Szilágyi Miklós (szerk.): A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 6-7. (Szekszárd, 1977)

Kiss Ákos: A nagygörbői közbirtokosság múltjából

A Posgayak még a XVI. század eleji humanista művelődésünknek kima­gasló egyéneket juttattak. 39 Ők is, akár a Miskeyek, Győr végvárában lelték meg a XVI. századtól családi fészküket; többnyire itt éltek a XVII. század folyamán is. 40 Győrött már korábban összerokonosodtak a Miskeyekkel; a bennünket érin­tő lényeges kapcsolat e családok között azonban 1690-ben jött létre, amikor a győri lovasság akkori alezredesének, Miskey II. Istvánnak Éva leányát Posgay Ferenc vette nőül. E házasságukból született Teréz gyermekük (fi780. II. 13.) pedig Csefalvay Ferenc felesége lett. Miskey Éva azonban másodszor is — 1726. előtt — férjhez ment, ekkor rajkai Friebeisz Ferenchez (fl745). A Friebeiszek egyik ága a XIX. század első felében majd pesti könyvkiadá­si, szerkesztői tevékenységéről lesz ismeretes. 1726-ban már Friebeisz Ferenc perli Miskey János rokonukat, az egykori labancot, görbői részbirtokuk miatt, amely végül is perbeli osztozkodással lett az övék. 41 Friebeisz nagy erőfeszítése­ket tett családi javaiknak br. Sándor Mihálytól, Bajna és környéke földesurától, (a Metternich vő ördöglovas Sándor Móric felmenőjétől) való zálogbóli vissza­váltására. Emiatt Csefalvay Ferenctől és Posgay Teréztől hatalmas kölcsönösz­szeget, 5000 Ft-ot vett fel. 42 Ettől kezdve figyelhető meg a tinnyei, unyi Miskey­ágaknak a görbői rokonságnál való eladósodása. A Friedeiszek és a Csefalvayak az idők folyamán további kötelékekbe ke­rültek egymással. Posgay Teréznek Csefalvay Ferenc Tolna megyei táblabíróval való házassága mellett utóbbi unokaöccse, Csefalvay József, a XIX. század elején Tolna megyei alispán (a Friebeisz család baranyai ágából való Friebeisz Ádám kir. tanácsosnak, Verőcze, majd Baranya megye alispánjának sógora) Miskey József (II. István fia) leányát, Juliannát vette nőül. E kettős házassággal indult el a Csefalvayak két évszázadra terjedő Tinnye—Uny—jászfalusi, másfelől gör­bői közbirtokossága, és így lettek Tolna megye jelentős tisztségviselői is. 43 A Csefalvayak a csallóközi Cséffáról (Cséffalva is) származtak. A hatalmas ágazatokra felduzzadt családot ott már a XIV. század óta említik. 44 Csefalvay Ferenc táblabírónak Posgay Terézzel kötött házasságából három leánya és egy fia ért meg felnőttkort. A leányok ismert köznemesi személyekhez mentek feleségül, ágaik Tolnában a vármegyei vezetőréteg jellegzetes családjait képezték. Anna Nedeczky Mihály, Zsófia baráti Huszár Márton, Judith pedig Kajdacsi Ferenc neje lett. A Nedeczky és a Huszár családok a Rákóczi-szabad­ságharc idején a kurucság soraiban vezető szerepet vittek. Nedeczky Sándor a fejedelem követe volt Nagy Péter cárnál, felesége meg a fejedelemasszony ud­varhölgye. Nedeczky Mihály Görbőn élt, a Tolna megyei nemesség jellegzetes alakja volt. 45 3!l Bécsi állami Lt. Turcica. 1545. ; Bécsi udvari kamarai lt. Lit. M. 398. sz. ; OL,. Batthyány csalá­di lt. Missilisek. 38., 227—229., 230., 234—4., 235., 1654. IX. 18-áról. ; Pest megyei Levéltár (a to­vábbiakban PMLT) régi okmányok, 1668. nr. 118. : u. ott, Intimata inutilai. 1627. VII. 31. : Kubi­nyi Ferenc—Vahot Imre: Magyarország és Erdély képekben. IV. Pest, 1854. 9., 11.; Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból. Pesten. 1861. 59.; Századok, 1868. 661.; Töri. Tár. 1888. 599. ; u. ott, 1895. 549. ; u. ott, 1897. 767. ; Archeológiai Értesítő. 22 (1902) 207. ; Bártfai Szabó László: i. m. 403. "GySmL: 1. Kápt. Lt. 1710. 24.; Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza, erődítése ház­telek és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században. Győrött, 1882. 126., 187. 41 Orsz. Széchényi Könyvtár, Kézirattár. Fejér megyei iratok. Fol. Hung. 560. I. k. 42 L. 3. jegyzet. 486. sz. a Nagy Iván: Magyarország családai. Pest, 1858. III. k. 120.; Kovách Dezsőné (Csefalvay leszár­mazó) szíves közlései. 44 OL. Amadé családi lt. 234. sz. Pálffy Pál nádor 1651. évi Csefalvára vonatkozó adománylevele.; L. 3. jegyzet. IL cs. 339. sz. 45 L. 3. jegyzet. II. cs. 491. sz. 226

Next

/
Oldalképek
Tartalom