A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez)

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei Miklós leányai: Klára és Dorottya nevében levél nélkül, de terhüket magukra véve - és a következő bevallást tették: elhatározták, hogy bizonyos birtokaik határjárása és birtokjogaik ügyét nyolc, álta­luk egyenlő számban választott derék és nemes férfira bízzák, akik a határjárást tartalmazó oklevél megtekintése után újév 8. napján (1410. jan. 8.) in villa Ibran a leleszi konvent tanúbizonysága je­lenlétében döntenek ügyükben, amely döntést mindkét fél köteles elfogadni azzal a feltétellel, hogy amelyik fél megszegi kötelezettségét 20 dénármárkában lesz elmarasztalva salva portioné iudicis, amelyet perbelépése előtt kell letennie. Erre mindkét fél önként kötelezte magát. - Mivel ad ipsam reambulationem et metarum erectionem regius et vester homines necessario sunt transmittendi, ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike a mondott napon menjen ki a birtokra és a szomszédok meg a határosok összehí­vása után a fogott bírák döntése alapján járja meg a felek birtokainak határait és ahol szükséges állít­son újakat, majd hagyja meg nekik azokat birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad termi­num competentem a királyi jelenlét elé; a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi embe­rek: Thomas, Stephanus filii Benedicti de Vaya, Ladislaus de Chwr, Vitus de eadem, Nicolaus de Zakal, Demetrius de Dómba, Stephanus de eadem, Johannes filius eiusdem, Johannes de Ztary. - A hátlapján alul: pa solvisset, utána kilencesszerű jel, XXIIIIor. Papíron, hátlapjának közepén pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1409-23. (DF 220481.) -A hátlapon keresztben: Registrum arbitrii. - Protocollumi bejegyzése: 1. BB pag. 284. 1 Az oklevélen e helyen egy folt takarja a szavakat, így az lehet post is. Aug. 11. (Bude, 2. die Laurentii) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Mendzenth-i Mihály fia: 231 István, András felesége: Anna meg fiai: Pál és Péter meg e Pál leányai: Anna és Margit nevében, hogy Mendzenth-i Miklós fia: László és András fia: János a napokban Istvánt, Pált, Pétert meg az asszonyokat kizárták ottani birtokrészeikből és azt elfoglalták, valamint István Mendzenth és Jaca­bus birtokának területéről magnam copiam frugum elvittek potentia mediante az ő igen nagy káruk­ra; ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd idézze őt a királyi jelenlét elé ad terminum competentem, köztük függő per ne legyen akadály; a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Petrus de Pelin, Jacobus de Kysfalud, Ladislaus de Balashazy, Johannes de Kerus. Hiányos papíron, hátlapján a záró középpecsét darabkáival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1409-6. (DF 220464.) -A hátlapján konventi feljegyzés, amely szerint Balashaza-i László királyi ember és Egyed fráter Mihály-nap utáni hétfőn (szept. 30.) Mendzenth birtokok lévő részükön megidézték őket mindenszentek nyol­cadára; datum 3. die. (dec. 2.) - Protocollumi bejegyzése: 1. BB pag. 254. Aug. 14. (prope villám Vysol, 14. die 8. die Jacobi) Rozgon-i Simon országbíró emlékezetül adja, 232 hogy Jakab-nap 8. napján (aug. 1.) Abaúj megye nemességének universitas-a részére ex speciali re­gia commissione prope villám Vysol tartott congregatio generalis-án Fyged-i Fábián fia: Péter a töb­biek közül felkelvén előadta, hogy Hegal-i Fulo (dictus) Jakab az [Abaúj] megyei Kysfalud birto­kon lévő részét minden haszonvételével és tartozékával elfoglalta és elfoglalva használja potentia sua mediante. - Ezt hallván Jakab ügyvédje: Hegal-i Fábián országbírói levéllel felugorván azt vá­laszolta, hogy Fulo (dictus) Jakab teljesen ártatlan. - Mivel a felperes keresetét nullo evidenti docu­mento tudta bizonyítani, úgy ítéltek, hogy Jakab harmadmagával Kisasszony-nap 8. napján (szept. 15.) tegyen esküt a leleszi konvent előtt ártatlanságáról, majd a konvent 15. napra (szept. 29.) te­gyen jelentést neki. - A hátlapon alul: Sí felette m betű (kézjegy), XXIIII. 409

Next

/
Oldalképek
Tartalom