A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 8. (Veszprém, 1969)

Sági Károly: A hetvenéves Balatoni Múzeum

szíttet, minek képét maga rajzolja meg. BALATONI MÚ­ZEUM KESZTHELY feliratban a múzeum képét látjuk, alatta 1898—1928 évszámokkal. A közgyűjtemények országos főfelügyelősége 1942-ben a Balatoni Múzeum és a Darnay Múzeum anyagából közös, nagy kiállítás előkészítését kezdte el. A rendezési munkában dr. Csalog József az őskor, dr. Radnóti Aladár a római, dr. Bálint Alajos a népvándorláskori és középkori, dr. Vargha László és Palotai Gertrud a néprajzi anyaggal foglalkozott 339 . 1942. augusztus 14-én Antal Tibor budapesti faipari válla­latától 196 db vitrin-üveg érkezett 340 , majd október 16-án megjött a főfelügyelőség által vásárolt vitrinek első részlete is 341 . Közben a kiállítás rendezését a háborús veszélyek miatt abba kellett hagyni. A főfelügyelőség a legértékesebb mú­zeumi anyagok légvédelmi óvóhelyen történő tárolását ren­deli el. Darnay szeptember 28-án jelenti, hogy a rendelkezést végrehajtotta 34-. A háború folytán nem történhetett meg a Balatoni Mú­zeum várt államosítása. A Balatoni Múzeum Egyesület 1942. április 17-én tartott igazgatóválasztmányi ülése 343 és a május 28-án tartott rendes évi közgyűlése 344 egyetlen pontként az államosítást tárgyalta. A Keszthelyvidéki Takarékpénztár Rt. 1943 elején adott értesítése szerint a Balatoni Múzeum Egyesületnek az építkezésekből visszamaradt kb. 40 000 pen­gőnyi adósságát az állam kifizette 345 . Ezzel az utolsó akadály is elhárult az államosítás útjából, a háborús helyzet folytán azonban sajnos erre hosszú ideig nem kerülhetett még sor ! A főfelügyelőség 1944. szeptember 9-én kelt 416/1944. sz. bizalmas leiratában értesíti dr. Darnay Bélát, hogy a sepsi­szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 51 ládányi anyagát ideiglenesen a Balatoni Múzeumban helyezi el. Felszólítja, hogy az anyagot kísérő múzeumi alkalmazottak számára a múzeumépületben biztosítson lakást 320 . Darnay október 4-én jelenti a főfelügyelőségnek, hogy Herepei János múzeum­igazgató, dr. Székely György tanár múzeumőr, Barabás Jenő hivatalsegéd családjával megérkezett 347 . 1944. november 8-án a Szolnoki Hadikórház öt kiállítási termet foglal le a Balatoni Múzeum épületében. Mivel dr. Darnay Béla a főfelügyelőség és a minisztérium utasítására hivatkozva a foglalás ellen tiltakozott, a termeket a keszthelyi katonai állomásparancsnokság fegyveres karhatalommal nyit­tatja fel 348 . A Balatoni Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Székely Nem­zeti Múzeum muzeális értékeit 1945. január 5-én Zala megye kormánybiztos főispánjának január 1-én kelt 8530/1944. szá­mú utasítására két vasúti teherkocsiban elindítják Zalaeger­szegre fegyveres kísérettel. 34 " 1945. március 24-én a következő távmondat érkezett a keszthelyi jegyző útján dr. Darnay Béla múzeumigazgató részére 350 : „Darnay múzeumigazgató fel­hívandó, hogy tegye azonnal vagonba a múzeum értékeit, 18. Dr. Dornyay-Darnay Béla pecsétterve (tusrajz). 18. Tuschskizze des Siegelentwurfes von der Hand Dr. Béla Dornyay­Darnays. 18. Esquisse de sceau du Docteur Béla Dornyay-Darnay (lavis). 18. План печати д-ра Белы Дорньяи-Дарнаи. (Рисунок тушью.) 17. A Balatoni Múzeum elkészült épülete (Dr. Dornyay-Darnay Béla tus­rajza 1941-ből). 17. Der fertiggestellte Bau des Balaton-Museums (nach einer Tuschzeich­nung von Dr. Béla Dornyay-Darnay, 1941). 17. Le bâtiment du Musée de Balaton (lavis du docteur Béla Dornyay Darnay, 1941). 17. Законченное здание Балатонского музея. (Рисунок тушью д-ра Белы Дорньяи-Дарнаи, 1941.) amikről korábban szó volt és azokat küldje hátra." Március 25-én Darnay két vasúti teherkocsit kér a keszthelyi állomás­főnökségtől 351 . A két megrakott kocsit Tapolca felé indítot­ták útnak, ugyancsak Zalaegerszeg céllal. A szerelvény Ta­polcára a bombázás miatt bejutni már nem tudott, így vissza indították Keszthelyre 352 . 1945. március 28-án nagyarányú német csapatmozdulatok és szállítások történtek a zalaegerszegi állomáson. A muze­ális anyagokkal megrakott két teherkocsit máskor légiriadó esetén ki szokták vontatni az állomásból, most azonban váratlanul tömeges szovjet repülő támadta azt meg. Mindkét kocsi bombatalálatot kapott, az egyik le is fordult a sínről, a másik állva maradt ugyan, de az is elégett. A kocsikban tárolt muzeális anyagok megsemmisültek 353 . Olyan feltevést is hallottunk, hogy a teherkocsik mellett álló német lőszer­szállító vonat kapott találatot és annak hosszú ideig tartó folyamatos robbanása semmisítette meg a múzeumi anya­gokat. Bárhogy történt, a Balatoni Múzeum, az Állami Darnay Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum legszebb értékei semmisültek meg március 28-án! Darnay Kálmán még értesült gyűjteménye sorsáról. Talán ez is hozzájárult, hogy 1945. július 3-án meghalt 354 . 1945. augusztus 1-i hatállyal a vallás- és közoktatásügyi miniszter Tóth Istvánné Sófalvi Erzsébet oki. középiskolai tanárnőt a Balatoni Múzeumhoz osztotta be szolgálattétel­re 355 . Tóth Istvánné ettől az időponttól kezdve 1957-ig ve­zette a múzeum adminisztrációját és kezelte könyvtárát. 1946-ban több újságcikk foglalkozott a lényegileg kiürült Balatoni Múzeum kérdésével és a legkülönbözőbb célra, (kollégium, szálloda, terményraktár, iskola) javasolták hasz­nosítását 350 . Az újságcikkek hatására dr. Darnay Béla a mú­zeum megmaradt anyagaiból kiállítást rendez a földszinti és emeleti termekben. A kiállítást Farkas Gyula városbíró 1946. szeptember 16-án nyitotta meg 357 . A különböző célú igénybevételi kísérletekre újból előtérbe került a Balatoni Múzeum rendezetlen jogi helyzete. A főfel­ügyelőség 1946. március 28-án értesíti Darnayt, hogy bizott­30

Next

/
Oldalképek
Tartalom