A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15. – Történelem (Veszprém, 1980)

Rajczi Pál: A pápai esperesi kerület összeírása 1748-ban

9. Eltulajdonított javak nincsenek. 10. A^ következő fölszerelése van: rezkehely, szelence a szent Útravaló vitelére, két színes és egy fekete miseruha, egy rongyos miseing, 1 misekönyv, 1 szertartáskönyv, 2 kor­porále, IS kehelykendő. Mindezt rendben tartják. 11. Van egy oltár, egy oltárkő, egy megáldott ép harang. A templom körül van az eléggé szűkös, minden oldalon nyi­tott temető, katolikusok és eretnekek vegyesen temet­keznek. 12. Semmi. 13. Tét Szent Kútra vezetnek évente egyszer zarándoklatot. Oda- és visszamenet megtartják a körmeneti rendet. 14. Közterületen egy jó karban lévő kereszt van. 15. Semmi. 16. A pápai méltóságos Eszterházi Ferenc gróf úr a földesúr, aki alapítás címén kegyúr is. 17.18.19. Semmi. A plébános és a lelkipásztorkodás 1. A plébános Ritz Pál 33 éves, egyházmegyés pap. 11 éve szentelték, 10 éve lelkipásztor, S esztendeje van itt, előt­te 5 évet az őrsi kerületben levő Szent Péteren volt. Hit­vallást tett. Győrött végzett. Tökéletesen bírja a magyar és a német nyelvet. Következő könyvei vannak: latin és magyar Szentírás, Lachro, Sbogár, Vigand, Spanner, Heinpach, Phirmenios, Bárányi és az Agricultura Spiri­tuális. Joghatóságot az Istenben boldogult főtisztelendő Adolf győri püspök úrtól kapott. 2. A hívekkel jól van, de a tiszttartóval nehézségei vannak. 3. A püspöki és helynöki rendeletekhez alkalmazkodik. 4. A szentségek kiszolgáltatása érdekében mindent megtesz, így aztán a plébános hanyagságából senki nem halt meg a szükséges szentségek nélkül, semmit nem kér a kiszolgál­tatásnál. 5. Mielőtt a jegyeseket összeadná, háromszor kihirdeti őket. Hirdeti az ünnepeket és böjtöket is. 6. Van kçnyve a kereszteltek, házasultak és halottak be­jegyzésére. 8 ° 7. A szentségházat, a szentolajokat, kehelykendőket és min­den egyebet rendben tart. Mivel nincs keresztkút, a ke­resztvizet egy faedényben szenteli meg nagyszombaton. 8. Az Oltáriszentség előtt nem ég lámpa, remény sincs be­szerzésére. 9. Kéthetenként újítja meg az Oltáriszentséget. 10. Vasár- és ünnepnap 10 órakor van a szentmise. Semmi vita nincs e körül. 11. Minden vasár- és ünnepnap van prédikáció. Mintegy 21 embert térített vissza az igaz hitre az eretnekségből. 12. A bába katolikus, felesküdött, jó erkölcsű. 13. Semmi. A lakosság 1. A nép magyar nyelvű. 2. Részben katolikus, részben eretnek. A 300 katolikusból 202 a gyónóköteles, a 187 luteránusból 138 a gyónó­korú 3. A nép tiszteli a szent dolgokat, istentiszteletre szorgalma­san eljár, a plébános iránt tisztelettel viseltetik, anyagi kötelezettségeit teljesíti. 4. A kötelező ünnepeket megtartják. 5. Gyakori a káromkodás. A plébánia és javadalma 1. Van plébániaház, újonnan készült, jó állapotban. 2. A mater és a filiák közösen kötelesek tatarozni, ha szük­ségessé válik. 3. Más javadalma nincs a plébános úrnak, mint amit házan­kint szoktak adni. Ez összesen 24 győri mérő és 14 forint készpénz szokott lenni. 4. Egy 24 mérőre való, az uradalomtól kapott földet szok­tak bevetni a hívek a plébános részére. Az idén azonban elfoglalta, ezt Bittó József úr, a méltóságos Eszterházi Ferenc gróf úr tiszttartója. így aztán semmit nem vetet­ték a plébánosnak. 5. Stóla a következő: keresztelésnél 6 garas, avatásnál 3 ga­ras, esketésnél 1 forint, gyónóköteles temetésénél 10 ga­ras, gyermektemetésnél 5 garas, házszentelésnél tetszés szerint. 6. Semmi. 7. Az egész plébánia évi stólajövedelme 45 forint. 8.9.10.11.12. Semmi. Egyházi alkalmazottak és javadalmak 1. ősei István a katolikus mester. Németül, magyarul és szlovénul beszél. Hitvallást még nem tett. Jól ellátja a dolgát, az egyházi előírásokat jól ismeri, tanítja is rá az iskolás gyerekeket a lehetőségek szerint. 2. Italban ki-kihág. 3. Tisztelettudó a plébános iránt. 4. Mind a templomi, mind az azon kívüli feladatainak igyekszik eleget tenni. 5. Nincs háza, a községnek kellene építeni. 6. Van két hold földje kétnyomásban. Évente bevetnek ne­ki egyet őszivel. 4 győri mérős. A házanként adni szokott termény 14 győri mérő, a készpénz 13 forint. Ha jelen van a keresztelésnél, kap 1 garast, ugyancsak 1 garast az avatásnál, esketésnél 1 hetest, felnőtt temetésénél 5 ga­rast, gyerektemetésnél 1 hetest, virrasztásnál 7 garast. 7.8. Semmi. TAMÁSI 8 ' ugyanazon egyházmegyében, megyében és kerületben van, mint az előbbi falu, Teszérhez tartozik filiaként, egy órányira attól. 2. A templom a luteránusok birtokában van. Hogy valami­kor a katolikusoké volt, kellőképpen bizonyítják a sek­restye romjai, meg a boltozatra festett Szűz Mária-kép, amit ez ideig se le nem vertek, se le nem meszeltek. 3. A földesúr ugyanaz, mint a materben. 4. A falu nem becikkelyezett hely. Van evangélikus prédi­kátor és mester. Hogy mennyi lehet a hívek száma, nem tudtam megállapítani, mivel a megadott időpontra nem jelentek meg a plébániaháznál. Meghagytam azonban a plébános úrnak, hogy írja össze őket és küldje meg azt nekem. Ez ideig azonban nem kaptam meg. 1748. március 7. 1. FENYŐFŐ a teszéri egyház filiája, egy órányira. 2. Van templom, de nem tudni, hogy melyik szent tisztele­tére épült. 3. Teljesen romos és elhanyagolt, tető nélkül. A szentély­nek megvan a boltja, itt tartják az istentiszteleteket. Ve­szedelmes azonban, minden oldalon nyitott. 4.5. Semmi. 6. A hívek adományából van 23 forint készpénz. 7.8.9. Semmi. 10. Fölszerelése: réz kehely, két miseruha, miseing, mise­könyv, szertartáskönyv, edény a szentolajok számára, két korporále, 3 kehelykendő. 11. Van egy oltárkő, egy megáldott harang, kerítetlen, eléggé nagy temető a templomnál. 12.13. feleltünk a maternél. 14. Két útmenti kereszt van, jó karban. 139

Next

/
Oldalképek
Tartalom