Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig, 2005

Várhegy Zselickisfalud községtől DK-re 2,7 km-re emelkedik a Várhegy ÉÉNy-DDK-i irányban hosszan elnyúló hegy D-ről a közel azonos magasságú Hideg-tetővel függ össze, E-ENy felé fokozatosan lejt, hosszanti oldalai meredekek. A hegytető középső részét sánccal, illetve terasszal körülvett, jól körülhatárolható földvár fog­lalja el. A földvár DK-i vége felé van a legmagasabb része, ENy felé enyhén lejt egy la­pos, széles nyeregig. Erről az oldalról sánc védte, amely ma már erősen szétszán­tott állapotban van, magassága kb. 1 m. Az egykori szántóföld ma már parlag, a sánc teljes szétszántott szélességében vörösre égett földből áll. A sánc kb. 50 m hosszan figyelhető meg. A K-i, igen meredek oldal felett megszűnik, de az eny­hébb lejtésű Ny-i oldalon még nyomon követhető egy rövid szakaszon. Hamaro­san terasz alakjában kísérhetjük tovább, amely az egész egykori lakótelepet átfog­ja. Két helyen válik bizonytalanná a vonala, a Ny-i oldalon kb. 150 m hosszan (ahol kissé lejjebb egy rövid teraszt figyelhetünk meg), és a D-i kiszögeUésnél. Az ÉK-i meredek oldalban, a peremtől lefelé 3-4 méterrel alacsonyabb szinten egy keskeny terasz fút 220 m hosszan, majd a telep közepe táján felkanyarodik a pe­remre. Területe nagyrészt sűrű erdő, ENy-i harmada füves parlag. Utóbbi rész Ny-i szélén volt a Bencsi-tanya, ezt azonban az elmúlt évtizedekben lebontották, a fel­színen ma már csak téglatörmelék és cserepek jelzik a helyét. A vár területe 530x 160 m, 5,36 ha. Rupul-t 1230-ban említik. 453 A Rupol helynév a német Rupel személynévből ered és ez a terület legkorábbi birtokosának a nevét őrzi. 454 Györffy György szerint: „ nyilván arról van szó, hogy Makariás fia Tamás ispán váruradalmat épített ki és ezt az uradalmat a vár helyéről nevezték Ropolynak... A vár П. Endre kori meglétét bizonyítja, hogy amikor 1230-ban újra körülhatá­rolták az uradalmat, Ropolynál említik a vár vizét (fiuvius Wcw, ma Várvíz), azon a helyen, ahol ma is Várhögy néven nevezik a Ropó-puszta feletti hegyet. 455 Fügedi Erik szerint a Gutkeled nembeli (Majádi ág) felsőlendvaiak a Monoszló nembeliektől 1313-ban megkapták a ropolyi uradalom felét, de a vár nélkül. Ezért új várat építettek, Rupulújvárat (Rwpulwywar) a 14. század első felében a Kapos­szigeten. Ez a vár lett a 15. század első felétől Kaposújvar, majd Kaposvár. 456 A Várhegyen tévesen középkori alapfalakat is említenek, de ilyennek nyoma sincs. 457 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom