Bárdos Edit: A Kárpád-medence legnagyobb avarkori temetője (Kaposvár, 1998)

Tisztelt Olvasó ! Ha valaki meg akarja ismerni Somogyot, előveheti a lexikont és játszadozhat földrajzi paraméterekkel, száraz gazdasági mutatókkal és sorjázó statisztikákkal, de ettől még nem állíthatja, hogy ismeri Somogy országot. A Balatontól a Dráváig elterülő 6036 km 2 minden négy­zetmétere tartogat valami meglepetést, amit csak akkor ért' hetünk meg igazán, ha ismerjük a múltját is. Időről időre ki kell tehát nyitnunk a me­gye „kincsestárát", hogy a már-már elfele­dett históriákat idézve azonosuljunk a jele­nével. Ebben a „kincsestárban" nagyon sok mindent őrzünk. Régi okleveleket, izzadt­ságcseppekkel áztatott kőfaragásokat, rozs­dás kardokat, dicsőséges napokat látott zászlókat, egykor a hétköznapokat szolgáló pásztorfaragásokat, boszorkányos meséket, betyáros legendákat, sirató énekeket, vir­tuskodó táncokat... Előbb csak gyönyörködünk bennük, utóbb talán el is gondolkodunk üzenetükön. S ha ezt tesszük, akkor érteni fogjuk Somogy ünnepeit és hétköz­napjait. Ilyen múltidéző rendezvényünk Somogy ünnepnapjainak egyike, a Megyenap. Először 1996. január 6-án hagyomány­teremtő szándékkal rendeztük meg, hogy évről-évre legyen egy olyan biztos pont, amikor együtt faggatjuk múltunk tit­kait, idézzük emlékeit, s keressük a jövő lehetséges útjait. Ar­ra a fontos történelmi tényre emlékezünk ezen a napon, mi­szerint II. Ulászló király a vármegyék közül elsőként So­mogynak adományozott címeres levelet. Az adományozó okirat a király parancsa szerint így zártd: „Mindezeknek hiteléül és bizonyságul, ereje és örök érvé­nye érdekében bocsátattuk ki jelen oklevelünket, megerősítve azt függő titkos pecsétünkkel, amelyet Magyarország kirá­lyaként használunk. Kelt Budán vízkereszt ünnepén az Úr ezer-négyszázkilenc­vennyolcadik, magyar stb. királyságunknak nyolcadik, cseh királyságunknak huszonhetedik esztendejében. " Ennek immáron 500 éve. Jubileumi ünnepségünkön most újból kitárjuk a „kincsestár " ajtaját. Mélyéből igazi kincsek, aranyból munkált ékszerek kerültek elő, hogy gyö­nyörködjünk bennük, s emlékezzünk a régiekre. Emlékezzünk arra, hogy ezen a földdarabon, amelyet ma Somogynak ne­vezünk kik laktak, hiszen a megye gazdagságába beletartozik az is, amit az előttünk itt élő hajdani né­pek hagyatéka jelent. Ezt a múlt által ha­gyott földalatti gazdagságot szeretnénk be­mutatni a Megyenapon nyíló régészeti kiál­lítással, s az alkalomra megjelenő kiad­vánnyal. Megyénk területén található egy páratlan gazdagságú avar temető Zamárdi határá­ban, ahonnét ez a ritka szépségű régészeti anyag származik. A Nemzeti Kulturális Alap értékmentő és értékteremtő tevékeny­ségének, anyagi támogatásának köszönhe­tő, hogy a Somogy Megyei Múzeumok Igaz­gatósága a több ezer darabból álló lelet­anyagából a restaurált muzeális értékeket bemutathatja. A kiállítás eredeti darabjai oly szépekké váltak a gondos kezek munkája nyomán, hogy szinte hihetetlen, de mégis igaz: az itt látható tárgyakat, eszközöket, ékszereket több mint egy évezredig őrizte Somogy ország földje. Megcsodálhatjuk a népvándorlás korából származó an­tik csillogása, összecsukható vasszékeket is, amelyek világvi­szonylatban is kuriózumnak számítanak, s joggal mondhat­juk, hogy gazdag Somogy megye „kincsestára. " Az ünnep asztalára értékeink közül ezeket is letesszük, jelképes köszöntéséül ennek a napnak. Kaposvár, 1998. január 6. Dr. Kolber István Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke Előlapon: Megyecímer (II, Ulászló SOM-i JÓSA temesi ispán és BWTHKA-i Péter somogyi ispán SOMOGY MEGYE NEMESEINEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETT KÉRÉSÉRE A MEGYÉNEK CÍMERT ADOMÁNYOZ, 1498. január fi. BUDA) Az eredeti doku itumot a SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRBAN őrzik Aranyozott bronz ékkőbetétes övveret, II. germán állatstílussal díszítve Hátlapon: VII. századi arany fülbevalók Ezüst kereszt trébelt széllel a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának anyagából, omogy Megyei Önkormányzat felkérésére készült. A kiállítást anyagilag támogatták: Művelődési és Közoktatási Minisztérium Nemzeti Kulturális Alap Somogy Megyei Önkormányzat Rendezték: Bárdos Edith régész Matucza Ferenc kiállítás rendező László József kiállítás rendező Fotók: Gőzsy Gáborné Az ásatási felvételeket készítette: Bárdos Edith Grafikák: Hornyák László grafikus művész Katalógust tervezte: Matucza Ferenc grafikus Lektorálta: Dr. Bóna István Felelős kiadó: Dr. Király István Szabolcs megyei múzeumigazgató Készült: 2000 példányban a Püspök és Társa Nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom