Farkas Péter – Novák László szerk.: Irodalomtörténeti tanulmányok (Studia Comitatensia 19. Szentendre, 198)

Jakus Lajos: Petőfi családja

kis nyugdíjas altiszti állásba". Ilyen protekciót jelentett a Petőfi rokonságba tartozás a gaz­dasági válság kezdetén. A jubileum idején, 1924-ben már a Hruz rokonok féltékenykednek egymásra, hogy ki az egyetlen élő leszármazó. Erre jelentkezik Navratill János fia Sándor házfelügyelő. Felso­rolja az egész rokonságot, s végül a jubileum rendezőitől kéri, segítségükkel helyezkedhes­sen el két kitanult bognár fia. 2 A Friss Újság 1929-ben beszámol arról, hogy Petőfi „unokaöccse", a 101 éves 48-as honvéd nyomorral küzd a sashalmi Ehman-telepen. Geichweit Vince anyja Hruz Teréz test­vére volt Petrovitsné Hruz Máriának. Az öreg honvéd állítólag látta Petőfit elesni a segesvá­ri csatában, s egy elefáncsont fogantyús mahagónibotot kapott Bemtől, amikor megse­besült. 3 Petőfi édesanyjának természetesen nem volt Teréz nevű testvére, egyéb állítását is ha nem akarjuk hazugságnak minősíteni, mentsük agg korával, ha egyáltalán 101 éves volt az illető. A kecskeméti polgár-cívis Hruz családról kutatásunk bebizonyította, hogy rokoni kap­csolatuk Petőfi édesanyjával egy századdal korábbi eredetű. Hruz-Rhuz Gyula Székesfehér­váron törvényszéki bíró foglalkozott sokat a család múltjával, nagyatyja volt Hruz Mihály, Petőfi szállás- és kosztadója. Annak testvérétől, Máriától származott Gömöry Frigyes és János. Frigyes Selmecen tanult, ügyvéd. A szabadságharcban Schwechatnál súlyosan meg­sebesült, majd honvéd százados, Komárom kapitulációja után hazatér, s 41 évig árvaszéki elnök. Unokaöccse ifi. Gömöry János az eperjesi evang. gimnázium utolsó igazgatója, 98 éves korában hunyt el. Atyja vette el Hajósi-Schifferdecker Dániel lányát, így került tulaj­donukba annak naplója, melybe feljegyezte a kis Petőfi iskolai kiadásaira felvett összegeket. 4 Hruz Mihály testvére Eszter leszármazója Herke Róza gyemekmese író, dr. Andrásfal­vy Károly fia, a neves néprajzkutató, Filla Árpád volt fővárosi tanító felesége szintén Hruz lány leszármazott. 5 A harmadik Hruz-ág, mely szintén kereste Petőfi családjával a rokonságot, az Alföldre került nemes Hruz leszármazottak. Nemes Hrusz Sámuel Apostagon tűnik fel 1810-ben, mészáros és kocsmáros, testvére János előbb kocsmáros Domonyban, az 1850-es években ,,a Gellérthegyen vendéglője földcsuszamlásnál a Dunába szaladt". Ekkor tönkremegy, a Lánchidon pénzbeszedő; fia pincér, unokája szövetkezeti üzletvezető. 6 Egy másik nemes Hruz Sámuel 1816—24 között Pécelen csizmadiamester, Pest várme­gyei jegyzőkönyveiben neve többször szerepel. 7 A Petőfi-irodalomban található Hruz Pál színházi szabó; Pintér Jenő állítása szerint a Pesten tanuló Petrovits Sándor gyakran felkereste, s később segítségével jutott be a színház­hoz. Hatvány Lajos ezt kétségbe vonja, teljes joggal: Hruz Pál nem volt ,,vérrokon", egy Hont megyei faluból származott, 1839. nov. 14-én temették Pesten. 8 Hruz család a fentieken kívül még több élt Pest megyében, így Albertin, Irsán is, de a névazonosságon kívül semmiféle rokoni kapcsolatban nem álltak Petőfi édesanyjával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom