Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 17-18. (1983-1984) (Szombathely, 1989)

Helytörténet - Simon V. Péter–Tilcsik György: A Vas megyei mozgóvá tett nemzetőrség és levelezőkönyve 1848. július–szeptember

102. Káldy Ferenc nemzetőr „dolgai elintézésére" 14 nap szabadságot kap. 103. Kiss Antal 15. századbeli nemzetőr orvosi javaslatra augusztus 19-től 10 nap szabadságot kap. 104. Radó Lajos jár[ási] sz. biró urnák. Kemnitzer Ferenc hátrahagyott vagyonságának hiteles öszveirása ./. alatt avé­gett tétetik ezennel át, h[ogy] azt a Vas megyei javak öszveirasahoz csatolni, s az illető örökösökkel közölni lehessen. Egyúttal értesétetik ön afelől, h[ogy] a megholt­nak legénye, Széli Ferenz bődi születésű, ugy Nagy Josef őrvitéz 1 paripával, és 2 kocsi lóval* és parasztszekérrel Szentivánfára ezennel átküldetik. Miután a lovak tartása itt az illető atyafiak rendelkezéséig célszerűtlen, az inas és őrvitéz f. hó 20 lg fizetéssel, ugy útiköltséggel el vannak látva. A többi tartható ingóságok az öszveirási mennyiségben az illető atyafiak rendelkezéséig itt tartattnak. Megkeresem tehát önt, hogy ezekről az illetőket tudósittani szíves legyen. Nagy Josef őrvitéz azomban ismét az ezeredhez, jelesül a 13 lk századhoz viszautasittandó. Vidos Josefs, к. főparancs­nok. 105. Őri Mihály nemzetőr, a főparancsnok lovásza egészségi okból 10 nap, Nagy József 13. századbeli nemzetőr, az elhunyt törzskari tiszt lovásza „a megholtnak elkisérése végett" 10 nap szabadságot kap. 105.* Vidos Josef[nek], [a] Vas megyei nemzetőrök főparancsnokának. A somogyi lovas őrök részéről pontos megjelenések Berényen olly szolgálatbéli készséget tanusitt, melly nékünk csak kedves lehet. A tévedés csak onnét eredett, minthogy Palotsay őrnagy ur a huszároknak áthelyezéséről nem érteséttetett. A so­mogyi lovas őrseregnek csekély számához mérve eléggé fárasztó szolgálat leend a Babólcsa körüli Dráva közelében az őrszemeknek kiállittása, mihez képest szíves­kedjék főparancsnok ur részemről emiétett lovas őröknek Kund, Forgáts és Paizs urak[na]k pontosságukért hazafiúi köszönetemet nyilványitatni. Az illyrek fenyegetődzése annyiszor ismételtetik, hogy végre megszűnünk attól félni, de ne szűnnyünk meg mégis az eseményeket kellő figyelembe tartva azok felett őrködni, mert több környülmények oda mutatnak, hogy nálok a védelmi helyhe­zet*** támadásra fog áltváltoztatni, annak bekövetkezése azomban a körülmények­től feltételeztetik. Ottinger vezérőrnagy urnák leköszönése elfogadtatott,**** helyébe a most Verbász körül szolgáló Faikk***** ezeredes jövend. Ideiglenessen most Melczer ezeredes U r****** van itt, ennek maradása, amannak jövetele bizonytalan. Reménységem van, hogy a Duna bal partjára átszállított sorkatonaság két zász[ló]allyai helyett, 2 zász[ló]aly honvéd fog hozzánk küldetni. Hazafiúi üdvözlete­met. Kelt Kanisán, august. 16 n 848. Csanyi kir. biztos. P. S. Az ujjabb jelenetek és a készülőben lévő események következtében szüksé­ges lévén vigyázat tekéntetéből a Drávához közelebb vonulni. Négy századot főpa­* előfogattal ** téves számozás! *** helyesen: helyzet **** Ottinger Ferenc 1848. augusztus 10-én mondott le. Átállt az osztrákokhoz és Jellacic lovashadosztályának parancsnoka lett. ***** helyesen: Fachk. E hír tévesnek bizonyult, mert a hadügyminiszter augusztus 19-én Teleki Ádám vezérőrnagyot nevezte ki a Dráva melletti sereg főparancsnokává. ****** Melczer Andor hadügyminisztériumi államtitkár Ottinger lemondása és Teleki Ádám kinevezése között látta el a főparancs­noki teendőket. 324

Next

/
Oldalképek
Tartalom