Somogyi Múzeumok Közleményei 5. (1982)

Múzeumi krónika 1982. - Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságának 1982. évi beszámoló Jelentése

MÚZEUMI KRÓNIKA 167 nyak körében gyűjtött: szokás és hiedelem, gyerekjátékok, táncok, dalok. Együd Árpád magnetofonos gyűjtést végzett a komlói, büssüi és somogysárdi cigányoknál, a bonyhádi és a ka­kasdi székelyek körében, Torvajon (tánc- és lakodalmi szo­kások). Somogyban és Zalában „Kodály nyomában" végzett gyűjtéseket. Fényképezés, filmezés A megye történeti, néprajzi és építészeti emlékeiről fo­lyamatosan készítünk fotófelvételeket. Sasi János 312 fekete-fehér és 345 diafelvételt készített a SZ. SZ. N. Gy. területén folyó építési és bontási munka­folyamatokról, ill. a megye területén. Kapitány Orsolya és Molnár Ágnes egy-egy gyűjtés kap­csán készített felvételeket. Fotó-dokumentációk készültek az év folyamán megrendezett kiállításokról. Együd Árpád fotó- és filmfelvételeket készített a szentja­kabi cigányok táncairól, a baranyai sasréti cigányokról és a büssüi cigányokról. Fotó- és diafelvételek készültek a szőlőhegyi madárijesztőkről. B) Gyűjteménykezelés, nyilvántartás Objektív okok miatt a batéi raktár polcozása ill. rendezé­se nem történt meg. Szapu Magda visszatérése után a raktárrendezés újra beindult. Polcra kerültek a gyermek­játékok, hangszerek és a szokás tárgyi anyaga, valamint azok jegyzéke is elkészült. E munkálatok áthúzódnak az 1983-as tárgyévre. Elrendezésre került azonban a textilraktár anyaga az új raktárrészben. A textiljegyzéket Kapitány Orsolya elkészí­tette. Az 1982-es év folyamán gyűjtött tárgyak leltározásánál a naprakész szintet nem sikerült elérni, hasonlóan a leíró­kartonok és utalókartonok készítését is az 1983. évben pó­toljuk. A Rippl-Rónai Múzeum központi gyűjteményétől a tárgy­évben elkülönítettük a néprajzi adattár, fotótár és diatár, valamint a kézikönyvtár anyagát. A hangarchívum tartalmi jegyzéke elkészült, az utalókar­tonok készítését a következő tárgyévben megkezdjük. Fotóleltár: 1982-ben szakosított leltárkönyvet nyitottunk. Az év folyamán készült fotók leltározása részben elkészült. Terven felül Az év végén megindítottuk az elkülönített néprajzi diatár jegyzékének és azonosításának munkálatait. A jegyzék 1-18 000-ig elkészült. N. Kapcár Rozália folyamatosan végezte a raktárak ren­dezését, befejezte a kezelt tárgyak raktárrendezését is. Új, áttekinthető leltári mutatókat készített, melyek követik a tárgy mozgását. Witt Lászlóné a nyilvántartásban szintén naprakész szin­tet ért el. C) Tudományos feldolgozás, publikációk Elkészült tanulmányok: — A szántódpusztai cselédek szellemi hagyatéka (Együd Árpád). — Mozsgó és vonzáskörzetének táplálkozása a XX. szá­zadban. (Molnár Ágnes) (A baranyai Zselic 4 községének táplálkozásaira vonatkozó adatok.) — Iparosok táplálkozása Kunszentmártonban (Molnár Ág­nes). — Vikár Béla és a somogyi népköltészet gyűjtése. (A folklorista Vikár Béla nyomában.) (Együd Árpád) JPMÉ, Pécs, 1981. — Népi sportszerű játékok Somogyban. Somogyi Múzeu­mok Közleményei IV. (Együd Árpád) — A kaposszentjakabi „oláh" cigányok hiedelemvilága. Somogyi Múzeumok Közleményei IV. (Szapu Magda) Folyamatban van — „Jeles napok, jeles emberek." (Együd Árpád) (A So­mogy Néprajza III. köteteként tervezett szakrális anyaga.) — „Búcsúsok és istoriások nyomában." (A Somogy Nép­rajra IV. tervezett kötete.) (Együd Árpád) 4. MŰVÉSZETTÖRTÉNET A) Gyűjteményfejlesztés 1982-ben a képzőművészeti gyűjtemény 20 db műtárgy­gyal gyarapodott. A gyűjtemény így 1644 alkotást számlál. A tervezett összeg 200 000 Ft volt, de a Rippl-Rónai és a Vaszary-festmények kínálata miatt ez 311550 Ft-ra emel­kedett póthitel kérése útján. Az új szerzemények kiemelkedő darabjai 4 db Rippl-Rónai és 2 db Vaszary-festmény, mindegyike jelentékeny műkincs, eddig nem szerepeltek nyilvánosság előtt. Művészettörténeti publikálásuk soron következő feladatunk. Az iparművészeti törzsanyag a tárgyévben 87 db tárgy­gyal gyarapodott. A vásárlásra felhasznált összeg 78 300 Ft volt. A korábbinál jelentősebb tárgyvásárlási keretből mód nyílt kortárs iparművészeti anyag megvásárlására is. Szuppán Irén Munkácsy-díjas érdemes művésztől 1 db IKAT falikép, Karsay Judit keramikus művésztől 1 db ke­rámia falitál, valamint Honty Mártb kaposvári iparművész­től 3 db zománckép került a gyűjteménybe. Ezen kívül a terieur tárgyakkal, Thonett bútorokkal, Rippl-Rónai-relik­viákkal, Rippl által festett tányérral, Gosztonyi Mária 24 db kerámiájával stb. gyarapodott a múzeum, Az adattár kortárs képző- és iparművészeti dokumentumo­kon felül, amelyek somogyi vonatkozásúak, érdekes Rippl­Rónairól szóló korabeli újságcikkel gyarapodott. A szakkönyvtári állomány fejlesztése lépést tart a meg­jelentetett új kiadványokkal és beszereztünk néhány antik­várius könyvet, amelyek a tudományos feldolgozó munkánk­hoz szükséges. B) Nyilvántartás A gyűjtemény leltározottsága és kartonozottsága napra­kész állapotban van. C) Tudományos feldolgozás, publikációk Rippl-Rónai életútját részletező számos, részére küldött képeslap, valamint fényképek és az 1904-i kéthónapos olaszországi utazása jegyzeteinek feldolgozása megtörtént. Ennek folyamatában újabb Rippl-Rónaival kapcsolatos ada­tok jutottak birtokunkba: Rippl-Rónai nevelt lányának, Pa­ris Anellának naplója a művészről. A zalai Zichy Emlékmúzeum TKM-füzetének kéziratát le­adtuk. (Horváth János) Horváth János cikkei: — Martyn Ferenc grafikai kiállítása; Somogy 1982/3-4. — Martyn Ferenc kiállítása a Somogyi Képtárban. — SMK Tájékoztató 1982/4. Németh János keramikus ka­talógusa. — Németh János kiállítása - Múzeumi Tájékoztató. — Kaponya Judit katalógusa, Kaponya Judit — Múzeumi Tájékoztató. — Honty Márta és Bors István kiállítása - Múzeumi Tá­jékoztató. — Kertész Sándor — Múzeumi Tájékoztató. — Ungvári Károly katalógus. — Szekeres Emil katalógus — Múzeumi Tájékoztató. H. Bognár Zsuzsa írásai: A Zichy-gyűjtemény (a zalai Zichy Mihály Emlékmúzeum katalógusában). A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum iparművészeti gyűjte­ménye — ismertető cikk. Múzeumi Tájékoztató, Kaposvári Műsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom