Gaál Ibolya: A közigazgatás feladatkörébe utalt gyermekvédelem Szabolcs és Szatmár vármegyében 1867-1950. (Jósa András Múzeum Kiadványai 59. Nyíregyháza,2007)

XV. Kisdedóvás Szabolcs vármegyében

befogadására. A lakosság igen szegény, napszám keresete és egyáltalán kereseti lehetősége jó­formán semmi. Ezek a körülmények rendkívül szükségessé és indokolttá teszik legalább a meglévő óvodáknak napközi otthonokkal való kibővítését, hogy ott a gyermekek addig, míg szüleik munkában vannak megfelelő védelemben, gondozásban részesüljenek és a gyerme­ki szervezetük a legszükségesebb táplálékot naponta megkaphassa,,,." 244 Jelentésében kitért arra is, hogy a vármegye községeiben már most is megindult az étkez­tetési akció, s az igen szép eredménnyel működik. A gyermekek olcsó és tápláló ételeket, fő­leg pedig tejet kapnak. Biztos adatunk van arra nézve, hogy Nyírbogdány és Nyírpazony községek óvodái már 1938. júliusában napközi otthon keretében biztosították a gyermekek élelmezését. A vezető­jegyzők jelentéseiből ez olvasható: 245 Nyírbogdány: Ma harminc szegény sorsú gyermek kap az óvodában, mint napközi ott­honban élelmezést, ezek 30 fillérbe kerülnek átlagosan naponta személyenként ... Az eddi­gi költségeket ... tisztifőorvos úr által e célra kiutalt 500 pengőből fedezzük...." 246 Nyírpazony. az óvodának napközi otthonná való kibővítésével ... erre a célra kapott 600 pengő segély augusztus 1-ével elfogy ... fedezet hiányában a további étkeztetést folytat­ni nem tudom ... 1939 évre ... Évi 250 napot véve napi 30 fillérjével egy gyermek étkezte­tése 75 pengőt tenne ki. Az óvodában 40 gyermek étkeztetése benne volna, tehát 3 000 pen­gőt tenne ki, Nyírpazony község 1939 évi költségvetésébe erre a célra 3 000 pengőt felvet­tem..." 247 Nyíradony és Nyírgyulaji elöljáróság csak a következő évre, 1939-ra helyezi kilátásba költ­ségvetési fedezet biztosításával a napköziotthon működtetését. A főszolgabíróhoz intézett jelentéseikből ez olvasható: 248 Nyíradony: a létesíteni szándékolt napközi otthon fenntartásának költségei nincse­nek költségvetésileg biztosítva... " A napközi otthon fenntartásához szükséges évi 5 000 pen­gőt az 1939 évi költségvetésbe be fogom rendelete értelmében állítani. Nyírgyulajban a községi óvoda már évtizedek óta működik. Ennek költségei fedezé­sére a községi költségvetésben az 1938. évre 904 pengő van, mint községi hozzájárulás biz­tosítva, egyébként pedig az óvónő fizetését és családi pótlékát az állam adja és csupán évi 144 pengővel járul hozzá a község és a dajka tartással. Tehát a személyi kiadás 904 pengő­ből 384 pengő. A többi dologi kiadás. Úgy hiszem, hogy ily módon a napközi otthon fenntar­tása is biztosítva volna... ha a napközi otthon szükségletei többet tesznek ki, úgy az 1939 évben erről költségvetésileg gondoskodni fogok..." Egyes községekben az óvodákkal kapcsolatos gondjaikról ebben az időben a következőket tudhatjuk meg a községi jegyzők jelentései alapján: 249 244 Uo. mint 243. 245 Uo. mint 243. 246 Uo. mint 243­247 Uo. mint 243 248 Uo. mint 243. 249 Uo. mint 243

Next

/
Oldalképek
Tartalom