Ikvai Nándor szerk.: Életmód-kutatások Pest megyéből (Studia Comitatensia 18. Szentendre, 1987)

Jakus Lajos: Életképek és mozaikok a 17–18. századi Vácról

268 Acta, 1790. 356—357. 269 Nagy Egyed Morvában Bethlen fogságába került vagy elesett. 270 OL Koháry Péter Beniczkyről írja Thurzónak: „Nagyságodnak ifjúságától fogva hív és szeretetből való szolgalatjára legyen Nagyságod jó akarattal segítséggel és oltalommal neki." Koháry Péter levelei Thurzó György nádorhoz. 1614. márc. 24. HK. 1893. 99. 271 MTA Kódex 68. Az első előzék versoján. Később a szótárt Beniczky Ferenc 1632­ben Duchoni János besztercebányai rektornak adományozta. 272 Balassi B. 1961. 142. 273 MTA Kódex 68. Az idézett vers az első előzéken, alatta másik: „Jaj niavalias Fejem..." kezdetű. Az első tábla belsején: „Memento Mori", alatta latin vers aláírással: „Loco Petrus Beniczky M(anu) pro(pria) Anno 1623. die 25 July". 274 Beniczky Péter 1664. 191. A Gyermek-Nevelésről с versének sora. Balassi leg­gyötrőbb hangú verse nemcsak Beniczkyre hatott. Rimay János kisfia halálára írta: „Az Ür engem sanyaríta" kezdetű versének utolsó szakaszát Balassi-inspi­ráció nyomán: Segélj meg engemet Istenem — Engedd is búmban pihennem — Ne hagyj megkedvetlenednem, — Adj veled örökké élnem. 275 Bethlen korának költészete, Régi Magyar Költők Tára 1976. 8. kötet. 276 Bethlen Gábor Bars vármegyéhez, 1619. nov. 18. Tört. Tár, 1892. 335. 277 Thurzó Szaniszló Bars vármegyéhez, 1620. márc. 19. Tört. Tár, 1892. 348. 278 Bethlen Gábor Thurzó Szaniszlóhoz, 1620. márc. 20. Századok, 1886. 108. 279 Űjváry Zs., 1984. 216. 280 Bethlen Gábor Bars vármegyéhez, 1620, márc. 24. Tört. Tár, 1892. 349. 281 Bethlen Gábor Thurzó Szaniszlóhoz, 1620. ápr. 13. Tört. Tár, 1885. LXXV. 282 Szinnyei J. s 1906. XI. k. 1004—1007. 283 OSZK К Oct. Hung. 380. Foktövi János prédikációs könyve. 284 Szekfű Gy., 1983. 104. 285 Kiadva Szilágyi Sándortól, Tört. Tár, 1881. 630. 286 Üjváry Zs., 1984. 221.; Szekfű Gy., 1983. 104—105. 287 Török—magyar áll. okm. tár. 1. 225. 288 OSZK К Oct. Hung. 380. 289 ItK 1982. 656—659. Szelestei N. L. 290 Uo. 658. 291 OSZK К Oct. Hung. 380. Rimay ugyanezen gondolatot jegyzi be Konstantinápoly­ban Segner albumába, 1620. január 20-án: „Nyugodtabban élnek azok, akik rossz körülmények közepette jót remélnek, mint azok, akik fő helyeken ülve félnek az őket akadályozó sok rossztól. Ennélfogva előnyösebb senkinek sem szol­gálni, mint valakinek parancsolni, mivel az előbbivel nyugalomban lehet élni, az utóbbival azonban senki számára sem marad meg a nyugodt élet lehetősége. (A latin szöveget Szelestei N. László fordította. ItK. 1982. 658—659. 292 Bethlen Gábor levelei: Rimay és Dóczy követeihez, 1620. szept. 19. Tört. Tár, 1885. 659. 293 Szekfű Gy., 1983. 106.; Nagy L., 1969. 240—241. 294 OL E 41 1624. No. 210. 295 Reiszner J., IV. 171—172. 296 Vásárhelyi J., 1980. 327. 297 PmL Juditialia 1612. No. 1. 298 Földváry L., 1898. I. k. 113—146. 299 Pécseli Király Imre Kanizsai Pálfi Jánoshoz, MPEA. IV. 84. VIII. 84. 300 Thury E., 1906. II. 127., 156.; RGy. Replica dioecesis Vacziensis 179—182. 301 OL E 285 31 No. 1. 1688. Pagorum in districtu Episcopali Vacziensi arendatorum. 302 PmL Regestrum Exacti Census 1713—1714. 303 PmL P. Vác 404/a. Adószedői összeírások 1730—1752. 304 PmL VPGL Úriszéki iratok 1775. márc. 30. 305 Uo. 306 PmL VPGL P. Vác Bírája és Tanácsa az Űriszékhez, válasz a vádakra, annak 3. pontja. 307 Holl В., 1973. 22. 308 Terray В., 1968. 309 HoZI В., 1973. 23. 310 Benda K., 1957. I. XXXIV.; Kosáry D., 1980. 352. 311 Benda K., 1957. III. 104. 312 PmL P. Vác Tanács iratai 401/i. Végrendeletek, No. 598. 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom