Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK

KACSOH JÁNOS tartalékos huszárzászlós (Budapest, 1917. IX. 24. - Budapest, 1982. II. 18.) Anyja: Nagy Rozália. Apja: Kacsoh Pongrác zeneszerző. A tartalékos tiszti iskolát 1939-ben Nyír­egyházán végezte el. 1940-ben ugyanitt egy távbeszélő tanfolyamot is abszol­vált. 1940. XI. 20.-ával tartalékos zászlóssá léptették elő. 1944. X.-ben a 3. huszárezred pótkeretéhez hívták be, s XII. végétől mint a 3. huszárezred lo­vas-, majd távbeszélő szakaszparancsnoka részt vett a Vértes-hegységben ví­vott súlyos védelmi harcokban. 1945. III. végén a visszavonulás során elsza­kadt alakulatától, s végleg kivonta magát a további harcokból. KÁDÁR MIKLÓS tartalékos huszárhadnagy (Alsóhunkóc, 1920. V. 11. - Dunaújváros, 1987. II. 3.) Anyja: Pileczky Anna. Apja: Kádár Péter erdész. A nyíregyházi tanítóképző elvégzése után tényleges katonai szolgálatra 1941. X. 13.-án Nyíregyházára a 4/3. lovasszá­zadhoz vonult be. A tartalékos tiszti iskola I. évfolyamát 1942.1. 1. és V. 1. kö­zött Nagyváradon, a II.-at 1943.1. 1. és V. 31. között Nyíregyházán végezte el. 1943. X. l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. Ezt követően rendkívüli fegy­vergyakorlatra visszatartották és a 4/1. huszárosztály nehézfegyverszázadának egyik aknavető szakaszparancsnokává nevezték ki. 1944. VI. 16.-tól mint a 4/1. huszárosztály nehézfegyverszázadának aknavető szakaszparancsnoka be­lorusz, majd lengyel területen frontszolgálatot teljesített. 1944. VIII. 29.-én tartalékos hadnaggyá léptették elő, és megbízták a nehézfegyverszázad pa­rancsnokságával. 1944. IX. 2.-án Legionowonál (másutt Zygmuntownál) megsebesült, és az érsekújvári hadikórházba került. KAIZLER LÁSZLÓ tartalékos huszárzászlós (Tasnád, 1917. XII. 8. - ?) Anyja: Kovács Ágnes. Apja: Kaizler Endre. Tényleges katonai szolgálatát, s a dszd átképző tanfolyamot 1941. IV. 24. és VII. 20. között Kolozsvárott a IX. önálló huszárszázadban abszolválta. 1942. IV. l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. A 25. felderítő osztály huszárszáza­dának kötelékében 1944. V 23. és VI. 23. között a galíciai hadszíntéren front­szolgálatot teljesített. KAJÁRI JÁNOS tartalékos huszárzászlós (Kajdacs, 1920. XII. 2. - ?) Anyja: Hadi Éva. Tényleges szolgálatra kor­engedéllyel 1940. XII. 2.-án Nagyváradra a 3. huszárezredhez vonult be. A tartalékos tiszti tanfolyamot Nyíregyházán végezte el. 1942. X. l.-én tartalé­kos zászlóssá léptették elő. 1941. VII. 6. és 1942. I. 6. között mint a 3. huszár­ezred rajparancsnoka Ukrajnában frontszolgálatot teljesített. Ezt követően mint szakaszparancsnokot a 3. huszárezredben rendkívüli fegyvergyakorlatra visszatartották. 1944. VI. 16.-tól VII. 6.-ig a keleti hadszíntéren mint 3. huszár­ezred szakaszparancsnoka ismét harctéri szolgálatot látott el. 1945. V. 8.-án

Next

/
Oldalképek
Tartalom