Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XV. - Nógrádi Történeti Évkönyv Belitzky János emlékének tiszteletére (1989)

Lengyel Ágnes: Fejezet egy Nógrád megyei falu (Terény) vallási néprajzából

Egy magyar szentember — Orosz István önéletrajza. Budapest, 1941. Liturgia ós néphit. In: Eckhardt Sándor: Űr és paraszt a magyar élet egységében. Budapest, 1941. Gyííjtőtervezet a vallásos néprajz kutatásához. Erdélyi Iskola, VIII. 1942'. 457—458. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Kassa, 1943. Népi vallásosságunk öröksége. Teológia, 1976. 2. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen, 1980. KLTE Népr. Tsz. Studia Folkloristica et Ethnographica 5. A szentelmények szerepe Komlóska néphagyományában. Néprajzi Tanulmányok a Zempléni Hegyvidékről. Miskolc, 1981. 311—318. Chobot Ferenc : A váczi egyházmegye történeti névtára. Vác, 1915. Eliade, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest, 1987. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágók, lőtöt lopók — Archaikus népi imádságok. Budapest, 1976. Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány? Diakónia, III: 1981. 1. 26—34. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. ' Gajtkó István: A XVII. sz. katolikus imádságirodalma. Palaestra Calasanctiana 15. Budapest, 1936. Gunda Béla: Református vallási néprajz. Református Élet, VIII. 1941. 13. Munka és kultusz a parasztságnál. Kolozsvár, 1946. Heller Ágnes: A mindennapi élet. Budapest, 1970. Mindennapi életünk és a vallás. Néprajz, 1972. Hit- és erkölcstan. Hittönkönyv az általános iskolák VII—-VIII. osztályának katolikus tanulói számára. Budapest, 1966. Hitünk—Életünk. Evangélikus hittankönyv Isten szeretetének útjáról. Budapest, 1973. Istvánffy Gyula: Egy kis adalék a palócznép babonáihoz. Etlmographia, 1890. 295— 298. Kardos László: Egyház ós vallásos élet egy mai faluban. Budapest, 1969. Karsai Géza: Hittudomány ós néprajz. Theológia, 1937. 246. A vallásos néprajz fellendülése. Pannonhalmi Szemle XII. 1937. 65. Katolikus Lexikon I—IV. Budapest, 1932—1933. Madár Ilona: Adatok a Kál-völgyi falvak vallási szokásinak és'erkölcseinek változá­sához. In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. 1984. 659—674. Magyarország vármegyéi ós várósal: Nógrád vármegye, ó.n. Manga János: Magyar Katolikus népélet képekben. Budapest, 1948. A hitvilág és a hitélet változása. In: Varsány. Tanulmányok egy Észak-Magyaror­szági falu társadalomnéprajzához. Budapest, 1978. :­Márkus Mihály: Evangélikus néphagyományok. Keresztyén Igazság, VII: 1941. 161—164. Mezősi Károly: A váci egyházmegye a török hódoltság idején. Kiskunfélegyháza, 1939. Mihály fi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Buda] )est. 1933. Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének Históriai, Geographiai és Statisztikai esmértetése. Pest, 1920. Nyáry Albert, báró: Mihály-gerge népe. Etlmographia, 1906. 288—298. Rahner, K.—Modehn, Ch.—Göpfert, M.: Népi vallásosság. OMC Kiadó, Bécs, 1987. Reguly Antal: Palóc jegyzetek. Eger, 1857. Sándor István: A magyar falu szellemtörténete. Vigilia III. 1936. 3. Schramm Ferenc: Kisnógrád megye történeti néprajza (1686—1848) Levéltári Szemle 1968. Székely László: A néphagyományokat őrző egyház. Vigilia, 1957. 109—112*. A vallásos néprajz útjai ós feladatai. Vigilia, 1976. 35—42. Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Szeged, 1935. A török után. Az 1715. évi összeírás adatai a mai Nógrád megye községeiről.; Salgótarján, 1973. Tüskés Gábor: „Mert ezt Isten hagyta. .."• Tanulmányok a népi vallásosság köréből Budapest, 1986. • _ "•-'•••'• A népi vallásosság kutatása Európában. Tanülmáriytörtóheti vázlat, Ethnographia, 1986. 1. 75—113. Vajkay Aurél: Az ősi ember imádságai. Ethiiographia, 1947. 237—238.

Next

/
Oldalképek
Tartalom