Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai.Ttudományos konferencia Körmenden 2005. október 27-29. (Körmend Város Önkormányzata, Körmend, 2006)

II. A Batthyány család évszázadai - Gróf Batthyány Ádámtól Batthyány-Strattmann László hercegig - KONDICSNÉ KOVÁCS ÉVA Batthyány Fülöp, a mecénás főúr

Schäften. Unter den Adeligen, die dem Beispiel Széchenyis folgten war die Schenkung von Batthyány am Zweitgrößten (50.000 HUF), im Jahre I860 beteiligte er sich mit weiteren 10.000 HUF am Bau des Akademienpalais. Er war Obergespan des Komitates Vas auf Lebenszeiten, feierlich eingesetzt wurde er in dieses Amt am 1. Oktober 1827. Die Laudationen und Gedichte hoben seine Verdienste auf dem Gebiet der Pfege der Nationalsprache hervor. Auf die Bitte der liberalen Adeligen des Komitates verordnete er auf seinen Gütern die obligatorische Anwendung der ungarischen Sprache bei Wirtschaftsangelegenheiten, um dies zu ermöglichen veröffentlichte er im Jahre 1831 ein „Wirtschafts­wörterbuch". Zur Zeit des Ludwig Batthyány II. gab es ein gut einge­richtetes Burgtheater. Er schenkte dem West-Transclanubi­schen Theater das gesamte Kleider- und Accessoirinventar. Im Jahre 1840 kamen die Kleider in den Besitz des National­theater. Der Mäzen förderte „humanitäre" Gemeinschaften und Institutionen sein ganzes Leben lang. Er förderte auch die Einwohner außerhalb seiner Guter gelegenen Gebiete, falls sie von Elementarkatastrophen (Feuer, Flut) geplagt wurden. In Könnend ordnete er nach der Feuersbrunst im Jahre 1816 eine fachgerechte Stadtplanung an, zu deren Ausführung er großzügig beitrug. Nach dem Niederschlag des Freiheitskampfes erschien der Name des schon alternden Herzogs in Verbindung mit selbstlosen Hilfeaktionen für Notleidende. Jegyzetek 1 A tanulmány a hosszú életű főúrnak elsősorban reformkori mece­natúráját mutatja be. 2 Batthyány Fülöp herceg születésének és halálának dátuma a németújvári Batthyány kriptában lévő koporsóján olvasható. 3 Eötvös Károly: A nazarénusok, http://www.mek.iif.hu/porta/szint/ human/szepirod/magyar/eotvos_k/nazaren/htm 4 Magyar Országos Levéltár (Továbbiakban: MOL) A herceg Batthyá­ny család levéltára P 1319- 4. cs. Niczky a főispáni hivatal viselé­séről lemondó Batthyány hivatali éveit jellemezte ezekkel a sza­vakkal, annak ellenére, hogy a főispán többször keményen meg­dorgálta a tisztikart, ha nem tartották be elvárásait. 5 19- századi magyar történelem 1790-1918. Szerk.: Gergely András. Budapest, 1998. (Továbbiakban: Gergely, 1998.) 175. p. 6 Vasvármegye. Szerk: Sziklai János - Borovszky Samu: Budapest. 1898. (Továbbiakban: Sziklai-Borovszky, 1898.) 257. p. 7 Zsámbéky Monika: A körmendi kincslelet. In: Körmend története. Szerk.: Szabó László. Körmend, 1994. 435. p. 8 Vas megyei Levéltár (Továbbiakban: VaML): Vas megye nemesi köz­gyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1825-1848.; Körmend mezőváros iratai. (A továbbiakban: VaML közgyűlési...) 1828. dec. 28. N g 2312. 9 Nagy Árpád osztályvezető szíves közlése. Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény. Budapest 10 Gergely, 1998. 156., 175. p. 11 Felső Magyarországi Minerva 1825. 4. sz. 502-503- P- A magát Gr. I). |.-nek szignáló versíró valószínű, hogy gróf Dessewfy Józsefet takarja, aki a folyóirat szerkesztésében folyamatosan részt vett, rendszerint jelentek meg írásai és versei. A konzervatív főúr az Akadémia alapításakor még lelkesen üdvözölte Széchenyit. Bat­thyány Fülöp neve a folyóirat első előfizetői között olvasható. 12 Széchenyi István: Napló. Budapest, 1978. 448. p. 13 Az 1825/27. évi országgyűlés XI. t.c. tön'énybe iktatta az Akadé­mia megalapítását; a XII. t.c. felsorolta az alapító tagokat és az ál­taluk felajánlott pénzösszeget. Megjegyezzük, hogy az alapítók fel­sorolása abban a sorrendben történt, amint azt az idézett Dessewfy vers is tette. Batthyány János Baptist (Iván) neve előbb szerepel, mint Fülöp hercegé. Valószínű, hogy az ő 50 000 forintos támoga­tása Széchenyi 1826. januári megkeresése után érkezett, azonban ez nem kisebbíti érdemeit. H Vasárnapi Újság, I860, febr. 12. 15 Demeter Zsófia: A munkaerő, a szántóföldi növénytermesztés és az. állattenyésztés herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában (1806­1870). Kandidátusi értekezés kézirata. Székesfehérvár 1997. (Továb­biakban: Demeter, 1997.) és Vasárnapi Újság, I860. 31- szám 16 MOL P 1319, 2. cs. 17 Öröm innepi tisztelet... Főispáni működése alatt több verses és prózai köszöntőt is írtak Batthyány Fülöphöz, amelyek közül né­hány a személyes iratai között is fennmaradt. Többségük magyar nyelvű, de találtam latin, német, sőt egy olasz nyelvű köszöntőt is. 18 Farkas András köszöntőjéből részleteket a Vasi Szemle 2005/1. szá­mában közöl Kovács Sándor Iván: Farkas András és a Vas Várme­gye dicsérete című tanulmánya. 19 Idvezlő beszédek... 20 Idvezlő beszédek... 21 Gergely, 1998. 175. p. 155. p. 22 Sziklai-Borovszky, 1898. 2.38. p. 23 MOI. P 1319. 1-2. cs. 24 MOL P 1319, 3. cs. 25 MOL P 1319, 3. cs. 26 MOL P 1319, 3. cs. 27 Kondicsné Kovács Éva: Nyelvtörténeti ritkaságok a Batthyányak körmendi uradalmából. Csaba J. Honismereti Egyesület, Körmend, 2004. 4. p. 28 Feltételezni lehet, hogy a szótár szerzője Morocza Dániel (1792­1864) vámosi táblabíró, gazdasági szakíró volt, aki Batthyány Fü­löp herceg uradalmi ügyvédje, majd a körmendi levéltár őre, majd uradalmi kormányzó volt. 29 Koppány Tibor: Körmend városának építéstörténete. (Körmendi füzetek) Körmend, 1986. 77. p. 30 Nagy Zoltán, a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum igazgató­jának szíves közlése. 31 Marczali Henrik: Nagy képes világtörténet. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/ europa/marcali/html/ll/llr03fl9.htm#1830 32 MOL P 1.319, 1-4. cs. Főispáni iratainak fogalmazványain minden eset­ten szerepel a pontos, tartózkodási helyet is megjelölő dátumozás. 33 Sziklai-Borovszky, 1898. 355. p. 3-t MOL P 1314, Missiles (mikrofilmen) 86407. sz. 35 Sziklai-Borovszky, 1898. 356-357. p. 36 MOL P 1319, 3- cs. 37 VaML Közgyűlési... 1831. jan. 7-i ülés jegyzőkönyve 38 http: mek.oszk.hu02000/02()65html/lkotetl9.html 39 Demeter, 1997. 4() Az 1824-dik évben T.N. Vas megye helyben hagyásával Dénesfalvi Cziráky Antal gróf úr ő nagyméltósága pártfogása alatt keletkezett, s jelenleg Fő Méltóságú Német-Újvári Batthyány Fülöp úr oltalma alatt álló Szombathelyi Emberszerető Egylet Rendszabályainak rö­vid kivonata. 1847. 41 Vas Gereben a Vasárnapi Újság 1856. évi 28-29. számában közölt portrét Batthyány Lajos hercegről. 42 Vasárnapi Újság 1856. nov. 16. 46. sz. 43 MOL P 1322, 182. cs. 44 MOL P 1322, 182. cs. 45 VaML VK. 36/11. cs. 46 MOL P 1322, 182. cs. 47 Uo. 48 Bundics - Zügn - Pataki - Szántóné: A körmendi egyházközségek és hitközségek története. (Körmendi füzetek) Körmend, 1993- 292. és 402. p. 49 MOL P 1319, 4. cs. 50 MOL P 1319, 4. cs. 51 Vasárnapi Újság 1855. máj. 6. 18. sz 52 Vasárnapi Újság 1856. jún. 1. 22. sz. 5.3 Vasárnapi Újság 1858. jan. 2. 1. sz. és 1856. jan. 21. 3- sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom