A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez)

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei amelyeket ő in liberó foro in Kalló celebrari consueto recaptivasset ex parte quorum Johannes fíli­us Stanizlai de eadem Kalló nullum iudicium et iustitiam exhibere curavisset, ezért tőle most ezt meg akarja kapni. - Ezt hallván Pazon-i László János nevében nádori levéllel azt válaszolta, hogy megbízója István keresetében teljesen ártatlan. Mivel a felperes keresetét nullo evidenti documen­to tudta bizonyítani, ezért úgy ítéltek, hogy Szaniszló fia: János Mihály-nap nyolcadik napján (okt. 6.) sibi sua in persona tegyen esküt a leleszi konvent előtt ártatlanságára; a konvent ennek 8. napjára (okt. 13.) tegyen jelentést a nádornak. -A hátlapon alul: non adhuc. Papíron, hátlapján kisméretű zárópecsét nyomával; a pecsét alatt írás. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1406-1. (DF 220388.) - Protocollumi bejegyzése: 3. BB pag. 60. Jún. 6. (8. die penths.) (A leleszi konvent) emlékezetül adja, hogy Zechen-i Frank országbíró bírói 155 intézkedése és a király ex ipsius propria commissione kelt parancslevele értelmében Ibran-i Gergely fia: András tizenkettedmagával nemesekkel Chap-i Miklós fiai: Péter a Szent-Lőrinc-egyház pré­postja meg András, [Pál, László és Miklós] ellenében előttük esküt kellett tennie, amelyet András tizenkettedmagával előttük, ahogy kell, letett arra, hogy clausuras et lacunas piscium ... simulcum piscaturis aquarum Kegeweze, Harmastw et Poganwezeu vocatis non potentialiter, sed semper et ab antiquo sui predecessores, postmodum ipse ad dictam possessionem suam Ibran vocatam usi extitis­set. Konventi fogalmazvány a konvent 1405. dec. 6-i oklevelének (128) hátlapján. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1405-5. (DF 220362.) Jún. 15. (Bude, in Viti et Modesti) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Nadasd-i Miklós fiai: 156 Barnabás, András és István meg Mihály fia: László nevében, hogy amikor Szentháromság ünnepe utáni hétfőn (jún. 7.) frater-ük: Nadasd-i Miklós Homonna-i Miklós és János mesterek birtokára, Nagkapus-ra ment lovai megpatkoltatása céljából, ut ad servitia nostra regalia profisci valuisset, ak­kor Nag (dictus) István és Boguth (dictus) Ferenc a mondott(!) Demeter compater-ei Miklóst behív­ták Ferenc házába, majd István és Ferenc, valamint Makó fia: Farkas fia: Miklós, Bundus fia: Jakab, Sary Péter, Chirke László, György fia: Miklós fia: István, Chaak Mihály, Keche Miklós, Neyrke Ist­ván, Bodnár János, Tezzes András, Varga Márton, Kovach Lukács, Sándor, Tóth Mihály, fia: István, Zabo János, Imre diák, Mathius fia: Mathe, Kovach Vince, Chechman Mihály, Bolcosh Imre, Pál fia: János, Chudar Péter, Rozvagy Mihály, Was György, Liberaisgor(?) fia: György, Benebodor, Kolbaz Mathe, Gech Jakab és Nyag László meg a többi Nagkapus-i népek és jobbágyok uraik aka­ratából, engedélyével, egyetértésével és parancsára Miklóst elfogták captumque ad certas horas et certa tempóra conservantes, diris vulneris plagis, dimibrando ac decollando morti supplicio con­dempnassent, majd szerdán (jún. 9.) sedis eorum medio tempore corpus eius ibidem reservantes ad­ductis contra eum falsis testibus et testimoniis lata sententia 1 dampnabiliter rotassent et rote suppli­cio condempnassent potentia eorum mediante az ő igen nagy sérelmükre; ezért megparancsolja ne­kik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, majd idézze őket a királyi jelenlét elé ad terminum competentem meghagyva nekik mon­dott népeik és jobbágyaik előállítását is; a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi em­berek: Stephanus de Máska, Paulus fráter eiusdem, Johannes Tompa de Monyoros, Thomas de Na­rad, Blasius de Chyser, Cosma de Wythkouch, Jacobus dictus Wr de Masthya, Gallus de Budahaza, Stephanus dictus Bycho de Pynkoch, Mychael de Morolya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom