLLER Veronika: A zalai végek mindennapi prob­lémái a XVII. század első felében. ZGy 8. sz. Zalaeger­szeg 1978. 81. - UÖ: Az egerszegi vár a XVII. század­ban. Zalaegerszegi Füzetek. II. 1976. 7. 158. ZmL Jegyzőkönyvi másolat. Protocollum ab anno 1555 usque 1632. p. 37-38. (1567). - PATAKI Vidor: i. m. 1931. 114. - TAKÁCS Marianna: Ma­gyarországi udvarházak és kastélyok (XVI-XVII. század). Bp. 1970. 152-153. 159. ACSÁDY Ignác: i.m. 1897. 180. 160. KÁROLYI Árpád: Fráter György levelezése. TT 1880. 92. Fráter György Ferdinándhoz. Szászsebes, 1551. júl. 12. 161. PATAKI Vidor: i.m. 1931. 162. KOMÁROMY András: i. m. TT 1904. 270-271. Gersei Pethő János Nádasdy Tamáshoz. Pozsony, 1552. szept. 18. - MÜLLER Veronika: i. m. 1976. 5. 163. TAKÁTS Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp. 1908. 32. 164. A Balaton környékén Thury György, Magyar Bálint és Gyulaffy László kapitányok egymásra hivatkoztak, s egymást vádolták a hajdúk tartásával, azok pusztí­tásai miatt, pedig mindegyik tartott hajdúkat. Lásd TAKÁTS Sándor: Régi magyar kapitányok és gene­rálisok. Bp. 1922. 183-184. 292

Next

/
Oldalképek
Tartalom