Kerényi B. Eszter: Az arany ember - A gödöllői kastély görög ura: Sina György és fia, Sina Simon (Gödöllő, 2003)

IFJABB SINA GYÖRGY MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGE

,4 2 arany ember 18 levelében 4 2 felkérte Sinát, bogy álljon a Lánchíd megépítésének vállalkozása élére, majd miután nem kapott határozott választ 1836 szeptemberében megismételte kérését. Sina 1837. február 25-én kelt levelében elfogadta a megbízást. Később, 1838 júliusában a vállalkozáshoz társult a Wodianer Sámuel és fia Bankház is. A híd megépítésének előkészítése, s maga az építkezés sem volt mentes a nehézségektől. Pest városa akadályokat támasztott, úgyhogy a Lánchíd Rt.-vel kötött szerződés 4' szentesítésére csak 1839. május 14-én került sor, s 1840-ben a XXXIX. törvénycikkel iktatták be. A szerződés 23 pontban szabályozta a Lánchíd Rt. műkö­dését, megszabva az áthaladók által fizetendő összegeket 4 4. Rögzítették, hogy 97 esztendő múltán a Lánchíd Rt. köteles a hidat ingyen átadni a magyar államnak 4 5, s addig is 100 ezer forintot letétbe helyezni, hogy az esetlegesen keletkezett, és az Rt. által nem kijavított hibák költségét fedezni lehessen 4 6, bár a hibák folyamatos javítása az Rt. kötelessége 4 7. Természeti károk esetén kárpótlás nem illeti a társaságot. 4" Sina György 1838. szeptember 21-én tett nyilat­kozata alapján a 4. és 8. cikkelyen változtattak. 4 9 Kérése alapján a 100 ezer forint alap kamatai a társaság rendelkezésére állnak a szükséges karbantatrások fedezésére, és a szerződés 97 esz­tendejét 87 évre csökkentették. A hídépítés tényleges munkálatai 1839. szeptember 21-én 42. „...az egésznek tökéletes kivitelére immár csak egy fő kívántatik, mely magában egyesítse mindazon tulajdonságokat, melyekkel Méltóságod oly nagy mértékben van felruházva." A levelet Kappel Frigyes, Kovács Zsigmond, gróf Széchenyi István és Tiiköry József írták alá. In: Széchenyi p. 35. 43. A szerződést 1838. szeptember 27-én írta alá József nádor, báró Sina György és Verebi Végh Ignácz királyi tanácsos és nádori ítélőmestcr. 44. 8. cikkely 45. 4. cikkely 46. 5. cikkely 47. 4. cikkely 48. 6. cikkely 49. „Az országos karoknak cs rendeknek határozata következesében jelen szerződésnek 4-dik §-a báró Sina Györgynek nevében 1838-ik September 21-én tétetett, s az országos választmány XV-dik ülésében elfogadott nyilatkozatához képest következőleg egészíttetik ki..." Toldalék ezikkelyek, kelt: Pozsony, 1845. május 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom