Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6/I. Konferencia Pápán, 2002. június (Veszprém, 2004)

Egyháztörténet, egyházfegyelem, történeti források. Felekezetek együttélése - Kövy Zsolt: Antal Géza (1866–1934) dunántúli református püspök élete, tudományos és közéleti munkássága

Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Kövy Zsolt Antal Géza (1866-1934) dunántúli református püspök élete, tudományos és közéleti munkássága Antal Géza püspök élete Antal Géza 1866. március 17-én született Tatán, ahol édesapja, Felsőgelléri Antal Lajos ügyvéd volt. Édesanyját Nagy Lídiának hívták. Elemit a tatai refor­mátus iskolában, alsó gimnáziumot pedig a helyi piaristáknál végzett. 1878 őszén került Pápára, a református kollégium ötödik osztályába. Kiváló tanárai közül kü­lön is megemlítendők: Tarczy Lajos, Bocsor István, Vali Ferenc, Szilágyi József, P. Szabó Károly és Tóth Dániel. A híres Képzőtársaságban is eredményesen mun­kálkodott, s 1882-ben tett jeles osztályzatú érettségi vizsgát. 1882 őszétől már te­ológusként tanult a pápai Református Teológiai Akadémián. Kiss János, Tóth Dá­niel, Antal Gábor és Németh István (a két utóbbiból püspök lett) voltak a profesz­szorai. Több pályázaton is első díjat nyert, s tanulmányait kiemelkedő szinten vé­gezte el. 1885-ben elnyerte a Stipendium Bernardinum Alapítványt, s ezen jog­gal tanulmányait Utrechtben (Hollandiában) folytathatta. Sok kitűnő tanára közül kiemelkedett a neves Opzoomer professzor, akitől logikát, metafizikát, lélektant, bölcsészetet és vallástörténetet tanult. Többször megfordult a professzor házában is. A professzornak Adél lányával való megismerkedéséből később házasság lett. Igazi alkotótársa lett Adél, akinek írói munkássága a magyar irodalmat is gazda­gította. Az írónő Wallis néven több Arany és Petőfi verset fordított le hollandra. Kiemelkedő fordítói alkotása Madách Imre: Az ember tragédiája с nagyszerű művének holland nyelvre való átültetése volt. Ezen fordításai megtalálhatók a pá­pai református könyvtár Papensia gyűjteményében. Utrechti tanulmányai során beható egyháztörténeti kutatómunkát is vég­zett, amelyből könyvet is írt. Stipendiuma révén meglátogatott más nyugati egyetemeket is. így jutott el Tübingába, Leydenbe és Berlinbe. Gazdag isme­reteket és tapasztalatokat szerezve tért vissza Pápára. Lelkészi oklevelet 1888­ban szerzett Pápán, bölcsészet-tudori diplomát pedig 1893-ban a bécsi egye­temen kapott. 1888-tól a pápai Református Főgimnázium vallástanáraként működött, de tanított görögöt, németet, magyart, latint, görögpótló irodalmat is. 1895-től a főiskolai köztartás vezetője lett, egészen 1902-ig. 197

Next

/
Oldalképek
Tartalom