Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK

KOZMA SÁNDOR, VITÉZ LEVÉLDI tartalékos huszárfőhadnagy (Székesfehérvár, 1911. V. 16. - ?) Anyja: Tüköry Melitta. Apja: vitéz leveldi Kozma Miklós huszárfőhadnagy. 1941. V. 16.-án tartalékos főhad­naggyá léptették elő. KÖBERL EDE LAJOS tartalékos huszárzászlós (Pinkafő, 1900. V4I. 8. - ?) Anyja: Loidl Johanna. Apja: Köberl Ede Ká­roly. Tényleges katonai szolgálatra 1920. V. l.-én önként jelentkezés folytán a szombathelyi huszárezredhez vonult be. 55 hónapot szolgált eredeti ala­kulatánál, majd a 1921. VI. 1.-től a 3. huszárezredben, utána tartósan sza­badságolták. 1936. I. l.-én a 3/1. huszárosztály állományába vették fel újra. 1939. IX. 22.-én a III. fogatolt vonatosztályhoz helyezték át. Az 1940. IX.-i er­délyi bevonuláson a 8. önálló dandár vonatosztályának kötelékében vett részt. A tartalékos tiszti vizsgát 1941. II. 8.-án tette le. 1942. IV. l.-én tartalé­kos zászlóssá léptették elő. 1942. IV. 21.-től 1943. V. 8.-ig mint a 7/2. kocsi­oszlop parancsnoka a 2. hadsereg Don menü hadműveleti területén front­szolgálatot teljesített. KÖNIG JENŐ DR. tartalékos huszárfőhadnagy (Budapest, 1892. - ?) Anyja: Vaske Hermina. 1943.1. l.-én tartalékos fő­hadnaggyá léptették elő. KŐRÖSSY RUDOLF DR. tartalékos huszárzászlós (Zsibó, 1914. XI. 2. - ?) Anyja: Biza Julianna. Tényleges katonai szolgá­latát 1935. XI. és 1936. XI. között Aradon a román hadseregben teljesítette. 1942. IV. és IX. között Kolozsváron a IX. önálló huszárszázadnál kapott tar­talékos tiszti átképzést. 1942. IV. l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. 1944. XI. és 1945. IV. 1. között mint a 8. gyaloghadosztály szakaszparancsno­ka a magyarországi hadszíntéren frontszolgálatot teljesített. 1958. III. 27.-én megfosztották rendfokozatától. KÖVÉR JENŐ tartalékos huszárhadnagy (1941.-től tartalékos gazdászati hadnagy) . (Brassó, 1913. X. 27. - ?) Anyja: Hugyecz Anna. Apja: Kövér József já­rásbírósági főtiszt. 1935. X. l.-én egyéves önkéntesi szolgálatra Nyíregyház­ára a 4. huszárezredhez vonult be. A tartalékos dszti iskolát 1935. X. 10. és 1936. VI. 30. között szintén itt végezte el. 1936. VII.-ban Budapesten gáztisz­ti, VIIL-ban Pápán géppuskás tanfolyamot abszolvált. 1937. VIIL-ban Nyír­egyházára egyhónapos üszd továbbképzésre hívták be. 1939. V-VIII.-ban gaz­dászati tiszti tanfolyamot végzett Nyíregyházán. 1940. VII. 23.-án tartalékos zászlóssá léptették elő. 1940-ben az 1. hegyidandár vonatparancsnokságán élelmező dsztként, 1941-ben pedig Kassán a 8. gépkocsizó szerelőoszlop gh.

Next

/
Oldalképek
Tartalom