Vonház István: A szatmármegyei német telepítés (Pécs, 1931)

Új sváb községek keletkezése az 1750-es években

Új sváb községek keletkezése az 1750-es években. Nagykároly újjáfejlődésén kívül az 1740-es évek végén és az 1750-es évek eleién Károlyi Ferenc uralma alatt több új sváb köz­ség is létesült. Bizonyosra vehető, hogy azon új telepesek közül, akiket Károlyi Ferenc az 1750. és 1751 -ik években hozatott kül­földről s Nagykárolyba szánt, sokan szállottak meg ezekben az új sváb községekben. Vállaira 3 7, 0 azon időtől fogva telepedtek svábok, mióta Károlyi Ferenc birtokába került a község. Ez 1746 december 24-én történt az ú. n. eesedi vétellel, mikor Károlyi Ferenc Aspremont Károly gróftól és nővérétől 80.000 rajnai forintért megvette az ecsedi uralmat. 37 7 A yállaji magyarok Börvélybe 37 8 költöztek, az oroszok pedig elszéledtek különböző helységekbe. 37 9 Á sváboknak Vállajra való beköltözése minden bizonnyal már 1747 tavaszán megkez­ben telepedtek le: Szászsebes (Miihlbach, Szeljen m.). Hadad (Szilágy m.), Brassó (Kronstadt), Berethalom (Birthelm, Nagykükiillő megye), Szelindek (Stolzenburg, Szeben m.), Szászváros (Bros. Hímvad m.), Szenterzsébet (Ham­mersdorf. Szeben m.), Ecel (Hetzeldorf, Nagykükiillő m.), Alsópián (Deutsch­pien. Szeben ni.) (V. ö. Kaindl Frigyes idézett művének II. kötetét: 89—105, 132. 179, 180. 195. old.). 37 0 Szatmármegyei kisközség, Nagykárolytól északnyugatra. A Bálhory­család ősi birtoka volt. története Ecsedével azonos. 1724-ben Vállajt, mint az Aspremont-család örökösödési részét. 9158 forintra és 20 krajcárra becsülték fel hivatalosan. A gróf Károlvi-család itt a királyi tizedet az ecsedi adomány (donáció) alapján (1776 nov. 2.) nyerte. (V. ö. Éble Gábor és Pettkó Béla idé­zett művének I. kötetét, 27. old.) — A községnek 1750 óta van plébániai hiva­tala és anyakönyve. — Válla j község lakosainak száma a szatmári püspökség schematismusai, illetve az 1920.-iki népszámlálás alapján: 1808-ban: 806 r. k., 1912-ben: 1718 r. k.. 684 g. k., 260 ref., 20 izr.: 1920-ban: 1716 r. k., 612 g. k.. 314 ref., 1 luth., 24 izr. (2667). 37 7 Az ecsedi uradalmat Károlyi Ferenc kétféle vétellel szerezte meg, és pedig a fentemlített Aspremont-féle vétel által 1746 december 24.-én és a kincstári vétel által 1748 április 6.-án. Az jlspremonf-családtól Károlyi Ferenc a többek között a következő helységeket vette meg: Kálmánd felét, Mérket egé­szen, Válla jt egészen, Gilvácsot egészen, Nagyma jtényt (már 1698 óta a Káro­lyiaknál zálogban), Józsefházát részben, Királydarócot egészen (egy részét még Károlyi Sándor szerezte meg 1736-ban). A kincstári rész többek között ma­gában foglalta: Kálmánd másik felét. Szaniszlót egészen és Krasznaterebest egészen. — Az ecsedi uradalmat Károlyi Ferenc gróf szerezte ugyan meg, de a vételárat, valamint 613.967 rajnai forintot kitévő összes terheit és adósságait fia. Károlyi Antal gróf. fizette ki. Ugyancsak Antal gróf nyert erre a vételre királyi adománylevelet 1776 nov. 2-án (V. ö. Éble Gábor és Pettkó Béla idé­zett művének I. kötetét, XVII. oldal). 37 8 Szatmármegyei kisközség. Nagykárolytól é. 37 9 V. ö. Piispökv Istvánnak: „A gróf Károlyi összes birtokok és jószágok leírása 1755-ben" c. kéziratos művét (Kár. Le\t. tadula 172.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom