Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI HIVATÁSOS HUSZÁRTISZTEK

Kiss LÁSZLÓ, DR. NEMESKÉRI méneskari főhadnagy (Győr, 1912. IX. 10. - ?) Anyja: Jovesko Izabella. Apja dr. nemeskéri Kiss Aurél közjegyző. Vallása: ev. Tényleges katonai szolgálatát a 3. huszárezred kö­telékében teljesítette és 1934. X. l.-én a tartalékos tiszti iskolát is ezen alakulat­nál abszolválta. 1938. I. l.-ig kisebb gyakorlatokra a 3. huszárezred lovas-távbe­szélő szakaszához hívták be. 1937-ben a szegedi egyetemen jogi doktorátust szerzett. 1938-tól zászlósként továbbszolgálatot vállalt, s mint a 3. huszárezred 4. lovasszázadának szakaszparancsnoka részt vett az 1939. III.4 kárpátaljai hadmű­veletben. 1939. IX. 15.-én a m. kir. állami lótenyésztő intézetek katonai felügye­lőségéhez helyezték, s az állatorvosi főiskolán elvégezte a méneskari tiszti szak­tanfolyamot. 1939. XII. 27. és 1941. II. 1. között a hódmezővásárhelyi állami méntelepen szolgált, közben 1940. VIII. 15.-én átvették a méneskar hivatásos tiszti állományába. Ezt követően 1943. VI. 15.-ig a bábolnai állami ménesnél, majd 1944. III. l.-ig szakelőadóként a m. kir. állami lótenyésztő intézetek kato­nai felügyelőségén, végül a kisbéri állami ménesnél tevékenykedett. 1941. XI. l.-én főhadnaggyá léptették elő. 1944. IX. l.-én hadibeosztást kapott. Az erdé­lyi hadszíntéren előbb a 2. tábori póthadosztály 6. felderítő osztályának, majd 2. önálló huszárszázadának parancsnoka volt. 1944. X. 12.-én Mezőveresegyházán harc közben szovjet fogságba esett, ahonnan 1948. V. 8.-án tért haza. 1957. XII. 24.-én, miután elhagyta az országot, lefokozták. KISS MIKLÓS NEMES ITTEBEI huszárszázados, címzetes őrnagy (Nagykirályhegyes, 1893. - ?) Anyja: Blaskovits Gizella. A második világhá­ború alatt a megszállt ukrán területen két ízben látott el hadiszolgálatot. 1941. XII. 19. és 1942. XII. 6. között, majd 1943. V. 18.-tól az I. lóellátó oszlop parancs­nok volt 1943. VII. 3.-án egy légitámadás során könnyebb sérülés érte. 1943. VIII. l.-én szolgálaton kívüli századossá, egyben címzetes őrnaggyá léptették elő. Kiss PÁL, NEMES NEMESKÉRI huszárhadnagy (Sződ, 1922. III. 3. -) Anyja: gr. Maldeghem Georgina. Apja: nemeskéri Kiss Géza földbirtokos. Vallása: r. k. A Ludovika Akadémián 1942. XII. l.-én avatták hadnaggyá, majd a 3. huszárezredhez helyezték. 1943. XII. 1.-től a vár­palotai 201. önálló gyalogzászlóaljnál szolgált. 1944. X.-ben visszahelyezték a 3. huszárezredhez. Az alföldi harcokban megsebesült, 1944. Xll.-től mint a 3/11. huszárosztály századparancsnoka ismét frontszolgálatot teljesített. A Vértes­hegységben újból megsebesült, de alakulatánál maradt. Mint hadosztály-segéd­tiszt vonult el a huszárhadosztállyal osztrák területre. 1945 és 1951 között a Né­metországban állomásozó amerikai hadsereg kötelékében tevékenykedett. Ezt követően az USA-ban telepedett le. KISS TAMÁS huszárhadnagy (Budapest, 1923. X. 30. -) Anyja: Bárczy Margit. Apja: dr. Kiss Károly székesfővárosi tiszti ügyészhelyettes. Vallása: r. k. Érettségi után a Ludovika

Next

/
Oldalképek
Tartalom