Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 17-18. (1983-1984) (Szombathely, 1989)

Helytörténet - Pungor Zoltán: A csempeszházi és a béri Balogh családok

Törvénybe iktatva, az eredetivel azonosan, a helyettes alispán által ellenőrizve). Az nem derül ki belőle, hogy mit és hogyan osztottak el egymásközt, de az igen, hogy az ifjabbik Balogh Ádám nem tudott írni és olvasni, Rostyné, Katalin húgával egyetemben, és az is, hogy az 1699-ben még élő László, Boldizsár és Zsigmond fiuk már nem éltek. Ifjabb Balogh Ádám a 13. századból származó Nyugat-magyarországi, illetve Vas megyei rangos családból nősült. Niczky Gáspár (1663-ban vasi alispán) és Kisfaludy Bora lányát Francsiskát vette el. 71 Úgy is fogalmazhatnánk, jól nősült. Palatinus tud egy József nevű fiukról is, de a családot ezen az ágon egyenlőre nem tudjuk tovább vezetni. Farkasról is csak azt tudjuk jelenleg, hogy megnősült, és neje Akacs Erzsébet volt. Katalin első férje Vidos István volt. A koltai Vidos családról előzőekben és a jegyzet anyagban már volt szó. 72 Vidos István, 1734. április (22) előtt meghalt. Katalin ekkor özvegy, majd hozzá­megy. Rosty Lászlóhoz, aki 1733-tól Vas megyei főszolgabíró. 73 Valószínű, hogy az 1771-72. évi sokat emlegetett és idézett per anyaga éppen Katalin első férje révén, illetve annak testvére, Miklós hites ügyvéd révén került a Vidos család levéltárába. (Erről alább majd bővebben.) Éva Palothay Ferenchez ment feleségül 74 Lányukat Máriát - Béri Balogh Ádám unokáját Szombathelyi József vette el. A Szombathelyi családról szintén Nagy Iván munkája tudósít, de Szombathelyi Józsefről, Mária férjéről nem találunk benne adato­kat. 75 Pedig 1771-ben, Palothay Ferenc és felesége Béri Balogh Éva, és lánya Mária, Szombathelyi József né indított pert a csempészi kastélyért és a hozzátartozó birtokokért a Vörös testvérek (Imre, Teréz és Magdolna) ellen. Most vissza kell térnünk a csempeszházi kastély és birtokai sorsához. A Széchenyi Ilonának (Sánkó Miklósné) elzálogosított kastély és jószág 1705-ben a bécsi Pacher Kristóf (a „Német Úr") kezébe került. Pacher Kristóftól Palásthy Pál vette át, aki felesége Sibrik Magdolna révén rokonságban volt Rosty Istvánnal. Tőle szerezte meg Rosty István, 76 aki jogi tanulmányai után huszárkapitány, 1717-től Vas vármegye fő­pénztárnoka. 1725-30 között a soproni kerület tartományi biztosa. 1730-tól haláláig 1744-ig Vas vármegye első alispánja, aki a csempeszházi kastélyban is lakott. Nejétől Sibrik Teréziától 77 két gyermeke maradt. Károly kapitányként nőtlenül halt meg. Anna lánya Vörös Zsigmond felesége lett. Az ő gyermekeik Imre, Teréz és Magdolna, akik ellen az 1771-72-es per folyik. Lászlónak egy lánya született. Mária Skerleczné, Francis­ka először Hertelendyné majd Pásztoriné. Miklós pálos szerzetesként a bölcselet és filozófia jó ismerője, publikált is. 78 Még Rosty István életében, Koltay László és neje Botka Zsófia, valamint fiuk Farkas, illetve fiú örököseik, nádori adományként 1743-ban birtokjogot nyertek a csempeszházi és meggyesi cúriákra és a hozzájuk tartozó jószágokra, mint olyan birto­kokra, melyek csempeszházi Balogh Bertalantól, illetve Csempész Tamástól és Mihálytól a Magyar Királyság Szt. Koronájára hagyottak, a magyarországi szokások és törvények értelmében. „...Megkeresünk benneteket az előírt tisztelettel, közöljük és meghagyjuk nektek, a ti tanúságotoknak megfelelően hittel hirdetjük, hogy jelenlévő urak : Niczky János, Horváth János, Thassy Ferenc, Babolcsay Imre, Bezerédi Károly, míg a többiek távol vannak, a mi nádor urunk, aki hozzánk ebben az ügyben elküldetett, az elmondott telkeknek, jobbágyrészeknek birtokba helyezésére az előbb említett adományozottakat, azok örököseivel és fiú utódaival együtt, ezeknek a birtokoknak jövödelmeivel, járulékai­val, bármifélével, királyi jogcímén, amelyik örökké az övéké, birtokolják azt, ha nincs ellentmondás. Hívják fel az esetleges fellebbezőket, az említett adakozók ellen, hogy fellebbezésül érveiket juttassák el a királyi kúriába, ha lenne valami a szomszéd birtoko­sok részéről azt is küldjék el hozzánk. Kelt. Kir. Pozsony megyében, 1743. november 29-én". 79

Next

/
Oldalképek
Tartalom