Szohor Pál: Nyíregyháza az örökváltság 100. évében (Nyíregyháza, Jóba, 1924)

I. RÉSZ. A régi Nyíregyháza. - 6. Szohor Pál: Nyíregyháza város története

266­munista párt egyesül. A vezetőséget megválasztják : Kazimir Károly, Beregi Sándor, Schmiedt Mihály, Kiss Roland, Fa­zekas János, dr. Tompos Endre, Lakatos Imre, Stricker Jenő, Markovics Jenő, Szamuely György, dr. Zsoldos Péter, Be­regi Dezső, Szilágyi József és Piller Rezső állanak az ese­mények élére. — A városi tanács helyébe népbiztosi tanácsot szerveznek, melynek tagjai sorába Kazimir Károly nyomdászt, Beregi Dezső kereskedősegédet és Simonits József cipészt jelölik ki. A polgári élet megszokott rendje ezzel végleg felborul. A direktórium elnöke — Kiss Roland — a polgármesteri teen­dők ellátásával dr. Garay Kálmánt bizza meg és a népbiztosi tanács egymásután osztja felforgató rendeleteit. — Köztulaj­don lesz a föld, a ház, az ipari és közlekedési üzemek, gyógy­szertárak, üzletek. Elkobozzák az ékszereket, arany és ezüst tárgyakat. Eltiltják a templombajárást és a vadházasságot törvényesnek nyilvánítják. — Kezdetét veszi a legkíméletle­nebb lakásrekvirálás, melynek élére a 19 éves, megmételyezett lelkű kommunista agitátort, Szamuely Györgyöt állítják. Ápri­lis 6-án népgyűlést tartanak a Zöldség-téren, hol kétségbe vonják az Isten létezését s néhány nap múlva a városháza előtt pap nélkül temetnek el a demarkációs vonalon elesett két vörös katonát. Április közepén megalakul a forradalmi törvényszék, mely mellé dr. Kovács Miklóst rendelik ki vádbiztosnak. Az előre vonuló oláh csapatok már ekkor veszélyeztetni kezdik a pro­letároiktatura uralmát, mig ők kétségbeesett brutális eszkö­zökkel vergődnek a hatalomért. Április 21-én megérkezik Pogány József népbiztos és rémuralmat teremt a városban. A polgármestert halálra keresik. Előkelő polgárainkat: köztük. Mikecz István alispánt, letartóztatják és április 22-én a tör­vényszéki fogház udvarán kivégeztetik Kovács István nemzetőr főhadnagyot. (V. melléklet.) Az ideig-óráig tartó dicsőség­től megrészegedett kommunista vezetők is megdöbbennek Po­gány erőszakoskodásaitól és lemondanak a forradalmi tör­vényszékben viselt tagságukról. Ekkor három vérbirót rendel

Next

/
Oldalképek
Tartalom