A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez)

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei Máj. 3. (Bude, in inv. Crucis) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Megyes-i néhai Simon bán 177 fia: János fiai: Miklós és Simon nevében, hogy Belthek-i néhai Drag özvegye, továbbá fia: György meg Balk fiai: Demeter és Sándor a napokban missis Boryna filio Volta [..] de Elyazowfewdes(?), dominis filiis Karayinchy de Belthuk, I[...] de Somkuth, Gorzo dicto Feyr [..] de dicta Fewdes, Bark Feyrzeg dicto, [altero Bark de Remethe], 1 Fabiano filio Kakas de Erdewschada, [ ] fratribus suis paterno(!) de eadem meg más csatlósaival és jobbágyaikkal az ő Sykarlo nevű birtokukra, ahol [...] Pétert megölték, továbbá egyik fiát pedig megsebesítették és 1000 márka értékű [....] elvitték poten­tia ipsorum mediante az ő igen nagy kárukra; ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbi­zonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg a nádori jelenlétnek. Kijelölt királyi emberek:^ Szakadt, elhalványult írású papíron, hátlapján kisméretű zárópecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1407-15. (DF 220429.) -A hátlapján konventi feljegyzés, amely szerint [... királyi és] Jakab fráter diák konventi ember suo modo in Zathmar elvégezte a feladatot; datum sab. p. Urbani. (máj. 28.) - Protocollu­mi bejegyzése: 1. BB pag. 178. * Németh Péter kiegészítése. 2 A konventben a jelentés elkészítéséhez olvashatatlanul áthúzták a neveket. Máj. 3. (in inv. Crucis) A leleszi konvent emlékezetül adja, hogy személyesen megjelentek előttük 178 Myssethe-i Kwthwr fia: Péter és fia: János egyfelől, másfelől Petry-i Ders fia: László - a maga meg fiai: Péter, János és Bene[dek], továbbá leánya: Erzsébet nevében terhüket magukra véve - és a kö­vetkező bevallást tették: Péter és fia: János tum in expedi[tionem] satisfactionem iuris quartalis pu­ellaris condam domini filie Sándor de dicta Myssethe, matris et avie antelatorum Ladislai, filiorum et filie eiusdem, amely nekik Sándor birtokaiból iure nature et de huius regni consuetudine jár, tum etiam pro mille florenis c[entena]riis, eorum quemlibet cum centum denariis nove monete regalis computando a Szabolcs megyei Myssethe, Karathelek, Zenth[iwan, Zenthjagotha, Peterdyakylese, Bolyar, Hollos et Sehther nevű birtokokon lévő, egykor Sándor által bírt részek, továbbá Naadwd­war birtokon lévő részük harmadrészét minden haszonvételükkel és tartozékaikkal, különösen az ott lévő egyházak kegyuraságával átadják és eladják Ders fiának: Lászlónak meg fiainak: Péternek, Já­nosnak és Benedeknek meg leányának: Erzsébetnek valamint örököseiknek örök joggal, visszavon­hatatlan és örök birtoklásra. - Ders fia: László, fiai és leánya nevében is, nyugtatja erről Pétert és fiát: Jánost. Az oklevelet privilégiális formában alphabeto intercisas függőpecsétjükkel erősítették meg. Lyukas hártyán, felül (ABC) chirographum-mal, függőpecsét befüggesztésének helyével. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1407-18. (DF 220432.) - Protocollumi bejegyzése: 1. BB pag. 184. - ZsO II. 5466. (FEJÉR X/4. 825. alapján újkori másolatokból.) Máj. 14. (4. die f. IV. p. Stanizlai) A leleszi konvent Zs.-hoz. Apr. 10-i parancsára (175) Gathal-i 179 András királyi emberrel Gergely frátert küldték ki, akik visszatérve elmondták, hogy ők Zemplén megyében vizsgálatot tartva megtudták, hogy minden a panasz szerint történt és Szaniszló-nap utáni szerdán (máj. 11.) Kamanya-i Lőrinc fiait: Györgyöt és Bálintot ottani részükön megidézték Kama­nya-i Mihály fia: Pál és László fia: Gergely ellenében Keresztelő Szent János születése ünnepének (jún. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé; köztük függő per nem lévén akadály. Konventi fogalmazvány a mandátum hátlapján. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1407-12. (DF 220426.) 387

Next

/
Oldalképek
Tartalom