A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 3. (Veszprém, 1965)

Patay Pál: A homokbödögi harang

dögén December Holnapnak 2kán Anno 1839 esz­tendő. Ns Pap István x, Ns Bersenyi Sándor x, N Ko­váts 1 Zsigmond, N Berzsenyi Zsigmond, N Kováts Mibal, Ns Tubán Pál x, N Kováts Pál, Ns Pap György x, Ns Fodor István sk kezeivel, Tóth János x egyházfi, N Berzseni Ferentz kurátor." 8 Ettől kezdve a harangot a reformátusok használ­ták kizárólagosan. (Az evangélikusok még abban az évben, azaz 1839-ben Öntettek maguknak Győ­rött, Mendel János harangöntőnél egy 259 font sú­lú új harangot.) !J Melléje 1844-ben lü egy nagyobb, 166 fant súlyút 11 is beszereztek. Érdemes azonban megjegyezni, hogy e két harang egészen 1896-ig továbbra is a régi haranglábon maradt, az egykori közös használat emlékeként. A századfordulót követő években azonban a re­formátusok nem érték be a régi és kis harangokkal. Ujaikkal, nagyabbakkal akarak hivalkodni (jelleg­zetes tünete a kapitalizálódásnak az egyházakban), s ennek érdekében az ősi Heroldt-féle harangot is átöntésre ítélték. Az akkori lelkész, Kelemen Zsig­mond azonban átérezte e harang törétnelmi múlt­jának értékét és meg óhajtotta azt menteni. Fel­ajánlotta tehát 1906 január 23-án kelt levelében az általa 25—30 kg-ra becsült harangot 100 koronáért a Veszprémvármegyei Múzeum Igazgatóságának. A Múzeum vezetősége rövidesen válaszolt: „A mú­zeum jelenleg nincs oly kedvező helyzetben, hogy az ajánlott árt elfogadhassa. De ha az egyház a harangot ércértékben — ami ca. 30 Koronának fe­lelne meg — hajlandó lenne átengedni, akkor a múzeum a harangot megtartja." 12 Meg kell jegyez­nünk, hogy az első világháború során elrekvirált harangokat a kincstár kg-ként 4,— К értékben vál­totta meg. A lelkész most már a Magyar Nemzeti Múzeumhoz fordult. Rövid levélváltás után a Mú­zeum a kért 100 korona vételár ellenében gyűjte­ménye számára meg is vette a harangot. A harang történetének ismertetése után tér­jün ki az azt öntő mesterre, Heroldt Baltazárra is. Személyével és működésével nem e cikk foglalkozik elsőnek a magyar szakirodalomban. 13 Tudjuk róla, hogy Nürnbergben született, 1625-ben. Előbb Po­zsonyban, majd Bécsben működött mint harang- és ágyuöntő, sőt mint szoboröntő is jeleskedett. Ma­gyar területről több harangjának, sőt két általa ön­tött ágyúnak adatait is közölték. Ezeknél azonban ma már lényegesen több alkotásáról tudunk; közü­lük néhány napjainkig fennmaradt. Jelenleg ismert munkáinak sora —• időrend szerint — az alábbi: 1. 1648 Egyházgelle (Pozsony m, Csehszlo­vákia), rk. templom. —• Felirata: „Baltha­zar Herald hat mich gössen aus Feuer und Hicz bin ich ge(f)losen In Pressburg Anno 1648." n 2. 1650 Tata (Komárom т.), rk. plébániatemp­lom. — „ME FECIT BALTHASAR HE­ROLD IN PRESBVRG 16501." Átmérője 35,5 cm. Eredetileg a Kálvária kápolnában volt, onnan vitték át 1959-ben a rk. plé­bániatemplomba. Minthogy a Kálvária ka­paina 1650 után épült, feltehetőleg oda is máshonnan kerülhetett. A harang ma is ép állapotban van. 3. Berényi György számára öntött 2 ágyú a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ltsz. 57.6495 és 57.6496. — „ME FVDIT BAL­THASAR HEROLD IN PRES(burg)." lü 4. 1651 Kocs (Komárom т.), réf. templom. — „Me fudit Balthasar Herold in Posoni An­no 1651." A harang sorsa ismeretlen, le­het, hogy 1747^ben a református temp­lommal együtt a katolikusok vették birto­kukba. Ma már nincs meg. 16 5. 1652 Mihályháza (Veszprém т.), réf. temp­lom. — A harang közelebbi adatai Csaba István egykori mihályházi lelkész (1767— 1789 által vezetett „Memorialis" könyvből 17 ismeretesek: ,,... a mostani harang minden crucifixus vagy egyéb kép nélkül öntetett 1652-dik esztendőben ilyen inscriptióval: 'Me fudit Balhasar Herman 1652' amely harang, amint mostan élők Attyáiknak Traditiojábul mondják a Török háborúban a Marisaiban conserváltatott." 18 A harang egyébként 1898-ban tűzvészben elolvadt. 6. 1653 Zayugróc (Trencsén m, Csehszlovákia). —• „Aus Feuer und Hiitz bin ich geflossen, Balthasar Herold hat mich gössen in Press­burg 1653." 19 7. 1655 Nemeskér (Győr-Sopron т.), rk. temp­lom. — „ME FECIT BALTHASAR HE­ROLDT IN WIEN ANNO 1655." Minthogy a templomot 1673-ig, majd 1683-tól az evangélikusok használták és csak 1732­ben ment át végleg a katolikusok kezére, lehetséges, hogy eredetileg ez a harang is az evangélikusoké volt. A harang ma is megvan. 20 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom