Lehoczky Tivadar: A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészséget története a XIX. század végéig (Munkács, Grönstein Mór, 1904)

I. Altalános történeti rész. 1. lap - 2. A ruthén nép és papjok sorsa az Unió előtt

9 Csupovics Koszty, Talamáson Pap Lukács, Volócon Olexiko­vics Prokóp, Tibaván Pap Sztanko, Roszoson Pap György, Plávián Janovics Vaszil, Malmoson (Sztrojna) Sándor Péter, Melnicsnán Hriczikovics György, Nagybisztrán Pap Lázár, Nagybresztón (Ormod) Pap Simon, Bukovinkán Holcza Lukács, Nagylánfalván Pap Ferenc és Miklós, Papfalván Pap Demeter, Bogarason Pap Mihálv és András, Sztánfalván Pap Szaniszló és János, Závidfalván Oláh Miklós, Oláh Tamás és Hodos Pap Demeter; Hátmegen Pap Koszty, Sándor Péter és Márton Lá­zár; Feketepatakon Pap Lukács, Medencén Pap Máté, Demjén és János; Árdánházán Pap Ferenc és István és Csupor István; Drágabártfalván Juszka Mihály és László és Roszpopa Lázár; Nyiresfalván Thomás Ferenc, Bártházán Pap Ferenc idősbb és ifjabb; Pisztraházán Pap Lukács, Makarián Pap Mihály, Sar­kadon Pap Mihály, Lucskán Pap Miklós, Pap Demeter és Si­mon; Sztrabicsón Pap György, Dénes és László, Ruszkócon Pap János, Bubuliskán Pap Ferenc és Péter, Cserlenón Pap Já­nos, Laukán Pap István, Kis-Ivániban Pap János, Nagylobón (B.-Szőlős) Pap Kozma, Hribócon (Gombis) Pap János, Nagy­mogyoróson Pap László, Kismogyoróson Pap Ferenc, Trosz­tanicán Pap Száva, (később Tega Demeter, előbbi Lengyelor­szágba visszamenvén); Sándorfalván László Pál és Csokoly János, Felső-Viznicén Pap Pál, Gergely és Mihály, valamint Pap Ferenc és János; Közép-Viznicén Puskás Péter, Alsó-Viz­nicén Pap János, Dunkófaiván Pap Péter, Zimbrilován Pap László, Kockaszálláson Pap Prokóp, Iglincen Pap László, Kis­belebelén Pap János, Csabinán Csabinai László és Alsó-Hra­bonicán Pap Péter. E szerint találtatott 1649-ben a Rákóczy György özvegye Lorántfy Zsuzsána birtokában lévő, a munkácsi uradalom te­rületéhez tartozott 186 községben 84 és a szentmiklósi kastély­hoz tartozott 33 helységben 30 ruthén pap, összesen tehát 114; a munkácsi uradalmi 84 pap kezén volt 35 jobbágytelek és valának nekik fiaik 128, kiket az uradalmi tiszttartó épen ugy összeirt és számbavett, mint a robotolásra szánt jobbágyok fiait; volt e papoknak 106 lovuk, 317 ökrük, 69 tinójuk, 189 tehenök, 770 juhok, 649 sertésök és 136 méhkasuk s igy azok vagyoni állapota nem volt épen szűknek mondható, annál in­kább, mivel földeiket bizonyára hiveik munkálták s őket ágy­bérrel s egyéb járulékokkal és stóla fizetéssel is ellátták. A fentebbi névsort figyelemmel kisérvén, íeltünik, hogy a munkácsi uradalmi területen működött 84 lelkész közül több­nek a felénél, vagyis ötvennek vezeték neve Pap volt, mi arra enged következtetni, hogy a községbeli jobbágyfi, kit ruthénül

Next

/
Oldalképek
Tartalom