Gyöngyössy Orsolya – Limbacher Gábor: Konferencia Alsóbokodon és Nyitrán a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel közösen 2011. október 5-8. - Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. (Veszprém, 2014)

IV. Vallásos költészet, népköltészet, hitbuzgalmi irodalom - Brutovszky Gabriella: A polimorf „Szíve(s könyv)ecske”

VALLÁSI KULTÚRA ÉS ÉLETMÓD A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 9. zenész, orgonista és orgonaépítő, Kájoni János (1629-1687) erdélyi ferences Cantionale Catholicum című, Csíksomlyón 1676-ban és 1719-ben kiadott ki­váló énekeskönyve is tartalmazza.“ Ezen nyomtatott énekeskönyvek alapján terjedt el a Csordapásztorok egyes 17-18. századi kéziratos énekeskönyveink­ben60 61 és az egész magyar nyelvterületen az Őrvidéktől (Burgenlandtól) a Kele­ti-Kárpátokon túli Moldváig. Az ének Perenyében használt, 15 versszakos szö­vegforrását az Égi lant című gyűjtemény (Nagyvárad, 1898) 142. éneke jelenti. Dallama régi stílusú, nagy dallamcsaláddal és sokféle, szép változattal ren­delkezik a magyar nyelvterületen a Lajtától Moldváig. A Dunántúlon - így Pe­renyében is - modernizált dúr hexachord hangsorral,62 ABAC szerkezettel, sa­ját dallamváltozatban él (7. kottapélda):63 Litániák. Lőcse, 1651. RMKI. 856. Kiadása: Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozat 35. és 38. sz.. Bp. 1935. 304—305. A Cantus Catholici egyik későbbi kiadása (Nagyszombat, 1675, 52-53. lap) is tartalmazza ezt az éneket. (Kiadta: RMKT XVII. század / 7. 1974. 222. ének és jegyzetei: 376- 377, 688-689.) Dallamát lásd: RMDT (Régi Magyar Dallamok Tára II.) 1970. 1. tétel, 425^431. 60 Kájoni Cantionale: az első kiadásban (Csíksomlyó, 1676) a 83., a 2. kiadásban (Csíksomlyó, 1719) a 46. oldalon olvasható. Lásd: Domokos 1979. 138. ének, 310-311. oldal. 61 Evangéliumok és Epistolak(Nagyszombat, 1692,335-337); Pálffi Márton-énekeskönyv (további­akban: ék., 1694k.,4b-5a),Écsiék. (1700-1725,157), Paksi Márton György-ék. (Öttevénysziget, ma Kunsziget, Győr vm., 1760-1761, 69), Örmény-magyar ék. (1763, 85-87), Herchl Antal-ék. (Bajna, Esztergom vm., 1765-1801, 237). A későbbi nyomtatott énekeskönyvek közül: Bozóky Mihály, Katolikus kar-béli kótás énekeskönyv, Vác, 1797. 133; Szentmihályi Mihály, Egyházi énekes könyv [...], I—II, Eger, 1797—1798. 93. Az adatokat Holl Béla kutatásai alapján közöltük: RMKT XVII. század / 7. 1974. 688. 222. ének jegyzetei. Paksi Márton György személyéről és énekeskönyvéről bővebben Medgyesy-Schmikli 2004a. 67-94. 62 További dallamváltozatai az egész magyar nyelvterületről: MNT II. 1953. 407-430. tétel, 590- 604; Szendrei-Dobszay-Rajeczky 1979. II/1; Volly 1982. 19. ének, 50; MNdtK I. 1988. Ill/ (G) 151/d típus; Dobszay 1995. 211. tétel, 60-61. 63 Ak. Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes, *Perenye, 1928. március 25. Gy. Medgyesy S. Norbert, Perenye, 1995. augusztus 22., Németh Istvánnal 2011. április 18-án és június 10-én. Hangzó: Ecclesia Agathae CD-ROM 019a-c. Nyomtatott, népszerűsítő kiadása: Éneklő Perenye (3., húsvéti füzet) 2011. 97. tétel. 514

Next

/
Oldalképek
Tartalom