Gaál Attila (szerk.): A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 30. ( Szekszárd, 2008)

Vizi Márta: Dr. Csalogovits József és a Tolnavármegyei Múzeum I.

épületében szolgálati lakás és iroda is volt. Egy teremben, a földszinten, a keleti oldalon, a levéltár anyaga volt. A nyugati oldalon volt a múzeumőri lakás és az irodák, alatt az alagsorban a konyhahelyiségek és a múzeumi szolga lakása. 78 A múzeum épülete az átadás után hamarosan javításra szorult, az emelet mennyezetét tartó gerendázat korhadt volt, ki kellet cserélni. Ez a kiadásokon kívül a kiállítások és a leletanyag összecsomagolásával járt, ami minden bizonnyal nem tett jót a leletanyagnak. Ráadásul 1904-ben a könyvtárat az egyik néprajzi terembe költöztették, melynek egyik felét olvasóteremmé, másik felét raktárrá alakították. A néprajzi anyag pedig kikerült az emeleti folyosóra. 79 . A múzeum, mint láttuk, a város szélén épült fel, és a az Új Idők c. újságban 1902-ből való képen 80 a múzeum körül fákat látunk, a további környezet azonban nem igazán rendezett, földutakat látunk dél és kelet felől. Az 1907-ben készült képen a vásárteret látjuk, állatokkal. 81 A múzeum körüli terület gondozásának történetét nem kívánom itt teljességében ismertetni, de néhány szemelvénnyel érzékeltetni kívánom a körülményeket. A történethez annak kapcsán nyúlok vissza, hogy Csalogovits jelentéseiben is előfordul annak kérése, hogy javítsák meg az utakat, mert a múzeum megnyitásakor a bejövő látogatók rengeteg sarat hozhatnak be az épületbe, ráadásul nincs aki ezt eltakarítsa. Vitéz Vendel István polgármester 1928. április 14-én kelt levelében 82 értesíti az alispánt: „Szekszárd városa minden évben nagyobb és nagyobb gondot fordít a sétányok és parkok rendezésére. A folyó évben a vármegyei Múzeum kertet is gondozás alá vette és éppen úgy, mint a Hősök kertjét széppé és a közönség üdülő helyévé fogja tenni. Tekintettel arra, hogy a Múzeum kert igen elhanyagolt állapotának rendbehozatala a városnak tetemes költségébe kerül, mély tisztelettel kérem Nagyságodat, kegyeskedjék a nevezett park fenntartásához 1000 pengővel hozzájárulni, amelynek ellenében a város azt gondozni fogja. " Úgy tűnik azonban, hogy már vármegye is intézkedett, és 1928. márciusában megrendelték a múzeum környékének parkosítását. A szükséges 50 kocsi föld odaszállításáról a M. kir. államépítészeti Hivatal tisztviselője gondoskodott, és jóváhagyták a Varga József virágkertész által benyújtott tervezetet. 83 Gömbakácok, hársfa, örökzöldek, fenyő, díszbokrok és rózsafák kerültek a múzeum köré, füvesítettek, és virágágyakat alakítottak ki. A vármegye és a város megállapodott ugyan a múzeum előtti kert gondozásáról, de ezzel még nem oldódott meg véglegesen az ápolt környezet ügye.. , 84 A kiállításokat a század első évtizedeiben valószínűleg nem alakították át alapvetően 85 Mindenesetre a nemzetközi régészeti kongresszus előkészítése kapcsán a szekszárdi múzeumban is látogatást tevő Tompa Ferenc levelének megállapításai is ezt feltételezik. 86 (3. melléklet) A kezdetben még csak ideiglenesen ide helyezett Csalogovitsnak tehát ebben a kiállítási rendszerben kellett az új, modernebb követelményrendszernek érvényt szereznie. Ráadásul úgy, hogy új bútorzatra, kiállítási tárlókra kilátás sem volt, az átrendezést minimális költséggel kellett megvalósítania. A Wosinsky­féle kiállítás raktárszerű, tipológiai szemléletű volt, 87 a szekrényszerű vitrinek is elavultnak számítottak, pedig a 30-as évekre már egy kissé más volt az elvárás. Csalogovitsnak mindenekelőtt át kellett tekintenie a múzeum termeiben lévő anyagot, azonosítani kellett azokat. Az ehhez szükséges, kényelmet, de még inkább a megfelelő munkafeltételeket biztosító szolgáltatások azonban Csalogovits Szekszárdra kerülésének idején 77 MÉSZÁROS 1966, 3-6. Gaál 1975-76, 16. 78 GAÁL 2005, 24. 79 GAÁL 1975-76. 17-18., GAÁL 2005, 28. 80 GAÁL 2005, 28. 81 MÉSZÁROS 1966,5. 82 TMÖL Alisp 934/944. 83 TMÖL Alisp 934/944. 84 TMÖL Alisp934/944. - („A város arról is gondoskodott, hogy a Múzeum kertbe bejáró libákat naponként összefogdostassák, vagy onnan kizavarják. A kert őrzésére kertőrt alkalmaztunk akinek fizetése is már magában kimeríti a megye részéről ez évben nyújtott hozzájárulást. ") 85 Erre vonatkozóan egyelőre nem találtam adatokat. Természetesen lappanghatnak eddig még nem ismert dokumentációk, levelek, amelyek megváltoztathatják ezt a képet. 86 TMÖL, Alisp. 1575/933. 87 Gaál 1975-76, 16, 19, 5. kép, GAÁL 2005, 25-26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom