Frankl József: Somogyi orvostörténeti szemle (Kaposvár, 1973)

A cs. k. bécsi Jósef Academiában végezte orvos-sebészi tanulmá­nyait 1842-ben. 1843-ban Jun. 16-án ugyanott orvos-sebész tudorrá — szülész, s sze­mész mesterré avatott; 1843. Jún. 16-tól a Császár dzsidás ezrednél szolgált főorvoskép 1848. év Febr. 16-ig; 1848. Febr. 16-tól egész Oct.-ig az 5. sz. tüzérezrednél. Oct. 1-én Sauer főorvos mellé századosi ranggal kineveztetett; Nov. 1.-től mint százados főorvos ismét a tüzérségnél; 1848. Dec. 17-én az Egészség Osztályba titoknokul kineveztetett.« — A Josephinum tanárai és hallgatói között sok magyar volt, így eb­ben az időben ott tanított híres rokona, a veszprémi születésű Töltényt Szaniszló. (Győri: Dissert, inaug. med. sistens diagnosim erysipelatis. Pes­­tini. 1825.) Töltényt Szaniszlónak több műve és kézirata is megtalálható volt Somogy megye nemesi könyvtárában. A megyétől kapott ösztöndíja vi­szonzásául a pesti, majd bécsi orvostanár két tudományos munkáját (Pa­­thologia; Kritik der Medizin) ajándékozta a könyvtárnak. A megye köszö­neté és elismerése jeléül táblabírói címmel tüntette ki a kiváló orvost. (Kgy. jkv. 2916/1830.) A szabadságharc egészségügyének ismerete feltétlenül szükséges Töltényt további működésének megértéséhez. A szabadságharc honvédorvosi szervezetének kialakulásában négy korszakot különíthetünk el: 1. Sauer Ignácz; 2. Stáhly Ignácz; 3. Flór Ferenc és 4. Lumniczer Sándor korszakát. Az első 1848. május 24-től, az első honvédorvosi pályázat megjelenésétől Stáhly tábori főorvosi kinevezéséig, 1848. november 1-ig tart; a második 1848. november 1-től a kormány debreceni meneküléséig, 1849. januárig; a harmadik 1849. januártól Lumniczer kinevezéséig, 1849. június 24-ig; a negyedik 1849. június 24-től Világosig, 1849. augusztus 13-ig. 1. Kossuth javaslatára a kormány 1848. május 17-én elrendelte 10 000 főnyi nemzetőrségnek toborzás útján történő felállítását. E tíz zászlóalj egészségügyi ellátása érdekében a Nemzetőri Tanács Sauer Ignácz dr. országos főorvos útján pályázatot hirdetett 10 fő- és 30 alorvosi »•állomásra«. A felhívásra rengeteg kérvény érkezett be, jóval több, mint ahány állás volt. Pályáztak a katona-orvosok, akik megúnták a német nyelvű osztrák igát és vágyódtak a magyar szellemű és nyelvű hadsereg után, jelentkeztek a háború miatt otthonukból elmenekült polgári orvosok és végül számosán a frissen végzett fiatalok közül, akik talán megérezték Kossuth igazságát, talán csak megsejtették, vagy talán katonai karrierről álmodoztak. Külön megemlítem, hogy Sauer protomedicus (országos főorvos) ál­tal a fenti állásokra jelöltek között két kaposvári orvos volt. 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom