Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a 15. század elejéig. (Jósa András Múzeum Kiadványai 60. Nyíregyháza, 2008)

Adattár

MADA 282. 1296: ad m-s t-e f-rum Alex-i bani Mada nom. (Gyulay-Kuun cs. lt. 5; DF 252594; W. X, 226); 1330/XV. sz.:p. Nagmada, magna viaMada, v. ~,p. Miklosmadaya (AOkl. XIV, 416); 1332-4/PpReg.: Pet. sac. de Mada (Vat. l/l, 134), 1337: Laur. f. Jakau de ~ (DL 96199); 1342/466: Lewkewsf. Jacou de Moday (DL 16458); 1343: Leukusf. Jakou de Madai (DL 98548; Károlyi I, 156); 1348: p. Mada (DL 76892-3; Zichy II, 306-7); 1351: p. ~ (DL 76994; Uo. II, 453); 1375: p. Kysmada. ~ Nogmada (DL 96499); 1382: p. Mada in C-u Zothmariensi exist. (DL 98643; Károlyi I, 398); 1387: ~ (Zichy IV, 334; C. Tóth: Lelesz II, 2); 1402: ~ (Uo. 60); 1404: p. ~ voc. in C-u Zathmariensi habit. (DL 78605; Zichy V, 377); 1406/546: ~ (DL 78668; Uo. V, 433); 1406: ~ (DL 82861; Uo. V, 579-80); condam Jo-isf­i Mich-is de ~ (DL 78702; Uo. V, 445); 1412[ 1406-ra]: Lad. de ~ (C. Tóth: Lelesz II, 302); 1413: ~ (Zs. IV, 171, 423); 1415: p. Omada (Uo. V, 1241); 1418: p. Mada (Uo. VI, 1490). A hn. puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással. A falu 1296-ban tűnik fel Dobos határjárásakor, mint [Karászi (Szabolcs m.)] Sándor bán fiainak a birtoka. 1337-ben Madai Jakó (Jakab) [a Madai cs. őse] fia Lőrincet tiltották a Vajaiak Csokaly birtokának használatától, az erdőktől és a szántóktól. Jakó fia: Lőkös madai nemes 1342-ben Dobos perében kijelölt nádori ember, 1343-ban Bag (Beregm.) határperében tanú. 1348-ban Madai Péter fia: Miklós ispán leánya: Margit, [Márk fia: szamosszegi] „Vámos" Mihály [Druget Miklós ungi alispánja ( 1350: DL 31269; A. V, 358) ] felesége kérte leánynegyedét Mada apja kezén lévő 1 /3-ából, illetve Jakó fia: Lőkös kezén lévő 2/3-ából. Míg apja kiadta, Lőkös (Lőrinc) az ügyben halasztást kapott. 1351 -ben Tiva­dar fia: János, anyja - aki András fia: Jakó fia: Lőkös apjának testvére volt és nem Pál gyermeke - leánynegyedét kéri Mada, Csokaly és a másik Mada birtokból. Lőkös szerint az említett birtoko­kat Jakó a saját pénzén szerezte az után, hogy ő János felesége lett, így azokból negyed nem jár neki. 1375-ben Madai Lőkös fia: ? kismadai lakott, nagymadai és csokalyi részeit fivérének, Miklósnak 28 arany ft.-ért elzálogosította. 1382-ben az örökös nélkül elhunyt Madai Miklós fia: András Mada birtokát Erzsébet királyné [a Kaplony nb-i] Károlyi Simon fiainak, Mihálynak és Lászlónak, vala­mint [a Gutkeled nb-i] Várdai (Szabolcs m. ) János fia Domokosnak adományozza. Ez utóbbi ré­szét Madai [Lőkös fia: 1390: C. Tóth: Lelesz II, 5] Miklós használja (1387). A vádat 1402-ben Domokos fia: Mihály megismétli [a Kaplony nb-i] Vitkai Jakab fia: László ellenében. 1404-ben a pazonyi (Szabolcs m.) nemesek: Benedek és Barnabás, Dénes fiai: Mátyás és Gergely, Péter fia: László - akik a Madaikkal egy ágról valók - panasza szerint Várdai Domokos fiai: Mihály, Miklós és Pelbárt, valamint Károlyi László fia: Jakab az ő madai részeiket elfoglalták. A per lezárásaképp 1406-ban Pazonyi Dénes fia: Benedek [felesége /a Kaplony nb-i/ Császári Tivadar fia: Miklós leá­nya: Margit asszony (1422: Zs. IX, 702)], Kisvárdai Domokos fiai: Mihály, Miklós és Pelbárt, va­lamint Károlyi Simon fia: László fia: Jakab egyezségük értelmében Madát 3 részre osztották: az É-D-i irányú, 2 házsoros utca Ny-i fele a Pazonyiaké, a K-i házsor D-i fele a Várdaiaké [ez volt Kismada, ld. ott! ] és a Károlyiaké lesz, a határ osztatlan marad. Említve Lőkös fia: Miklós fia: And­rás kúriája. A két utóbbi család ugyanakkor Madai Mihály fia: János özvegye, [Keresi (Szabolcs m.)) Borbála hozománya fejében 6 ft. ( 100 d.-os új ft.-ban számolva) kifizetésére kötelezi magát. Madai László/raíer-e, János halálát az okozhatta, hogy a pazonyi nemesek, Gergely, Mátyás és Barnabás nagyon megverték és megsebesítették (1412). 1415-ben [Újlaki] „Zombok" László leá­nyát, Erzsébetet iktatják Ómada őt megillető 'A-be, de ennek Madai [Pazonyi] Szaniszló, fiai: László, János, Dezső és Bertalan [felesége a/Tomaj nb-i/Bezdédi (Szabolcs m.) „Kántor" Mihály leánya, Matróna ( 1417: Zs. VI, 1495)], valamint Sebestyén fiai: Tamás, Miklós és Benedek ellentmond­tak. Zsigmond király új adomány címén 1413-ban Kisvárdai Domonkos fiait, Miklóst, Pelbártot és Mihályt, 1418-ban Károlyi Mihály fia Bertalant, testvérét, Lászlót, atyafiait: Károlyi Marhard fia

Next

/
Oldalképek
Tartalom