Lukács Ödön: Nyíregyháza… története (Nyíregyháza, Jóba, 1886)

IV. Könyv: Az ujtelepülés és várossá alakulás kora. 1753–1847 - II. FEJEZET

— 226 — közeli helységekben lakó urak és asszonyságok, nagy számmal vettek részt a búcsúzásnál, végre a kürt har­sant, az ezred megindult Fejértó felé, nem egy könyes szemet hagyva maga után. 1) Ez ezred történetét megírni tisztünkhöz nem tar­tozik. azonban az akkori eseményekből meg kell em­lítenünk annyit, hogy midőn a diadalmas Napoleon Bécsfelé közeledett, az egész udvar Budapestre költö­zött, majd a győri vereség hirére a Királyné Ferdi­nánd korona örökössel, a család nőtagjaival Munkácsra ment. ezen útjában Nyíregyházán is megszállott az 180 9 udvar kíséretével juniushó valamelyik napján, (1809) midőn még a szabolcsmegyei ezred itthon volt. A vá­rosházánál volt a pár órai pihenés. Ugyanekkor Nyír­egyházán velők lett volna Szent-István koronája is, mit sietve vittek az ellenség elől, a munkácsi várba. Már elébb hozattak bizonyos határozatok a város utczáinak szabályozására, mi kitetszik azon határozat­i«lo ból, mely 1810-ben hozatik, amiatt, hogy „az utczák sorában az építkezők meg nem tartják a rendet," mi­nélfogva „utcza inspector" rendeltetik, kinek tudta nélkül építeni szabad ne legyen. Ugyanekkor utcza inspectoral rendeltetik S m a 1 A n d r á s. Ugyan ez évben állandó assessorokul rendeltetnek Súlyán Jó­zsef fő,- R e g u 1 i Gábor törv. biró, a jegyző. Mányik Péter, Bog á r T a m á s, Márkus B a­1 á z s, P 1 e s k ó József és G r á f A n d r á s, kimon­datván, hogy aki a gyűlésen meg nem jelen 1 forintot fizet, 2) A béke még ugyanezen évben megköttetvén, nyu­galmasabb idők következtek az országra, a- vallás gya­') Megyei levéltár Bozóky István uapló.ja. -) Városi jkönyv. 1810-ről. _

Next

/
Oldalképek
Tartalom