A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 47. (Nyíregyháza, 2005)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez)

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozat oklevelei megosztják egymás között azzal a feltétellel, hogyha valamelyik fél a birtokosztályt visszautasítaná vagy nem hajtaná végre, akkor a másik féllel szemben 10 dénármárkában marasztaltassék el; a felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak a birtokokra. Átírta a leleszi konvent 1389. nov. 22-i oklevelében: 49. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-9. (DF 220081.)-Zsol. 1170. Nov. 14. (4. die Martini) János jaszói prépost és a konvent Zs.-hoz. Szept. 21-i parancsára (45) 48 Kezy-i János királyi emberrel Miklós fráter subdiaconus-t küldték ki, akik visszatérve elmondták, hogy ők Márton-napon (nov. 11.) kimenve Zemplén megyébe mindenkitől, megyebeli nemesektől meg más bármilyen helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy minden a panasz szerint történt. Papíron, hátlapján a konventi pecsét és egy pecsétfö darabkáival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-6. (DF 220078.) -A hátlapján bírósági feljegyzés, amely szerint a felperesek személyesen voltak jelen, az alperest Péter fia: Bereck képviselte leleszi levéllel, idem I(n causam attractus) iurabit sexto se húsvét nyolcadának 8. napján (1390. ápr. 17.) a leleszi konvent előtt és ugyanarra a nyolcadra kell jelentést tenniük. - Protocollumi bejegyzése: 2. AA pag. 59. Nov. 22. (in Cecilie) Domokos leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy megjelenve 49 előttük Laaz-i néhai Szaniszló vajda fiai: [Sándor és István] bemutatták Mária királynő 1389. okt. 16-i oklevelét (47), majd kérték annak átírását, amelyet pátens oklevelükben átírva teljesítettek. Felül hiányos hártyán, hátlapján pecssét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-9. (DF 220081.) - Zso I. 1264. - Protocollumi bejegyzése: 2. AA pag. 62. Dec. 23. (f. V. a. nat. Christi) Domokos leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy megjelentek 50 előtte Imbregh-i Dénes fiai: László és János - a maguk meg Péter esztergomi kanonok és Desew carnalis frater-eik, továbbá e Dénes fia: István fia: Tamás szintén carnalis frater-ük nevében levél nélkül, de terhüket magukra véve - a következő bevallást tették: ők Zeech-i László fiát: Lászlót meg fiait: Dénest, Istvánt, Jánost, Jakabot, Fülöpöt és Tamást super facto quarte puellaris condam nobilis domine matris ipsorum, filie videlicet Ladislai filii Thome de dicta Zeech, de possessionibus et portionibus possessionariis prefati Ladislai filii Thome ad portionem dictorum Ladislai filii Ladislai et filiorum eiusdem cedentibus et apud manus eorundem existentibus, iure nature et de huius regni consuetudinem ipsis ..., quo ad portionem ipsorum pro venire debentis obtenta et habita ab eisdem ... pro premisso iure quartali congrua et omnimoda pecuniarum satisfactione ex parte ipsorum nyugtatják ennek átadásáról a Szécsieket és vállalják, hogy ez ügyben több követeléssel nem lépnek fel. Hártyán, pecsételés nyoma nélkül. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-1. (DF 220073.) - Protocollumi bejegyzése: 2. AA pag. 53. Dec. 26. (2. die nat. Domini) Domokos leleszi prépost és a konvent előtt személyesen megjelent Bathyan-i 51 Péter fia: János és bemutatta az ő zárt, 1384. ápr. 19-i oklevelüket (5) kérve annak intercidálást és átírását. Ok a kérésére pretactas alias litteras nostras clausas intercidendo... transcribi transscriptumque presentibus litteris nostris patentibus inseri fecimus easdem cum capite sigilli nostri consignando. Hártyán, pecsét látható nyoma nélkül. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-8. (DF 220080.) ­Protocollumi bejegyzése: 2. AApag. 61. 1390. Jan. 28. (f. VI. p. convers. Pauli) Domokos leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy 52 megjelentek előttük Geudenhaza-i Fülöp fia: Péter fia: István fiai: Márton és Péter meg az előző Péter fia: Miklós fia: Tamás egyfelől, másfelől Geudenhaza-i Péter fia: Balázs - a maga meg carnalis testvére: Bálint nevében levél nélkül, de terhét magára véve - majd Márton, Péter és Tamás a következő 255

Next

/
Oldalképek
Tartalom