Gaál Ibolya: Földbe épített lakóépítmények és azokban lakók életviszonyai Szabolcs-Szatmár –Bereg vármegyében a XX. században (Jósa András Múzeum Kiadványai 57. Nyíregyháza, 2004)

II. A FÖLDHÁZAK ADATAI ÉS AZ AZOKBAN ÉLŐK SZOCIÁLIS HELYZETÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZERE

Az sem volt nagyon ritka, hogy apa és az újházas fia ugyanazon a telken épített földhá­zat (Nyírlugos). Az apa 1930-1950-es évekig, fia az 1940-es évektől 1950-es évekig lakott ab­ban. Tímáron is hasonló volt a helyzet. Nyírlugoson két testvérnek is földháza volt. Itt nem­csak a családfők voltak testvérek, hanem a feleségek is. A még ma is élő és a volt földházakban lakó adatközlők Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmár­tonfalva, Nyírbátor, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Szabolcsbáka, Kótaj stb. településeken élnek. Gy. P. nyíradonyi adatközlő elmondta, hogy: „Benne születtem a többi tíz testvéremmel együtt. Mind a tizenegyen földkunyhóban születtünk. A legidősebb J. nevű testvérem 1905­ben, én a legfiatalabb pedig 1922-ben." Olyan ismertté vált földház is volt, ahol a családanya tizenhárom gyermekét szülte ben­ne, óriási szegénység közepette. Tiszanagyfalu egyik tanyáján az 1920-as években a cseléd (kocsis) foglalkozású tíz-tizen­egy gyermekes, cselédházban lakó család berendezése szintén nagyon szegényes volt. Lepe­dő nélküli dikón, csak szalmán szülte a családanya gyermekét. Amikor a földbirtokos fele­ségének ez tudomására jutott, ő vitt részére használt lepedőt. Özv. T. A.-né 78 éves volt leveleki szülésznő foglalkozású adatközlő előadta, hogy „egyik alkalommal (nem cigány származású) szülőnőnél vezettem a szülést, aki szalmán szült. Annyi tiszta, fehér színú ruhadarab nem volt a háznál, hogy az újszülött köldökét elkössem. Nagyon féltem, hogy fertőzés következik be. Ezért a rajtam lévő gyolcsing aljából vágtam le egy csíkot és azzal kötöttem el az újszülött köldökét. Fokozott figyelmet fordítottam a későb­biekben is az újszülöttre és a szülőanyára. Ekkor még csaknem minden családnál sok gyer­mek született. Sok sötét, nedves, szegényes berendezésű földházban működtem közre szü­lésnél". Egyedülállóan nagyon sok (25) földházról számolt be Sz. J. nevű uradalmi cseléd foglal­kozású 78 éves, maga is az 1940-es évek második felében földházban lakó férfi. Ugyanis ti­zenkét testvérével, sógoraival, nagybátyjaival és más rokonaival valamennyien uradalmi cse­lédek voltak Ombolyon, majd pedig földházban lakók ugyanitt. Adatközlő mint újházas uradalmi cseléd huszonhét évesen építette kisméretű (1 " x 2 m-es) földházát, mert gyermekeik születése után el kellett költözniük a nagycsaládos szü­lőktől. „Nagy családunk volt, valamennyien ebben az uradalomban cselédeskedtünk. Mind­annyian nagyon szegények voltunk, nagyon nehéz sorsban éltünk. Tartalékunk nem volt. A cselédházak lebontása után 1945-ben mindannyian földkunyhó építésébe kezdtünk, hogy addig meghúzhassuk magunkat, amíg rendes kis két helyiségből álló házat nem tudunk épí­teni, így az egymás mellett lévő Dózsa és Petőfi utcát a mi családunk tette ki, ahol nagyon sok földkunyhó épült." A 97 éves, szellemileg jó állapotban lévő - az 1920-as években maga is földházban lakó - P. L.né kántorjánosi lakos tizenegy földkunyhóról tudott, melyek a szomszédságukban épültek. Magas kora ellenére nemcsak a létesítmények számára nézve adott információt, de a családfők neveit is fel tudta sorolni. A földházakban lakó 44 adatközlő közül a fenti két adatközlő informált a legtöbb földház­ról. Mások ennél jóval kevesebb ilyen létesítményt tudtak megjelölni. A II. világháború befejezése után a cselédházakat lebontották, az uraság ingatlanait pe­dig az 1945-ös földreform során kiosztották a cselédség között. (Általában a gyermeklétszá­mot figyelembe vették a juttatott terület nagyságának meghatározásakor.) A bontásra kerü­lő cselédházakból a nagyszámú érintettek kiköltöztek és átmenetileg, rövidebb-hosszabb időre más lakáslehetőség hiányában földházépítésére kényszerültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom