Pethő Németh Erika: Írók, költők Szentendrén (Szentendre, 1990)

nekutána 21 esztendeig katonáskodott. Májusnak 9-ikén tüdőgyulladásban ki­múlt. Nyugodjanak hamvai csendesen, és a szépnek angyala lebegjen halma fe­lett. Ha Szentendrére megyek, kézirataiból egynehányat számodra kikoldu­lok. Hosszasan is találtam Avakumovicsról írni. Csak azt akartam elődbe adni, amit úgyis tudsz, hogy hazánkfiaitól sok kitel, de senki nem figyelmez rájuk, annál kevésbé jutalmazza őket." 3 Részlet egy másik Vitkovics-levélből, melyet Lukiján Musickinek írt Karló­cára: „Avakumovics... elhunyt. Sok versezetet olvasta fel életében nékem, s ígérte, hogy összes kéziratait átadja. Most azon leszek, hogy testvéreitől, akik barátaim, megkapjam mind az ő, mind a néhai szolgabíró kéziratait. S igyek­szem kiadni őket. Pest, 1811. június 18." 4 Az Avakumovics kéziratok sorsáról nincs adatunk, valószínűleg nem sike­rült őket Vitkovicsnak megszereznie. Ugyanígy feledésbe merült hangszere, az avacumica is. Dr. Beér Gyula megpróbálta felderíteni a hangszer titkát, kuta­tásai azonban eredménytelenek maradtak. 5 Az Avakumovics családnak két háza volt Szentendrén (a mai Alkotmány utca 7. és Alkotmány utca 12.). Az 1940-es években az utcájukból nyíló kis közt elnevezték Avakumovics Avakumról. 6 Az Alkotmány utca 7. számú sa­rokháznak az Avakumovics közre néző falán a következő feliratú emléktábla áll: , AVAKUMOVICS AVAKUM 1774-1811. Fuvolaművész, az avakumika billentyűs fúvóhangszer feltalálója. Költő és katona. Szentendre szülöttje. A szomszédos templomkertben van eltemetve." Jegyzetek: 1 Leksikon Pisaca Jugoslavije. Beograd. Matica Srpska, 1972. 2 Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai. Bp. - Növi Sad, 1978. Európa-Matica Srpska kiad. 39. és 309. old. 3 uo. 251. old. 4 uo. 252. old. 5 Beér Gyula: Avakumovics és az avakumika. I—II. = Pest Megyei Hírlap Szentendre különkiadása, 1958. június 28., július 5. 6 Pethőné Németh Erika: Szentendre utcanevei. Szentendre, 1983. Pest Megyei Műve­lődési Központ és Könyvtár. 37. old. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom