Fülöp Éva – Kisné Cseh Julianna (szerk.): A tatai múzeum története 1912-2002. (Tata, 2002)

A természettudományi gyűjtemény kialakulása, gyarapodása

A természettudományi gyűjtemény kialakulása, gyarapodása A Kuny Domokos Múzeum vezetése 1974-ben fogalmazta meg először a ter­mészettudományi gyűjtemény létrehozásának gondolatát. „1914-ben kiemelt feladatnak tervezzük a természettudományi szakág kialakítását a Mú­zeumi Szervezeten belül. Erre a személyi feltételeink is megvannak Skoflek István személyében (egyenlőre félállásban) és az anyag elhelyezési feltételeket is biztosítottnak látjuk T Természetesen mindez hosszabb előzetes tárgyalás eredménye lehetett csak, amihez hozzájárult, hogy Skoflek István személye sem a múzeum vezetésének ­1957-től 1980-ig a tatai Eötvös József Gimnázium tanára volt - nem volt ismeret­len, sem a régészettel foglalkozó muzeológusok számára, hiszen végig dolgozta a vértesszőlősi és tatai ásatásokat, ahonnan hatalmas mennyiségű ősnövényanyagot gyűjtött. Ezzel az anyaggal később a Kuny Domokos Múzeum természettudomá­nyi gyűjteményét alapította meg. Már a vértesszőlősi feldolgozásnál sem csak az adott kor flórája érdekelte, hanem az is, hogy milyen körülmények között élhet­tek elődeink. Ennek feltárására kezdte meg archeobotanikai kutatásait, megte­remtve így Magyarországon a modern archeobotanikai kutatások alapját. 1966-tól az MTA Régészeti Intézetének külső munkatársaként számos ásatáson részt vett, s a paticsok és kiiszapolt magvak vizsgálatával a termesztett növények elterjedé­sére, alkalmazásuk kezdeti időpontjára, nemesítési fokukra kaptunk tőle ada­tokat. 1974-ben a várban három helyiséget alakítottak ki a természettudományi gyűjtemény elhelyezésére és a természettudományi munka megindítására, s meg­határozták a fő gyűjtőtevékenységet is: „1974-ben a Kuny Domokos Múzeumnak lehetősége nyílott, hogy Skoflek István gimnázi­umi tanárt fél munkaidőben természettudományos muzeológusként alkalmazza. Ezzel megin­dulhatott Komárom megyében a rendszeres természettudományos gyűjtés és feldolgozás. Skoflek István munkáját munkaviszonyban álló preparátor segíti. A korábbi lehetőségeket figyelembevéve úgy határoztunk, hogy a természettudomány két speciális ágát a paleontológiát és az archeobotanikai intenzíven fejlesztjük. Ezzel elősegítve más tudományos intézmények munkáját is. Emellett természetesen gyűjtést végzünk egy, a megye élővilágát bemutató kiállítás számára is. Meglévő anyagunk alapján a Kuny Domokos Múzeumban 1915-ben döntően pa­leontológiái természettudományi kiállítást mutatunk be. " Kuny Domokos Múzeum Irattára: 1974. évi munkaterv. 2 Vértes László 1958-ban végzett feltárást Tatán (Tata-Porhanyóbánya), melynek komplex feldolgo­zása 1964-ben jelent meg: BUDÓ-SKOFLEK 1964, 51-66.; JÁRAI-KOMLÓDI-SKOF­LEK-STIEBER 1964, 83-86.; BUDÓ-SKOFLEK 1967, 5-35. 3 HABLY 1977, 137-139. 4 KDM Irattár: 1974. évi munkajelentés. 46

Next

/
Oldalképek
Tartalom