A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 2. (Veszprém, 1964)

Papp Jenő: Beszámoló „A Bakony természeti képe” c. kutatási programról

Országos Meterológiai Intézet (Budapest): 1 ku­tató. Dr. Péczely György: A Bakony éghajlati és helyi éghajlati sajátosságainak kutatása. „A Bakony vízrajza (hidrográfia)" főtémán belül 2 kutató 2 téma feldolgozását végzi. Bauxitkutató Vállalat (Balatonfüred): 1 kutató. Hőriszt György: A Bakony karsztvízproblémái (főkarsztvízizohipsziás térkép közlése hozzá­tartozó magyarázatokkal). MTA Dunántúli Tudományos Intézet (Pécs): 1 kutató. Dr. Szabó Pál Zoltán: Karsztmorfológia és karszthidrológia a Bakony-hegységben (a hegy­ség kialakulásával kapcsolatos karsztosodási jelenségek összefoglalása). „A Bakony talajtakarója (pedológia)" főtémán be­lül 5 kutató 5 téma feldolgozását végzi. Erdészeti Tudományos Intézet (Budapest): 1 ku­tató. Dr. Járó Zoltán: A termőhely (talaj, mezo­klíma, hidrológiai viszonyok) és erdőállomá­nyok, növénytársulások összefüggésének a vizsgálata a Bakonyban. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (Budapest): 4 kutató. Duck Tivadar: A Zirci-medence és a К életi ­Bakony talajtani és talajeroziós viszonyai. Dr. Kazó Béla: A bakonyi talajok erodálható­sági viszonyai. Hordozható mesterséges esőz­tető berendezés segítségével megállapítható talajtípusok vízbefogadó képessége, valamint a vízkapacitásig való telítés után a talajba be­szívódni nem tudó és a talajfelületen lefolyó víz mennyisége. Szűcs László: A Zirci-medence különböző tí­pusú talajainak fizikai sajátságai. Dr. Stefanovits Pál: Talaj genetikai kutatások a Keleti-Bakony területén, kapcsolódva a ta­lajhasznosítási kérdésekhez. „A Bakony növénytakarója (botanika)" főtémán belül 17 kutató 19 téma feldolgozását végzi. Agrártudományi Főiskola Növénytani Tanszék (Keszthely): 2 kutató. Szigeti István: Keszthely és környéke mik­roszkopikus gombái. 408 Dr. Priszter Szaniszló: A Keszthelyi-hegység déli részének, valamint a Badacsony és a Szentgyörgyhegy flórisztikai kutatása. ELTE TTK Növényrendszertani Intézet (Buda­pest): 1 kutató. Dr. Komlódy Magdolna: Pollenanalízis. Ada­tok a Bakony-hegység negyedkori klíma- és vegetációtörténetéhez. Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőműveléstani Tanszék (Sopron): 1 kutató. Dr. Ma jer Antal: Erdőtípus térképezés a Ba­konyban. A szeotgáli tiszafás termőhely erdő­társulás és faállomány szerkezet feltárása. Jellegzetes és különösen értékes faállományok elemzése. ÉRTI Kísérleti Állomás (Ugod): 1 kutató. Dr. Márkus László: Erdőállomány szerkezeti, fatermelési és ehhez kapcsolódó erdő és ter­mőhely tipológiai és erdőtörténeti vizsgalatok. Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya (Pécs): 1 kutató. Dr. Horváth Adolf Olivér: összehasonlító ve­getációs tanulmányok a Mecsek és a Bakony között. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Növénytani Tanszék (Budapest): 1 kutató. Dr. Terpó András: Az őshonos, a termésből elvadult gyümölcsfajok a Bakonyban. Természettudományi Múzeum Növénytára (Bu­dapest): 6 kutató. Dr. Tóth Sándor: A Bakony mikroszkopikus gombái. Dr. Verseghy Klára: A Bakony-hegység zuz­móflórája. 1. A hegyvidék zuzmóinak flórisz­tikai enumerációja. 2. Különböző erdőtípusok zuzmói. 3. Szabadon álló mészkő és dolomit sziklák zuzmó vegetáció ja. Vajda László: A Bakony és a környező terü­letek moha-flórájának kutatása. Radies Ferenc: A bakonyi nyíresek erdőfejlő­dése és kultúrtörténeti jelentősége. Dr. Fekete Gábor: A Bakony cönológiai ku­tatása. Baráth Zoltán: A felhagyott művelésű szőlők és gyümölcskultúrák vegetációs viszonyai. Magánkutatók: Dr. Kol Erzsébet: A Bakony alga vegetációjá­nak feldolgozása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom