Mező Szilveszter - Túri Zoltán szerk.: Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei 1. (Tiszaföldvár, 2006)

ÉRTEKEZÉSEK - Bagi Gábor: Nógrád megyei adatok Tiszaföldvár XVII. századi birtoklástörténetéhez

nem volt rendkívüli. A vizsgált időszakban ennek egyik oka a török uralom volt. A hódoltsági terü­letek megyeszervezete ekkorra jórészt elsorvadt, mivel a török a maga igazgatási szervezetét épí­tette ki itt, másrészt az adóztaté> magyarok is ésszerűsítették az igencsak közvetett és részleges „igazgatást". Nemritkán több megyét is össze­kapcsoltak a könnyebbség érdekében. Erre Kül­ső-Szolnok esete a legjobb példa, amelynél a He­vessel közös igazgatás egészen 1876-ig megma­radt." Az is kimutatható a korban, hogy a hódoltsági részbirtokokat a nagyobb települések (birtokköz­pontok) megyéi szerint tartották nyilván, vagy épp a birtokos legközelebbi nem hódoltsági faluja hovatartozása alapján. Maga az „eljárás" egyéb­ként alighanem annak az 1526 eléítti gyakorlatnak lehetett a folytatása, amikor uralkodói kegyként olykor még egyes településeken belüü birtok­részek is átkerülhettek más vármegyékhez. A kérdés tehát ennek alapján nem eldönthető. 8 Ugyancsak nem hoz megnyugtató eredményt a Földvárral együtt felsorolt helynevek előfordu­lásainak vizsgálata sem. A leggyakoribbak egyéb­ként maguk a Földvár elnevezések. Ennek oka az, hog}' ezek vag}' korai — leginkább bronzkori — földsáncokra utalnak, vagy várszerű, természetes képződményekre, kiemelkedésekre. így ismerünk ilyen helynevet Jász-Nagykun-Szolnokban még egyebek mellett Törökszentmiklós, Tiszatenyő; Pest-Pilis-Soltban Váckisújfalu, Monor és Nagy­kőrös; Szabolcs-Szatmárban Nyírbátor, Nyírmi­hálydi, Nyírpazony, Szakoly; Hajdú-Biharban Berettyóújfalu, Egyek, Gáborján, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Pocsaj; Békésben Kamut határában. Mohács előtt említettek ilyen nevű települést Baranyában, Bácsban, Csanádban, Zarándban és Zemplénben is. 9 A Kengyel határnév sem sokkal ritkább, mivel ez általában kengyel alakú holtágat vag}' más, ilyen formájú természeti képződményt jelölt. Napjainkban is él ez a helynév egyebek mellett Hajdú-Biharban Polgáron; Pest megyében Ceg­léd, Makád; Bács-Kiskunban Dusnok; Békésben Körösladány határában. Mohács előtt Baranyá­ban, Zemplénben, Biharban, Külső-Szolnokban, Zarándban, Krassóban, Valkóban emHtették még. Martfű helynévről más területen nem tu­dunk, csak egy Martházáról Dusnok mellett, Pest-Pilis-Solt megyében. 10 Mindezek alapján a kérdés eldöntését csak a töredékesen megmaradt történed forrásoktól, ezen belül is főképp a nemesi családok leszárma­zásának, rokoni kapcsolatainak megvilágításától várhatjuk. Magam — Tóth Dezsőre hivatkozva — 2002-ben Földvárról azt írtam, hog}' 1579 után időrend nélkül a Barkóczy, Pete, Vámossy, Cserépy, Pelényi, Hamvay és a Forgách családok voltak a birtokosai. 11 Ezek közül a Sugár-féle források alapján jónéhány megjelenésének körül­ményeire is következtethetünk, sőt birtoklásuk konkrétabb dátumokhoz is köthetők. Pillanatnyi­lag a három regesztából és az egyéb feltárt ada­tokból két olyan, egymástól jól elkülönülő családi vonalat ismerhetünk fel, amelyen Tiszaföldvár, illetve annak egyes részei öröklődhettek: a Cse­répy-Vámossy-Hamvay, valamint a Báthorv­félét. Az alábbiakban ezeket vesszük sorra. A Cserépy—Vámossy-Hamvay rokonság Az 160l-es irat a Pozsgay, Cserépy és Vámos­sy famíliákat említi, tartalma alapján pedig ki­tűnik, hog}' az utóbbi került az előző családok által bírt ingatlanokba. Sajnos az nem deríthető ki, hogy melyik családtag volt legelsőnek Földvár ura, mikor és hogyan jutott annak birtokába. A Cserépy Anna első férjeként szereplő Pozs­gay Gáspárról gyakorlatilag semmi biztosat nem E problémákkal foglalkozik SOÓS Imre: Egy menekült vármegye működése a török hódoltságban. In: Jogtörténeti tanulmányok IV. Szerk.: CSIZMADIA Andor. Budapest, 1980. 8 l.ásd pl. a Külső-Szolnok vármegyei részek Mohács előtti „mozgására" BENEDEK Gyula: Adatok a megyei közigazgatási zárványterületek 1526 előtti helyzetéről. In: Tisicum IX. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Evkönyve. Szolnok, 1999. 9 Lásd a Magyarország Földrajzinév Tára megjelent megyetérképeit, illetve CSANKI i. m. I. köt. 347., 731., 770. o., II. köt. 150, 484., 606. o. 10 CSÁNKI i. m. 1. köt. 352, 495, 612, 670, 735. o, II. köt. 495. o. 11 BAGI i. m. 55. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom