A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. (Veszprém, 1984)

Csoma Zsigmond: A filoxéra és hatása a Káli-medencében

25. BL. (XXV). 1892. 303. 26. A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Sta­tisztikája, III. Mezőgazdasági termelés, 1897. 38. (Továbbiakban Mg. Stat.) 27. „Az elvénült és phylloxeralepett szőlők kategóriájá­nál adatgyűjtőink hibás elvek alapján járnak el, a mennyiben a phylloxeras szőlők egy részét az elvé­nült, de egészséges szőlők közé sorozzák, daczára annak, hogy a kérdőívek e tekintetben minden két­séget kizárnak; ez a közlemény okozza, hogy ezen két kategória között évről-évre nagymérmü hullám­zás észlelhető. Valószínű, hogy elvénült szőleink te­rülete kisebb az adatainkban kimutatottnál, a phyl­loxeralepetteké pedig nagyobb." Mg. Stat. III. 1897. 45. 28. BL. (XXVII). 1894. 221. Káli-medencei adatok 1873­ból KELETI op. cit. 398., 1895-ből Mg. Stat. I. 1897. 266. 29. Kimutatás azon községeknek, a melyek határában az 1896. év végéig a filloxera jelenléte hivatalosan megállapíttatott. 1896., Bp. 30. Mg. Stat. III. 1897. 37. 31. BL. (XXIV). 1891. 40. 32. SPARSZAM Pál: A keszthelyi szőlőközségek és phylloxera pusztításának előre látható következmé­nyei. Keszthely, én. 27. 33. Fülöp József né Talabér Vilma, 1909. Köveskál. 34. BL. (XXXI). 1898. 546. 35. BL. (XXIV). 1891. 129. 36. FÜR Lajos: 1969. op. cit. 201. 37. BL. (XXIV). 1891. 120., BL. (XXV). 1892. 23. 38. A balatonmenti (Somogyparti) homoktelepítés. BL. (XXIV). 1891. 378—379. 39. TÓTH Károly: A budapesti felsőbb szőlő- és borgaz­dasági tanfolyam köréből. BL. (XXVI). 1893. 518— 519. 40. KOVATS István: A felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam hallgatóinak nagy gyakorlatai a Balaton­mellékén. BL. (XXVII). 1894. 286—287, 306—307. 41. Pályadíjak kiosztása a fonyód—balatonkeresztúri homokszőlőtelepesek között. BL. (XVI). 1893. 387— 388. 42. BL. (XXXI). 1898. 659., BL. (XXXII). 1899. 706. 43. BL. (XXV). 1892. 14. 44. BL. (XXXI). 1898. 79, 512—513, 517, BL. (XXXII). 1899. 416, 490—491, 781—782. 45. JANKÓ op. cit. 256. 46. BOLGÁR Lajos: „Ariadne fonál". A phyloxera vész okozta pusztítások ellensúlyozása tárgyában ajánlott védekezési módok, tanácsok és indítványok tömke­legében. Bp., 1890. 5—6. 47. Ezt az adatot kedves kolléganőmnek, Pusztainé Ma­dár Ilonának köszönöm. 48. CSOMA Zsigmond: A dunántúli néptanítók és pa­pok küzdelme a filoxéra ellen. (Adatok a filoxéra elleni nemzeti összefogáshoz.) Bp., 1984. Kézirat — megjelenés alatt. 49. A balatonhenyei olvasókör régi szakkönyveit át sze­rettem volna nézni, de sajnos azokat pár éve selej­tezési lista nélkül kiselejtezték. A helybeli idősebb gazdák még emlékeznek a folyóiratokra, szakla­pokra. 50. GAMAUF op. cit. 27., BAROSS— DRUCKER op. cit. 22. 51. Mg. Stat. III. 1897. 48. 52. Vezérfonal . . . op. cit. 3. 53. BL. (XXXI). 1898. 461. Kővágóörs kérvénye: OL. К—184. FM. általános iratok 55349/89. 54. Vezérfonal . . . op. cit. 28—29. 55. A kővágóörsi evang. egyház jegyzőkönyve, 1904. szept. 18. 56. A kővágóörsi adat: KOVÁTS op. cit. 276—277, a monoszlói tudósítások BL. (XXIV). 1891. 156, 229, 382, a balatonhenyei tudósítás BL. (XXVI). 1893. 183, köveskáli tudósítás BL. (XXXI). 1898. 477. 57. Vezérfonal . . . op. cit. 28. 58. Magyarországon 17 kerületet állítottak fel, a zalai kerület központja Tapolca volt. A tapolcai vincel­lériskolában évente 14-en végeztek, de sokkal na­gyobb volt az érdeklődés, így már 1893-ban felme­rült a terve az államosítás mellett a hallgatói lét­szám 25 főre gyarapításának. BL. (XXVI). 1893. 565, és TUS Antal: A tapolczai ál­lamilag segélyezett vinszellér-iskola értesítője, az 1893-ik tanévről. Ismerteti BL. (XXVII). 1894. 320— 321. 59. Vezérfonal . . . op. cit. 3—4. 60. Vezérfonal . . . op. cit. 6—7. 61. Vezérfonal . . . op. cit. 5. A dugattyú lenyomásával egyszerre 10 gr szénkéneget lehetett a talajba fecs­kendezni, ami mennyiséget a dugattyú szárán elhe­lyezett kis gyűrűkkel lehetett szabályozni, csökken­teni. 1 gyűrű 1 gr szénkéneg csökkenésének felelt meg, m-enként max. 28-30, min. 22 gr szénkéneget kellett bejuttatni a földbe, az egyenletes elosztáshoz m 2-enként átlagban 2-4 lyuk elegendő a lyukankénti 10 gr maximális adaggal. 62. BAROSS— DRUCKER op. cit. 22. 63. Vezérfonal . . . op. cit. 7. 64. Vezérfonal . . . op. cit. 21. 65. HORVÁTH Géza: Védekezés a filokszéra ellen és az amerikai szőlöfajok. Bp., 1881. 15—16., ROBOZ Zol­tán: Az amerikai szőlők s phylloxera elleni védeke­zés. Bp., 1892. 25., BAROSS— DRUCKER op. cit. 26. 66. BAROSS— DRUCKER op. cit. 26. 67. KERN op. cit. 11. 68. Mg. Stat. III. 1897. 43. 69. BAROSS— DRUCKER op. cit. 352. 70. Magyarországon a Rupestris de Lot alanyfajta, Mon­tikula, Monticola néven terjedt el. BAROSS— DRUCKER op. cit. 35. 71. A Ric/ifer-féle tanulmányút BL. (XXV). 1892. 369., a kővágóörsi és fülöpi alanyfelhasználásra TÓTH op. cit. 478., a mésztartalom meghatározására KOVÁTS op. cit. 287. 72. BL. (XXIV). 1891. 229., Kővágóörsre: OL. К—184. FM. általános iratok 55349/89. 73. Tapolcai telep létesítése KOVÁTS op. cit. 286, Tele­ki javaslatára BL. (XXVIII). 1894. 588—589. 74. TELEKI Sándor: Szőlészeti Értesítő. Teleki Zsig­mond vesszőtelepei és szőlőgazdasága. Villány, 1932. 5. 75. TÓTH op. cit. 478., az egyházi anyatelepre Kővágó­örs ev. egyház jegyzőkönyve 1894. X. 20-i ülés. Kő­vágóörs községi anyatelepére: Bárány András gaz­dasági jegyzések könyve, 1855—1908. A kővágóörsi ev. egyház irattára. Czuppon Sándor ev. lelkész fel­jegyzése, és TÓTH op. cit. 478—479. 76. TELEKI op. cit. 2. 77. ENGELBRECHT Károly: Szőlő- és borgazdaság. In: Magyarország közgazdasági és közművelődési álla­pota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezeréves kiállítás eredménye. Bp., 1897. 516. 78. História Domus. Szentbékkálla, 7. 79. TÓTH op. cit. 478. 80. KOVÁTS op. cit. 276., 277, Richter Ferenc a Balaton­melléken. BL. (XVII) 1894. 295. A ßicftfer-fele oltó­hüvelyek és a Kunde-oltókések iránti keresletnöve­kedés is az oltáskészítés megnövekedését jelzi. 1895­ben ezért hozattak be Magyarországra a ménesi vin­cellériskolába — mint központi elosztóhelyre — ilyen kis eszközöket. Az oltóhüvely ára 4 frt, az ol­tókésé 1 frt 20 kr. volt. BL. (XXVIII). 1895. 47—48, 141. vö: MIKLÓS Gyula: Néhány szó hazai szőlésze­tünk rekonstrukciójáról. I—II—III—IV. Bp. 1893. 81. BL. (XXVIII). 1895. 641., BL. (XXXI). 1898. 152. 82. 1902-ben a kővágóörsi evangélikus lelkész, Czuppon Sándor jelentette a közgyűlésnek, hogy Tuss Antal a tapolcai állami szőlötelep igazgatója 950 db olt­ványt adományozott. Erre azért is szükség volt, mert 755

Next

/
Oldalképek
Tartalom