A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 49. (Nyíregyháza, 2007)

Történelem - Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus meccénás

Rácz Demeter, egy XVm. századi görög katolikus mecénás aki fel is ajánlotta közreműködését (ÉBLE 1891. 28.), bár jelenleg a nagykárolyi nyomdában készült szláv nyelvű könyv nem ismert. 1756-tól Rácz már nem csak Ferencnek, hanem a hadszíntéren tartózkodó Antal grófnak is külön jelentéseket írt. Úgy tűnik, hogy a fiatal grófnak valami problémája lehetett Ráczcal, mert el­mozdította Károlyból, bár az is elképzelhető, hogy Antal gróf egyszerűen a kor divatjának megfe­lelően jobban képzett, agilisebb gazdatisztre vágyott. Rácz már érezhette, hogy valami gond lesz, mert 1756. január 29-én Károlyból írt levelében Ferencet kérlelte, hogy öregsége ellenére is tartsa meg szolgálatában (MOL P 398, 136. csomó 61191.). Egy év múlva mégis búcsúlevelet írt urának (Károly, 1757. január 11. MOL P 398, 136. csomó 61207.), mivel úgy tűnt, véglegesen el kell hagy­nia Károlyt. Ebben az időszakban néha Vezendről írogatott. Számkivetésben érezte magát, és időn­ként fölemlegette, hogy a fiatal gróf még mindig neheztel rá. Helyzete körülbelül másfél év múlva látszott rendeződni, amikor Rácz megint rendszeresen Károlyból jelentkezett, különböző megbíza­tásokat kapott, például a fiatal grófnét ő kísérte fel Bécsbe (Bécsi beszámoló. Pozsony, 1758. no­vember 17. MOL P 398, 136. csomó 61227.). Ezekben az években komoly megpróbáltatások érték az uniót. Az Erdélyben tevékenykedő Sofronius szerzetes anti-unionista mozgalma Szatmárban is éreztette hatását, 54 a mozgolódás 1760 őszén érte el Szatmár megyét. Állítólag Királydarócon járt egy Sofronius és egy György nevű szer­zetes, akik az unió ellen lázították a népet, minek következtében a falusiak el akarták küldeni fiatal egyesült papjukat: a szentséget éppen nem dobták ki a templomból, de a papnak mondták, hogy azt is vigye el. 55 Sofroniusék nem csak személyesen, hanem egy levéllel is agitáltak az unió ellen, ame­lyet a hatóságok latinul, de magyar fordításban is megőriztek: „Becsületes igaz keresztények lelki fiak az Nap Keleti Templomok legfő képen Magyar Országba Szatmár Vármegyében, minden Nem­zetnek, Rácznak, Oláhnak és Orosznak az kik találkoztak az Császár, királné birodalma alatt, tudó­sítunk, hogy mi képen meg adattanak Privilégiumok az Urban boldogult Imperátorokkal, és irgal­mas Leopoldus az Rómajiak Imperatorai és hatodik Károlus által, minek csak az Római Imperáto­rokkal ami képen mortis Nagy birodalmukat az mi Anyánknak Mária Teresiának meg erősítetet és meg adatott néktek, meg tartani az Igaz Görög hitet azért tehát irni tudósítunk hogy aki nem akar unitus leni jöjön hozánk kinyiba közép Szolnok vármegyébe és (...) helység között tíz Máriásokat karlóczy metropolita számára és aki akarja meg tartami az igaz Nap keleti Görög hitet minden hely­ségbőljöjjenek, hozzanak két embert az Currens járjon helységről helységre, az bírók fognak tartoz­ni el vini és ne agják az unitus papok kezeibe, hanem csak az diáknak, 500 ft bírság alatt az szabor fog lenni. 15, Marcziusának napján 1761. Papp Sofronius" és még mások. A levelek hátoldalán azok a községek is fel vannak sorolva, ahová a levelet szánták: „Útja az levélnek", két oszlopban, egyik oszlop: „Terem, Portelek, Dengeleg, Szaniszló, Peniszlek, Lúgos, Téglás, Dorog," mellette lévő oszlopban: „Vezend, Iriny, Endréd, Részege, Bélteg, Nyír Adony, Ráczfejértó, Böszörmény," majd alattuk: „viszá vitesék Bődre" alatta újabb felsorolás két oszlopban: „Lök, Encsencs Pócs, / Kálló­semjén, Kisléta," majd végül: „hozattassék Csomaközre, azután hozattassék Károlyaba az Hadnagy kezébe, Öveges Gergely kezébe és legyen 0 nála az levél járjon Éjei Napal" (A latin változaton a falvak sorrendje más: MOL P 396 /14. 56. fiók No. 9.; a magyar változat: MOL P 396 /14. 56. fiók No 10.). A levél hatására 1761 tavaszán több más faluban is hasonló forgatókönyv szerint zajlottak le az események, mint ahogy Királydarócon: a templom kulcsát elvették, az egyesült papot nem Működését jól ismerteti TÓTH 1998. 203-210., TÓTH 1951. 117-120. Szatmár megyei következményeiről REVIZOR 1912., GHITTA 2001. 291-348. 1760. december 22-én a faluban tartott kivizsgálás jegyzőkönyvei (MOL P 396 A4. 56. fiók. No. 3.). Bölöni Sándor leve­le Károlyi Antalhoz, melyben összefoglalja a daróci eseményeket (MOL P 396 A4. 56. fiók. No. 5.). 347

Next

/
Oldalképek
Tartalom