Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK

talékos zászlóssá léptették elő. Az erdélyi bevonuláson és az 1941. IV.4 dél­vidéki hadműveletben mint a 2/II. huszárosztály tartalékos hadnagy szakasz­parancsnoka vett részt. 1942. IV. l.-én tartalékos főhadnaggyá léptették elő. LIBÁL ANTAL tartalékos huszárfőhadnagy (Budapest, 1911. XII. 13. - Budapest, 1974. V. 4.) Anyja: Simon Vilma. Apja: Libái Tivadar látszerész. Tényleges katonai szolgálatát 1931. VIII. 19.­től 1932. XII.-ig Budapesten az 1. huszárezredben teljesítette. 1934. I. l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. Mint a III. önálló huszárszázad szakaszpa­rancsnoka részese volt a felvidéki és az erdélyi bevonulásnak, és az 1941. IV­i délvidéki hadműveletnek is. 1938-ban Sopronban fődszd tanfolyamot vég­zett. 1939-ben tartalékos hadnaggyá, 1942. VIII. l.-én pedig tartalékos fő­hadnaggyá léptették elő. 1942.1. 27.-től csapatteste a budapesti I. önálló hu­szárosztály lett, s 1943. I. 22.-ig Budapesten a póttartalékos zászlós tiszti tan­folyam parancsnoki teendőit látta el. 1944. Il.-tól mint a 101/27. tábori munkásszázad parancsnoka a Kárpátokban frontszolgálatot teljesített. 1944. VI. elején leváltották, és áthelyezték a debreceni 16. felderítő osztály huszár­századához. Harctéri szolgálata alatt a galíciai, kárpátaljai, majd a felvidéki hadműveleti területen arcvonalmögötti tiszti, századparancsnoki, illetve vo­natparancsnoki beosztásokat látott el. A háború utolsó hónapjaiban az oszt­rák Salabergben visszakerült az I. önálló huszárosztályhoz. 1945. V. 8.-án ezen alakulattal esett amerikai fogságba, ahonnan X. 26.-án tért haza. LLPCSEY ÁRPAD, DR. BILKEI tartalékos huszárfőhadnagy (Tiszafüred, 1913. III. 23. - Budapest, 1997. I. 10.) Anyja: Beniczky Amália. Tényleges katonai szolgálatát 1931. VII. 8. és 1932. IX. 18. között Budapesten, az 1. huszárezredben teljesítette. Itt végezte el a tartalékos tisz­ti iskolát is. 1936-ban a debreceni tudományegyetemen jogi doktorátust szerzett. 1938. VI. 1.-től VI. 28.-ig Nyíregyházán alosztálytiszti tanfolyamon vett részt, majd tartalékos zászlóssá léptették elő. A felvidéki bevonulásban a VI., az erdélyi és a délvidéki területek visszafoglalásában az V. önálló hu­szárszázad kötelékében vett részt. Szakaszát a délvidéki hadművelet során 1941. IV. 11.-én személyesen vezette rohamra a "183-as Karaula" (határmentijugoszláv megerősített pont) ellen. 1942. IV. l.-én tartalékos fő­hadnaggyá léptették elő. 1942. VI. 21.-től 1943. I. 29.-ig mint a 13. önálló huszárszázad szakaszparancsnoka, illetve arcvonal mögötti tisztje a 2. hadse­reg Don menti hadműveleti területén frontszolgálatot teljesített. 1943. I. 29.-én sűlyos lábfagyással hátországi kórházba szállították, ahol ápolását kö­vetően 1943. X. 20.-án leszerelték. LIPCSEY ATTILA, DR. BILKEI tartalékos huszárhadnagy (Tiszafüred, 1909. XII. 28. - ?) Anyja: Beniczky Amália. Tényleges ka­tonai szolgálatát 1928. X. 1. és 1929. IX. 1. között Budapesten, az 1. huszár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom