A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1. (Veszprém, 1963)

Éri István: A nagydémi lararium múzeumbakerülése

A nagydémi lararium múzeumbakerülése A hat évtizede alapított veszprémi múzeum már a létrejötte utáni években nemzetközi jelentőségű kutatásokat végzett, gyűjteménye rohamos mérték­ben gyarapodott. Mindazok, akik a vármegyeháza második emeletének tízegynéhány helyiségében ideiglenesein, otthont talált múzeumban annakidején megfordultak, csodálattal adóztak a látottak alapján az első igazgató, Laczkó Dezső és kezdettől fogva munkatársa, Rhé Gyula hihetetlen energiával foly­tatott gy ú j főtevékenységének. Kevesen tudták azonban akkoriban és kevesen cudják ma is, milyen erőfeszítéseket kívánt e gyűj­temény rendszeres gyarapítása, főleg egy-egy jelen­íősebb ásatás pénzügyi fedezetének előteremtése, vagy éppen értékes leletek megszerzése. Nem álta­lánosságban kívánok ezúttal azokkal a problémák­Kai foglalkozni, melyeket Rómer Flóristól kezdve Móra Ferencig számos magyar régész panaszolt, os­torozott, egyszóval: amelyek a múzeumi munkásság kerékkötői voltak. Ahelyett, hogy a Habsburg-mo­narchia, vagy Horthy-Magyarország állami szervei­nek fukarságát, az urak és vagyonosok értetlenségét vagy éppen kapzsiságát, általában a múzeumok iránt tanúsított közönyt vázolnám, egy jellegzetes példán szeretném bemutatni: mit kellett küzdenie egy vidéki múzeumigazgatónak azért, hogy egy ér­tékest, csakis a múzeumba kívánkozó régészeti lelet­együttest valóban oda juttasson, ahová való. A Bakonyi Múzeum történetének kutatása köz­ben, a múzeumi irattárban, a Laczkóra amúgy is jel­lemző kínos pontossággal iktatott, dátum, szám sze­rint rendezett és megőrzött iratkötegek között buk­kantunk rá egy teljesen, külön kezelt csomagra. Ez egyszer Laczkó kivételt tett, maga emelte ki az évek szerinti sorrendből az iratokat, gyűjtötte egybe ki­lenc éven át egy ügy hatvannál több ügyiratát. Burkolólapján rajta van a feljegyzése is még: „A hathalmi lelet." Különös, hogy az ügy lezárása után se bontottal szét s helyezte 1 vissza helyükre az ira­tokat. Lehetséges, talán ő is arra gondolt, hogy ezek alapján megírható! lesz egyszer ez a tanulságos, de egyben kegyetlen-kínosán leleplező história. Lényegében „csak" a múzeum Európaszerte is­mert, két római, páratlan szépségű kisplasztikái alkotásának, egy házíoltár Apolló és Lar szobrának és a hozzájuk tartozó további bronztárgyaknak múzeumbakerülését illető iratcsomagról van szó. Tekintve a leletegyüttes kiemelkedő értékét, azj ed­dig ismeretlen adatok múzeumi szempontból is értékesek. De az iratoknak ennél lényegesen több mondanivalója van. Ha az egyik oldalon a múzeuma gyarapításán szívvel-lélekkel munkálkodó, sőt oly­kor erőteljes megoldásoktól, máskor politikus sakk­húzásoktól se visszariadó múzeumigazgató egyéni­sége, tudományszeretete világlik ki belőle, a másik oldalon találkozunk a haszonlesés, a rang-i és cím­kórság képviselőivel. Egyben egy olyan társadalmi körképpel, melyben főispán, püspök, földbirtokos, kapitalista, képviselő, mindenki szerepet játszik, a két bronzszobrocska, két bronzmécses és egy bronz­kancsó s egy nemesi előnév kapcsán. Mert igen so­kan szerepet játszottak ebben a tragikomikus szín­játékban, amíg a római istenek bronzszobrai magyar nemesi előnévhez juttattak egy dúsgazdag, magya­rul nem is tudó szeszgyárost és nagybérlőt. Kétlem, hogy a magyar múzeumok története fel tudna mu­tatni még egy olyan tárgyat,, amely társadalmi elő­lépéshez segített valakit a monarchia Magyarorszá­gában: feudális ranghoz egy törekvő burzsoát. Az említett nagydémi lararium (Laczkó hathalmi leletnek nevezi, nem is alaptalanul, hiszen igaz, hogy Nagydém — Veszprém megye, pápai járás — határából származik, de a hathalmi uradalom ak­kori bérlői tulajdonából került múzeumba) előkerü­lése után csakhamar közismertté vált hazai szak­embereink előtt. Tudomásunk szerint 1906 tavaszán találták, s Rhé Gyula már 1908-ban közreadta is­mertetését róla. 1 Ez a csodált és értékelt leletegyüt­tes máig egyetlen, alapos és kimerítő feldolgozása. 2 Azonban a veszprémi illetékeseken és a Múzeumi és Könyvtári Felügyelőség akkori vezetőin kívül senki sem szerezhetett tudomást arról, mi akadá­lyozta meg 1914 tavaszáig, hogy a veszprémi mú­zeum magát a lelet jogos birtokosának vallhassa, Rhé cikkéből el is hags'ta a lelőkörülmények szaba­tos leírását, meg, sem említette az akkori tulajdonos — Franki Henrik nevétP — ( nyilván okkal csele­kedett így. (9. kép) Mielőtt a\ nagydémi római bronzlelet múzeumba kerülésének valóban regényes történetét ismertet­27

Next

/
Oldalképek
Tartalom